Home » หลักการบัญชี และภาษี

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับบัญชี

# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 หลักเกณฑ์การหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ค่าซ่อมบ้าน (ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 ปีภาษี 2554,2555 ) 5836
2 คู่มือภาษีหัก ณ ที่จ่าย แบบบ้าน ๆ e-book ฉบับการ์ตูน โดยกรมสรรพากร 7687
3 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลักเริ่มใช้ 1 กุมภาพันธ์ 55 และผ่อนปรนการใช้เอกสารที่พิมพ์ไว้แล้ว ถึง 31 มกราคม 56 13145
4 เพลง บัญชีรัก ...ธานินทร์ อินทรเทพ 4988
5 ปัญหาในการจัดทำบัญชีของสำนักงานบัญชี..บทคัดย่องานวิจัย 31432
6 ขั้นตอนวิธีการจ่าย/ยื่นแบบภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 91 กรมสรรพากร ประจำปี ทางอินเตอร์เน็ต online 26533
7 หมู่บ้านนักบัญชีแห่งแรกของประเทศไทย 3705
8 คู่มือ ภาษีธุรกิจ SMEs - สิทธิประโยชน์และวิธีปฏิบัติ .. กรมสรรพากร 5115
9 บัญญัติ 10 ประการในการวางระบบบัญชี 7824
10 ตารางสรุปภาษีหัก ณ ที่จ่าย และกำหนดเวลาหักหนังสือรับรองให้ผู้รับ 9007
11 สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 7354
12 หลักการบัญชี : กิจการที่ไม่แสวงหากำไร :สมาคม นิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร 35660
13 ความทันสมัยในงานบัญชี : จากการทำบัญชีด้วยมือ ไปสู่การทำบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 17336
14 ลดภาระ เพิ่มประสิทธิภาพงาน ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี 22473
15 การจัดทำบัญชีอย่างง่าย ...โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 15404
16 บัญชีเบื้องต้น..."บทกลอน" 44719
17 คำถามยอดฮิตของผู้ทำบัญชี 5655
18 เอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชี 22853
19 คำศัพท์ทางบัญชีเบื้องต้น 22827
20 ขั้นตอนของการวางระบบบัญชี 19637
21 แม่บทบัญชี 7878
22 วงจรบัญชี 14346
23 งบการเงิน 47642
24 งบกระแสเงินสด 39508
25 ตัวอย่างงบกำไรขาดทุน 69093
26 การนำเสนองบการเงิน 14915
27 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 20056
28 การจัดประเภทของสินทรัพย์ 9518
29 ค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา 36828
30 ศัพท์บัญชี ไทย-อังกฤษ 34083
31 บัญชีนิติบุคคลอาคารชุด ต่างจากทั่วไปอย่างไร 3826
32 การทำบัญชีคอนโดมิเนียม กับ พระราชบัญญัติอาคารชุด ฉบับที่4 พ.ศ. 2551 5735
33 การจัดทำบัญชีนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร (ถาม-ตอบ) 6284
34 จ้างสำนักงานทำบัญชี หรือทำเองดี? 4348
35 ตอบปัญหาการเงินด้วย ‘งบกระแสเงินสด’ 4813
36 การบัญชีและการบันทึกทางการเงิน 9555
37 การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำและตรวจสอบบัญชี 62022
38 คำถามที่พบบ่อย : บัญชีธุรกิจและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 11513
39 คู่มือนักบัญชี - เรื่องน่ารู้บัญชี 6005
40 จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 20741