Home » หลักการบัญชี และภาษี

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับบัญชี

# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 หลักเกณฑ์การหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ค่าซ่อมบ้าน (ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 ปีภาษี 2554,2555 ) 6077
2 คู่มือภาษีหัก ณ ที่จ่าย แบบบ้าน ๆ e-book ฉบับการ์ตูน โดยกรมสรรพากร 8114
3 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลักเริ่มใช้ 1 กุมภาพันธ์ 55 และผ่อนปรนการใช้เอกสารที่พิมพ์ไว้แล้ว ถึง 31 มกราคม 56 13700
4 เพลง บัญชีรัก ...ธานินทร์ อินทรเทพ 5252
5 ปัญหาในการจัดทำบัญชีของสำนักงานบัญชี..บทคัดย่องานวิจัย 32041
6 ขั้นตอนวิธีการจ่าย/ยื่นแบบภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 91 กรมสรรพากร ประจำปี ทางอินเตอร์เน็ต online 26904
7 หมู่บ้านนักบัญชีแห่งแรกของประเทศไทย 3941
8 คู่มือ ภาษีธุรกิจ SMEs - สิทธิประโยชน์และวิธีปฏิบัติ .. กรมสรรพากร 5339
9 บัญญัติ 10 ประการในการวางระบบบัญชี 8097
10 ตารางสรุปภาษีหัก ณ ที่จ่าย และกำหนดเวลาหักหนังสือรับรองให้ผู้รับ 9350
11 สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 7983
12 หลักการบัญชี : กิจการที่ไม่แสวงหากำไร :สมาคม นิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร 36746
13 ความทันสมัยในงานบัญชี : จากการทำบัญชีด้วยมือ ไปสู่การทำบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 18399
14 ลดภาระ เพิ่มประสิทธิภาพงาน ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี 23148
15 การจัดทำบัญชีอย่างง่าย ...โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 15640
16 บัญชีเบื้องต้น..."บทกลอน" 45368
17 คำถามยอดฮิตของผู้ทำบัญชี 5976
18 เอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชี 24807
19 คำศัพท์ทางบัญชีเบื้องต้น 23315
20 ขั้นตอนของการวางระบบบัญชี 19899
21 แม่บทบัญชี 8211
22 วงจรบัญชี 14734
23 งบการเงิน 48539
24 งบกระแสเงินสด 39763
25 ตัวอย่างงบกำไรขาดทุน 72506
26 การนำเสนองบการเงิน 15572
27 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 20380
28 การจัดประเภทของสินทรัพย์ 9747
29 ค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา 37616
30 ศัพท์บัญชี ไทย-อังกฤษ 34540
31 บัญชีนิติบุคคลอาคารชุด ต่างจากทั่วไปอย่างไร 4025
32 การทำบัญชีคอนโดมิเนียม กับ พระราชบัญญัติอาคารชุด ฉบับที่4 พ.ศ. 2551 6063
33 การจัดทำบัญชีนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร (ถาม-ตอบ) 6503
34 จ้างสำนักงานทำบัญชี หรือทำเองดี? 4576
35 ตอบปัญหาการเงินด้วย ‘งบกระแสเงินสด’ 5142
36 การบัญชีและการบันทึกทางการเงิน 9783
37 การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำและตรวจสอบบัญชี 63004
38 คำถามที่พบบ่อย : บัญชีธุรกิจและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 11837
39 คู่มือนักบัญชี - เรื่องน่ารู้บัญชี 6249
40 จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 20987