Home » หลักการบัญชี และภาษี

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับบัญชี

# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 หลักเกณฑ์การหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ค่าซ่อมบ้าน (ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 ปีภาษี 2554,2555 ) 5700
2 คู่มือภาษีหัก ณ ที่จ่าย แบบบ้าน ๆ e-book ฉบับการ์ตูน โดยกรมสรรพากร 7515
3 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลักเริ่มใช้ 1 กุมภาพันธ์ 55 และผ่อนปรนการใช้เอกสารที่พิมพ์ไว้แล้ว ถึง 31 มกราคม 56 12592
4 เพลง บัญชีรัก ...ธานินทร์ อินทรเทพ 4811
5 ปัญหาในการจัดทำบัญชีของสำนักงานบัญชี..บทคัดย่องานวิจัย 30836
6 ขั้นตอนวิธีการจ่าย/ยื่นแบบภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 91 กรมสรรพากร ประจำปี ทางอินเตอร์เน็ต online 26375
7 หมู่บ้านนักบัญชีแห่งแรกของประเทศไทย 3562
8 คู่มือ ภาษีธุรกิจ SMEs - สิทธิประโยชน์และวิธีปฏิบัติ .. กรมสรรพากร 4976
9 บัญญัติ 10 ประการในการวางระบบบัญชี 7676
10 ตารางสรุปภาษีหัก ณ ที่จ่าย และกำหนดเวลาหักหนังสือรับรองให้ผู้รับ 8862
11 สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 7006
12 หลักการบัญชี : กิจการที่ไม่แสวงหากำไร :สมาคม นิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร 34511
13 ความทันสมัยในงานบัญชี : จากการทำบัญชีด้วยมือ ไปสู่การทำบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 16857
14 ลดภาระ เพิ่มประสิทธิภาพงาน ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี 22065
15 การจัดทำบัญชีอย่างง่าย ...โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 15265
16 บัญชีเบื้องต้น..."บทกลอน" 44258
17 คำถามยอดฮิตของผู้ทำบัญชี 5494
18 เอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชี 21430
19 คำศัพท์ทางบัญชีเบื้องต้น 22358
20 ขั้นตอนของการวางระบบบัญชี 19487
21 แม่บทบัญชี 7610
22 วงจรบัญชี 14121
23 งบการเงิน 47174
24 งบกระแสเงินสด 39321
25 ตัวอย่างงบกำไรขาดทุน 67085
26 การนำเสนองบการเงิน 14617
27 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 19694
28 การจัดประเภทของสินทรัพย์ 9378
29 ค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา 36209
30 ศัพท์บัญชี ไทย-อังกฤษ 33656
31 บัญชีนิติบุคคลอาคารชุด ต่างจากทั่วไปอย่างไร 3675
32 การทำบัญชีคอนโดมิเนียม กับ พระราชบัญญัติอาคารชุด ฉบับที่4 พ.ศ. 2551 5378
33 การจัดทำบัญชีนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร (ถาม-ตอบ) 6137
34 จ้างสำนักงานทำบัญชี หรือทำเองดี? 4200
35 ตอบปัญหาการเงินด้วย ‘งบกระแสเงินสด’ 4653
36 การบัญชีและการบันทึกทางการเงิน 9413
37 การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำและตรวจสอบบัญชี 61211
38 คำถามที่พบบ่อย : บัญชีธุรกิจและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 11342
39 คู่มือนักบัญชี - เรื่องน่ารู้บัญชี 5839
40 จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 20558