Home » หลักการบัญชี และภาษี

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับบัญชี# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 หลักเกณฑ์การหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ค่าซ่อมบ้าน (ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 ปีภาษี 2554,2555 ) 6237
2 คู่มือภาษีหัก ณ ที่จ่าย แบบบ้าน ๆ e-book ฉบับการ์ตูน โดยกรมสรรพากร 8289
3 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลักเริ่มใช้ 1 กุมภาพันธ์ 55 และผ่อนปรนการใช้เอกสารที่พิมพ์ไว้แล้ว ถึง 31 มกราคม 56 13911
4 เพลง บัญชีรัก ...ธานินทร์ อินทรเทพ 5405
5 ปัญหาในการจัดทำบัญชีของสำนักงานบัญชี..บทคัดย่องานวิจัย 32241
6 ขั้นตอนวิธีการจ่าย/ยื่นแบบภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 91 กรมสรรพากร ประจำปี ทางอินเตอร์เน็ต online 27038
7 หมู่บ้านนักบัญชีแห่งแรกของประเทศไทย 4073
8 คู่มือ ภาษีธุรกิจ SMEs - สิทธิประโยชน์และวิธีปฏิบัติ .. กรมสรรพากร 5470
9 บัญญัติ 10 ประการในการวางระบบบัญชี 8291
10 ตารางสรุปภาษีหัก ณ ที่จ่าย และกำหนดเวลาหักหนังสือรับรองให้ผู้รับ 9500
11 สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 8460
12 หลักการบัญชี : กิจการที่ไม่แสวงหากำไร :สมาคม นิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร 37461
13 ความทันสมัยในงานบัญชี : จากการทำบัญชีด้วยมือ ไปสู่การทำบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 19066
14 ลดภาระ เพิ่มประสิทธิภาพงาน ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี 23530
15 การจัดทำบัญชีอย่างง่าย ...โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 15791
16 บัญชีเบื้องต้น..."บทกลอน" 45613
17 คำถามยอดฮิตของผู้ทำบัญชี 6105
18 เอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชี 25689
19 คำศัพท์ทางบัญชีเบื้องต้น 23629
20 ขั้นตอนของการวางระบบบัญชี 20059
21 แม่บทบัญชี 8357
22 วงจรบัญชี 14890
23 งบการเงิน 49021
24 งบกระแสเงินสด 39945
25 ตัวอย่างงบกำไรขาดทุน 74769
26 การนำเสนองบการเงิน 16007
27 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 20537
28 การจัดประเภทของสินทรัพย์ 9899
29 ค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา 38176
30 ศัพท์บัญชี ไทย-อังกฤษ 34827
31 บัญชีนิติบุคคลอาคารชุด ต่างจากทั่วไปอย่างไร 4172
32 การทำบัญชีคอนโดมิเนียม กับ พระราชบัญญัติอาคารชุด ฉบับที่4 พ.ศ. 2551 6295
33 การจัดทำบัญชีนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร (ถาม-ตอบ) 6640
34 จ้างสำนักงานทำบัญชี หรือทำเองดี? 4724
35 ตอบปัญหาการเงินด้วย ‘งบกระแสเงินสด’ 5289
36 การบัญชีและการบันทึกทางการเงิน 9943
37 การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำและตรวจสอบบัญชี 63583
38 คำถามที่พบบ่อย : บัญชีธุรกิจและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 12030
39 คู่มือนักบัญชี - เรื่องน่ารู้บัญชี 6397
40 จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 21148