Home » หลักการบัญชี และภาษี

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับบัญชี# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 หลักเกณฑ์การหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ค่าซ่อมบ้าน (ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 ปีภาษี 2554,2555 ) 6451
2 คู่มือภาษีหัก ณ ที่จ่าย แบบบ้าน ๆ e-book ฉบับการ์ตูน โดยกรมสรรพากร 8484
3 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลักเริ่มใช้ 1 กุมภาพันธ์ 55 และผ่อนปรนการใช้เอกสารที่พิมพ์ไว้แล้ว ถึง 31 มกราคม 56 14301
4 เพลง บัญชีรัก ...ธานินทร์ อินทรเทพ 5581
5 ปัญหาในการจัดทำบัญชีของสำนักงานบัญชี..บทคัดย่องานวิจัย 32497
6 ขั้นตอนวิธีการจ่าย/ยื่นแบบภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 91 กรมสรรพากร ประจำปี ทางอินเตอร์เน็ต online 27226
7 หมู่บ้านนักบัญชีแห่งแรกของประเทศไทย 4247
8 คู่มือ ภาษีธุรกิจ SMEs - สิทธิประโยชน์และวิธีปฏิบัติ .. กรมสรรพากร 5682
9 บัญญัติ 10 ประการในการวางระบบบัญชี 8511
10 ตารางสรุปภาษีหัก ณ ที่จ่าย และกำหนดเวลาหักหนังสือรับรองให้ผู้รับ 9687
11 สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 8761
12 หลักการบัญชี : กิจการที่ไม่แสวงหากำไร :สมาคม นิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร 38141
13 ความทันสมัยในงานบัญชี : จากการทำบัญชีด้วยมือ ไปสู่การทำบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 19931
14 ลดภาระ เพิ่มประสิทธิภาพงาน ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี 24186
15 การจัดทำบัญชีอย่างง่าย ...โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 15981
16 บัญชีเบื้องต้น..."บทกลอน" 45827
17 คำถามยอดฮิตของผู้ทำบัญชี 6294
18 เอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชี 26725
19 คำศัพท์ทางบัญชีเบื้องต้น 23956
20 ขั้นตอนของการวางระบบบัญชี 20249
21 แม่บทบัญชี 8557
22 วงจรบัญชี 15119
23 งบการเงิน 49309
24 งบกระแสเงินสด 40160
25 ตัวอย่างงบกำไรขาดทุน 76349
26 การนำเสนองบการเงิน 16332
27 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 20725
28 การจัดประเภทของสินทรัพย์ 10072
29 ค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา 38628
30 ศัพท์บัญชี ไทย-อังกฤษ 35197
31 บัญชีนิติบุคคลอาคารชุด ต่างจากทั่วไปอย่างไร 4368
32 การทำบัญชีคอนโดมิเนียม กับ พระราชบัญญัติอาคารชุด ฉบับที่4 พ.ศ. 2551 6487
33 การจัดทำบัญชีนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร (ถาม-ตอบ) 6828
34 จ้างสำนักงานทำบัญชี หรือทำเองดี? 4913
35 ตอบปัญหาการเงินด้วย ‘งบกระแสเงินสด’ 5469
36 การบัญชีและการบันทึกทางการเงิน 10130
37 การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำและตรวจสอบบัญชี 64094
38 คำถามที่พบบ่อย : บัญชีธุรกิจและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 12342
39 คู่มือนักบัญชี - เรื่องน่ารู้บัญชี 6583
40 จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 21336