Home » หลักการบัญชี และภาษี

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับบัญชี# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 หลักเกณฑ์การหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ค่าซ่อมบ้าน (ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 ปีภาษี 2554,2555 ) 6332
2 คู่มือภาษีหัก ณ ที่จ่าย แบบบ้าน ๆ e-book ฉบับการ์ตูน โดยกรมสรรพากร 8394
3 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลักเริ่มใช้ 1 กุมภาพันธ์ 55 และผ่อนปรนการใช้เอกสารที่พิมพ์ไว้แล้ว ถึง 31 มกราคม 56 14189
4 เพลง บัญชีรัก ...ธานินทร์ อินทรเทพ 5498
5 ปัญหาในการจัดทำบัญชีของสำนักงานบัญชี..บทคัดย่องานวิจัย 32375
6 ขั้นตอนวิธีการจ่าย/ยื่นแบบภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 91 กรมสรรพากร ประจำปี ทางอินเตอร์เน็ต online 27137
7 หมู่บ้านนักบัญชีแห่งแรกของประเทศไทย 4164
8 คู่มือ ภาษีธุรกิจ SMEs - สิทธิประโยชน์และวิธีปฏิบัติ .. กรมสรรพากร 5576
9 บัญญัติ 10 ประการในการวางระบบบัญชี 8394
10 ตารางสรุปภาษีหัก ณ ที่จ่าย และกำหนดเวลาหักหนังสือรับรองให้ผู้รับ 9600
11 สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 8661
12 หลักการบัญชี : กิจการที่ไม่แสวงหากำไร :สมาคม นิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร 37803
13 ความทันสมัยในงานบัญชี : จากการทำบัญชีด้วยมือ ไปสู่การทำบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 19565
14 ลดภาระ เพิ่มประสิทธิภาพงาน ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี 23900
15 การจัดทำบัญชีอย่างง่าย ...โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 15884
16 บัญชีเบื้องต้น..."บทกลอน" 45714
17 คำถามยอดฮิตของผู้ทำบัญชี 6205
18 เอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชี 26391
19 คำศัพท์ทางบัญชีเบื้องต้น 23765
20 ขั้นตอนของการวางระบบบัญชี 20155
21 แม่บทบัญชี 8458
22 วงจรบัญชี 15035
23 งบการเงิน 49169
24 งบกระแสเงินสด 40052
25 ตัวอย่างงบกำไรขาดทุน 75847
26 การนำเสนองบการเงิน 16171
27 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 20635
28 การจัดประเภทของสินทรัพย์ 9988
29 ค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา 38424
30 ศัพท์บัญชี ไทย-อังกฤษ 35013
31 บัญชีนิติบุคคลอาคารชุด ต่างจากทั่วไปอย่างไร 4266
32 การทำบัญชีคอนโดมิเนียม กับ พระราชบัญญัติอาคารชุด ฉบับที่4 พ.ศ. 2551 6396
33 การจัดทำบัญชีนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร (ถาม-ตอบ) 6739
34 จ้างสำนักงานทำบัญชี หรือทำเองดี? 4812
35 ตอบปัญหาการเงินด้วย ‘งบกระแสเงินสด’ 5381
36 การบัญชีและการบันทึกทางการเงิน 10041
37 การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำและตรวจสอบบัญชี 63894
38 คำถามที่พบบ่อย : บัญชีธุรกิจและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 12188
39 คู่มือนักบัญชี - เรื่องน่ารู้บัญชี 6494
40 จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 21249