Home » หลักการบัญชี และภาษี

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับบัญชี

# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 หลักเกณฑ์การหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ค่าซ่อมบ้าน (ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 ปีภาษี 2554,2555 ) 5169
2 คู่มือภาษีหัก ณ ที่จ่าย แบบบ้าน ๆ e-book ฉบับการ์ตูน โดยกรมสรรพากร 6845
3 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลักเริ่มใช้ 1 กุมภาพันธ์ 55 และผ่อนปรนการใช้เอกสารที่พิมพ์ไว้แล้ว ถึง 31 มกราคม 56 10218
4 เพลง บัญชีรัก ...ธานินทร์ อินทรเทพ 4328
5 ปัญหาในการจัดทำบัญชีของสำนักงานบัญชี..บทคัดย่องานวิจัย 27999
6 ขั้นตอนวิธีการจ่าย/ยื่นแบบภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 91 กรมสรรพากร ประจำปี ทางอินเตอร์เน็ต online 25881
7 หมู่บ้านนักบัญชีแห่งแรกของประเทศไทย 3135
8 คู่มือ ภาษีธุรกิจ SMEs - สิทธิประโยชน์และวิธีปฏิบัติ .. กรมสรรพากร 4537
9 บัญญัติ 10 ประการในการวางระบบบัญชี 7163
10 ตารางสรุปภาษีหัก ณ ที่จ่าย และกำหนดเวลาหักหนังสือรับรองให้ผู้รับ 8308
11 สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 5957
12 หลักการบัญชี : กิจการที่ไม่แสวงหากำไร :สมาคม นิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร 31476
13 ความทันสมัยในงานบัญชี : จากการทำบัญชีด้วยมือ ไปสู่การทำบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 15253
14 ลดภาระ เพิ่มประสิทธิภาพงาน ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี 20610
15 การจัดทำบัญชีอย่างง่าย ...โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 14745
16 บัญชีเบื้องต้น..."บทกลอน" 43205
17 คำถามยอดฮิตของผู้ทำบัญชี 5004
18 เอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชี 17356
19 คำศัพท์ทางบัญชีเบื้องต้น 19994
20 ขั้นตอนของการวางระบบบัญชี 18991
21 แม่บทบัญชี 7029
22 วงจรบัญชี 13410
23 งบการเงิน 45556
24 งบกระแสเงินสด 38420
25 ตัวอย่างงบกำไรขาดทุน 61234
26 การนำเสนองบการเงิน 13478
27 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 17648
28 การจัดประเภทของสินทรัพย์ 8620
29 ค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา 34430
30 ศัพท์บัญชี ไทย-อังกฤษ 31334
31 บัญชีนิติบุคคลอาคารชุด ต่างจากทั่วไปอย่างไร 3297
32 การทำบัญชีคอนโดมิเนียม กับ พระราชบัญญัติอาคารชุด ฉบับที่4 พ.ศ. 2551 3762
33 การจัดทำบัญชีนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร (ถาม-ตอบ) 5640
34 จ้างสำนักงานทำบัญชี หรือทำเองดี? 3732
35 ตอบปัญหาการเงินด้วย ‘งบกระแสเงินสด’ 4187
36 การบัญชีและการบันทึกทางการเงิน 8933
37 การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำและตรวจสอบบัญชี 59052
38 คำถามที่พบบ่อย : บัญชีธุรกิจและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 10705
39 คู่มือนักบัญชี - เรื่องน่ารู้บัญชี 5401
40 จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 19966