Home » หลักการบัญชี และภาษี

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับบัญชี

# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 หลักเกณฑ์การหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ค่าซ่อมบ้าน (ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 ปีภาษี 2554,2555 ) 5226
2 คู่มือภาษีหัก ณ ที่จ่าย แบบบ้าน ๆ e-book ฉบับการ์ตูน โดยกรมสรรพากร 6932
3 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลักเริ่มใช้ 1 กุมภาพันธ์ 55 และผ่อนปรนการใช้เอกสารที่พิมพ์ไว้แล้ว ถึง 31 มกราคม 56 10739
4 เพลง บัญชีรัก ...ธานินทร์ อินทรเทพ 4399
5 ปัญหาในการจัดทำบัญชีของสำนักงานบัญชี..บทคัดย่องานวิจัย 28566
6 ขั้นตอนวิธีการจ่าย/ยื่นแบบภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 91 กรมสรรพากร ประจำปี ทางอินเตอร์เน็ต online 25948
7 หมู่บ้านนักบัญชีแห่งแรกของประเทศไทย 3214
8 คู่มือ ภาษีธุรกิจ SMEs - สิทธิประโยชน์และวิธีปฏิบัติ .. กรมสรรพากร 4596
9 บัญญัติ 10 ประการในการวางระบบบัญชี 7219
10 ตารางสรุปภาษีหัก ณ ที่จ่าย และกำหนดเวลาหักหนังสือรับรองให้ผู้รับ 8381
11 สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 6110
12 หลักการบัญชี : กิจการที่ไม่แสวงหากำไร :สมาคม นิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร 31895
13 ความทันสมัยในงานบัญชี : จากการทำบัญชีด้วยมือ ไปสู่การทำบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 15471
14 ลดภาระ เพิ่มประสิทธิภาพงาน ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี 20786
15 การจัดทำบัญชีอย่างง่าย ...โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 14806
16 บัญชีเบื้องต้น..."บทกลอน" 43336
17 คำถามยอดฮิตของผู้ทำบัญชี 5087
18 เอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชี 17505
19 คำศัพท์ทางบัญชีเบื้องต้น 20528
20 ขั้นตอนของการวางระบบบัญชี 19070
21 แม่บทบัญชี 7100
22 วงจรบัญชี 13501
23 งบการเงิน 45743
24 งบกระแสเงินสด 38532
25 ตัวอย่างงบกำไรขาดทุน 62009
26 การนำเสนองบการเงิน 13639
27 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 18137
28 การจัดประเภทของสินทรัพย์ 8765
29 ค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา 34629
30 ศัพท์บัญชี ไทย-อังกฤษ 31985
31 บัญชีนิติบุคคลอาคารชุด ต่างจากทั่วไปอย่างไร 3345
32 การทำบัญชีคอนโดมิเนียม กับ พระราชบัญญัติอาคารชุด ฉบับที่4 พ.ศ. 2551 4007
33 การจัดทำบัญชีนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร (ถาม-ตอบ) 5725
34 จ้างสำนักงานทำบัญชี หรือทำเองดี? 3796
35 ตอบปัญหาการเงินด้วย ‘งบกระแสเงินสด’ 4261
36 การบัญชีและการบันทึกทางการเงิน 9018
37 การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำและตรวจสอบบัญชี 59297
38 คำถามที่พบบ่อย : บัญชีธุรกิจและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 10795
39 คู่มือนักบัญชี - เรื่องน่ารู้บัญชี 5451
40 จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 20041