Home » หลักการบัญชี และภาษี

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับบัญชี

# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 หลักเกณฑ์การหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ค่าซ่อมบ้าน (ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 ปีภาษี 2554,2555 ) 5006
2 คู่มือภาษีหัก ณ ที่จ่าย แบบบ้าน ๆ e-book ฉบับการ์ตูน โดยกรมสรรพากร 6599
3 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลักเริ่มใช้ 1 กุมภาพันธ์ 55 และผ่อนปรนการใช้เอกสารที่พิมพ์ไว้แล้ว ถึง 31 มกราคม 56 9314
4 เพลง บัญชีรัก ...ธานินทร์ อินทรเทพ 4148
5 ปัญหาในการจัดทำบัญชีของสำนักงานบัญชี..บทคัดย่องานวิจัย 26937
6 ขั้นตอนวิธีการจ่าย/ยื่นแบบภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 91 กรมสรรพากร ประจำปี ทางอินเตอร์เน็ต online 25683
7 หมู่บ้านนักบัญชีแห่งแรกของประเทศไทย 2908
8 คู่มือ ภาษีธุรกิจ SMEs - สิทธิประโยชน์และวิธีปฏิบัติ .. กรมสรรพากร 4346
9 บัญญัติ 10 ประการในการวางระบบบัญชี 7000
10 ตารางสรุปภาษีหัก ณ ที่จ่าย และกำหนดเวลาหักหนังสือรับรองให้ผู้รับ 8104
11 สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 5519
12 หลักการบัญชี : กิจการที่ไม่แสวงหากำไร :สมาคม นิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร 30623
13 ความทันสมัยในงานบัญชี : จากการทำบัญชีด้วยมือ ไปสู่การทำบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 14480
14 ลดภาระ เพิ่มประสิทธิภาพงาน ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี 20038
15 การจัดทำบัญชีอย่างง่าย ...โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 14542
16 บัญชีเบื้องต้น..."บทกลอน" 42713
17 คำถามยอดฮิตของผู้ทำบัญชี 4813
18 เอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชี 17014
19 คำศัพท์ทางบัญชีเบื้องต้น 18989
20 ขั้นตอนของการวางระบบบัญชี 18774
21 แม่บทบัญชี 6842
22 วงจรบัญชี 13063
23 งบการเงิน 44830
24 งบกระแสเงินสด 38139
25 ตัวอย่างงบกำไรขาดทุน 59618
26 การนำเสนองบการเงิน 13172
27 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 16717
28 การจัดประเภทของสินทรัพย์ 8364
29 ค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา 34022
30 ศัพท์บัญชี ไทย-อังกฤษ 30556
31 บัญชีนิติบุคคลอาคารชุด ต่างจากทั่วไปอย่างไร 3153
32 การทำบัญชีคอนโดมิเนียม กับ พระราชบัญญัติอาคารชุด ฉบับที่4 พ.ศ. 2551 3595
33 การจัดทำบัญชีนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร (ถาม-ตอบ) 5423
34 จ้างสำนักงานทำบัญชี หรือทำเองดี? 3542
35 ตอบปัญหาการเงินด้วย ‘งบกระแสเงินสด’ 4000
36 การบัญชีและการบันทึกทางการเงิน 8743
37 การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำและตรวจสอบบัญชี 58503
38 คำถามที่พบบ่อย : บัญชีธุรกิจและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 10480
39 คู่มือนักบัญชี - เรื่องน่ารู้บัญชี 5248
40 จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 19747
/** * */