Home » หลักการบัญชี และภาษี

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับบัญชี

# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 หลักเกณฑ์การหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ค่าซ่อมบ้าน (ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 ปีภาษี 2554,2555 ) 5090
2 คู่มือภาษีหัก ณ ที่จ่าย แบบบ้าน ๆ e-book ฉบับการ์ตูน โดยกรมสรรพากร 6692
3 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลักเริ่มใช้ 1 กุมภาพันธ์ 55 และผ่อนปรนการใช้เอกสารที่พิมพ์ไว้แล้ว ถึง 31 มกราคม 56 9677
4 เพลง บัญชีรัก ...ธานินทร์ อินทรเทพ 4226
5 ปัญหาในการจัดทำบัญชีของสำนักงานบัญชี..บทคัดย่องานวิจัย 27356
6 ขั้นตอนวิธีการจ่าย/ยื่นแบบภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 91 กรมสรรพากร ประจำปี ทางอินเตอร์เน็ต online 25772
7 หมู่บ้านนักบัญชีแห่งแรกของประเทศไทย 2999
8 คู่มือ ภาษีธุรกิจ SMEs - สิทธิประโยชน์และวิธีปฏิบัติ .. กรมสรรพากร 4421
9 บัญญัติ 10 ประการในการวางระบบบัญชี 7097
10 ตารางสรุปภาษีหัก ณ ที่จ่าย และกำหนดเวลาหักหนังสือรับรองให้ผู้รับ 8189
11 สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 5667
12 หลักการบัญชี : กิจการที่ไม่แสวงหากำไร :สมาคม นิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร 31031
13 ความทันสมัยในงานบัญชี : จากการทำบัญชีด้วยมือ ไปสู่การทำบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 14763
14 ลดภาระ เพิ่มประสิทธิภาพงาน ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี 20352
15 การจัดทำบัญชีอย่างง่าย ...โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 14624
16 บัญชีเบื้องต้น..."บทกลอน" 43014
17 คำถามยอดฮิตของผู้ทำบัญชี 4898
18 เอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชี 17162
19 คำศัพท์ทางบัญชีเบื้องต้น 19429
20 ขั้นตอนของการวางระบบบัญชี 18874
21 แม่บทบัญชี 6922
22 วงจรบัญชี 13221
23 งบการเงิน 45242
24 งบกระแสเงินสด 38261
25 ตัวอย่างงบกำไรขาดทุน 60274
26 การนำเสนองบการเงิน 13286
27 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 17096
28 การจัดประเภทของสินทรัพย์ 8490
29 ค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา 34185
30 ศัพท์บัญชี ไทย-อังกฤษ 30727
31 บัญชีนิติบุคคลอาคารชุด ต่างจากทั่วไปอย่างไร 3236
32 การทำบัญชีคอนโดมิเนียม กับ พระราชบัญญัติอาคารชุด ฉบับที่4 พ.ศ. 2551 3682
33 การจัดทำบัญชีนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร (ถาม-ตอบ) 5506
34 จ้างสำนักงานทำบัญชี หรือทำเองดี? 3624
35 ตอบปัญหาการเงินด้วย ‘งบกระแสเงินสด’ 4077
36 การบัญชีและการบันทึกทางการเงิน 8829
37 การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำและตรวจสอบบัญชี 58759
38 คำถามที่พบบ่อย : บัญชีธุรกิจและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 10573
39 คู่มือนักบัญชี - เรื่องน่ารู้บัญชี 5320
40 จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 19829