breadcrumb[none outline]
Home
user4[xhtml outline]
left[menu outline]

Member Login
left[menu outline]

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

left[menu outline]

รวมบทความล่าสุด

user1[xhtml outline]
user1
user2[xhtml outline]
user2
 
Softbiz+ by A-Soft | โปรแกรมเอซอฟท์/ซอฟท์บิส+ บัญชีคอนโดมิเนียม บัญชีนิติบุคคลอาคารชุด บัญชีนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร บริหารอาคารชุด บัญชีอพาร์ตเมนต์ หอพัก พื้นที่เช่า Housing, Condominium, Rental, Apartment Property Management Accounting Software
  @  Softbiz+  :  Smart Software for  Smarter  Management

โปรแกรมบัญชี นิติบุคคลอาคารชุด alt @Softbiz+ Condominium

เป็นซอฟท์แวร์เฉพาะสำหรับ นิติบุคคลอาคารชุด เก็บข้อมูลอาคารแต่ละห้องชุด และแฟ้มเจ้าของร่วม สูตรการคิดค่าส่วนกลาง ค่าน้ำ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตลอดจนการคำนวณเงินเพิ่ม(ค่าปรับ) พิมพ์ใบแจ้งค่าใช้จ่าย ออกใบเสร็จรับเงิน ทำบัญชีลูกหนี้ ออกหนังสือเตือน และพิมพ์รายงานต่างๆ เพื่อให้การบริหารงานจัดเก็บรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส 

โปรแกรมบัญชี นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร alt @Softbiz+ Housing 

เป็นซอฟท์แวร์เฉพาะสำหรับ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เก็บ ข้อมูลหมู่บ้าน สมาชิกแต่ละหลัง เพื่อการบริหารการจัดเก็บค่าบริการส่วนกลาง/ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายอื่นๆ พิมพ์บิลแจ้งค่าใช้จ่าย ออกใบเสร็จรับเงิน ทำบัญชีลูกหนี้ ออกหนังสือแจ้งยอดค้าง และพิมพ์รายงานต่างๆ เพื่อให้การบริหารงานจัดเก็บรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส 

@ซอฟท์บิส+ คือ  เครื่องมือ(ซอฟท์แวร์) ที่ช่วยเพิ่มศักยภาพ ให้กับการบริหารงาน คุ้มค่าแก่การลงทุน

A-soft : SoftBiz+..เป็นการประยุกต์กระบวนการทางการธุกิจ . โดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพการทำงานให้กับองค์กร ระบบถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับธุรกิจในเมืองไทย รองรับการขยายงานในอนาคต โดยใช้เทคโนโลยีล่าสุด ภายใต้ระบบภาษาไทย ที่ใช้งานง่าย เรียนรู้การใช้งานได้อย่างรวดเร็ว

    @    SoftBiz+ คือ ซอฟท์แวร์โปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน สำหรับกิจการพิเศษเฉพาะด้าน  สามารถช่วยให้ทำงานได้รวดเร็ว ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน ลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อน เพิ่มความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ รวมถึงได้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ สร้างกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร ทันต่อเหตุการณ์ ก่อให้เกิดประโยชน์ในกิจการอย่างมากยิ่งขึ้น

@Softbiz+ : Smart & Simple Software

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน  ซอฟท์บิส @Softbiz+

             ซอฟท์บิส+ เป็นโปรแกรมที่จะช่วยให้ท่านทำงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เป็นระบบ มีมาตรฐาน ช่วยจัดระบบให้ไม่ยึดติดกับบุคลากร ตอบสนองการบริหารอย่างมีวิสัยทัศน์ ปฏิรูปกระบวนการทำงานแบบ Manual เข้าสู่ระบบ Digital ใช้งานได้ง่าย แม้ว่าผู้ใช้จะไม่เคยใช้คอมพิวเตอร์มาก่อน รองรับการขยายตัวของระบบงานในอนาคต โดยการใช้เทคโนโลยีการในออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ที่เชื่อถือได้ ทันสมัย มีประสิทธิภาพ มีระดับความปลอดภัยสูง และเหมาะสมกับลักษณะงานที่สุด

             โดยโปรแกรมซอฟท์บิส+ นั้นถูกพัฒนามาอย่างยาวนาน ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานที่แตกต่างกันในทุกระดับ ตั้งแต่ผู้ใช้งานระดับปฏิบัติการ(Operation) ไปจนถึงผู้ใช้งานระดับผู้บริหาร(Manager) ซึ่งฟังก์ชั่นงานจะแต่งต่างกันไปตามหน้าที่การทำงานของแต่ละระดับ โดยที่ฟังก์ชั่นงานโปรแกรมซอฟท์บิส+ ของผู้ใช้ระดับปฏิบัติการจะเน้นไปที่การ ทำงานที่บันทึกข้อมูลในเนื้องานต่างๆ ที่เกิดขึ้นประจำวัน(Transaction Data) ส่วนฟังก์ชั่นงานของผู้ใช้งานระดับผู้บริหารจะเน้นไปที่การ ตรวจสอบติดตามผลการทำงาน การเรียกดูข้อมูลในด้านต่างๆ เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจ ปรับปรุงแผนการทำงานและวางแผนงงานต่างๆ ในอนาคต ซึ่งโปรแกรมซอฟท์บิส+ สามารถ ที่จะเชื่อมโยง(Integrated) ข้อมูลของระบบงานทุกส่วนในองค์กรของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้การทำงานของท่านมีความสะดวก รวดเร็วและถูกต้องแม่นยำ อีกทั้งยังส่งผลให้งานภาคบริการมีความน่าเชื่อถือ และเป็นที่พึงพอใจมากยิ่งขึ้น

altประโยชน์ของการใช้ระบบสารสนเทศ   @  Softbiz+alt

 • ความถูกต้องของข้อมูล เชื่อถือได้ มีการคำนวณค่าต่างๆโดยอัตโนมัติ (Data Integrity)
 • ความทันสมัยของข้อมูล ข้อมูลจะเชื่อมโยงไปทั้งระบบทันทีที่บันทึก  (Realtime Update)
 • ความรวดเร็วในการบันทึกข้อมูล ไม่มีความซับซ้อน เข้าใจง่าย (Fast Entry)
 • การลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลและการทำงาน โดยบันทึกข้อมูลที่จุดเดียว (Decreasing Redundancy)
 • ความปลอดภัยของข้อมูล มีระบบป้องกันการผู้ใช้โปรแกรมเป็นระดับต่างๆ (Data Security)
 • การควบคุมภายใน ที่สามารถตรวจสอบได้ง่ายและมีรายงานที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ  (Internal Control)
 • การลดต้นทุนการดำเนินงานทั้งทางตรงและทางอ้อม (Reducing costs)
 • การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ป้องกันปัญหาการทุจริต (Performance and Prevent fraud)
 • กระบวนการบริหาร และตัดสินใจ ที่พัฒนาขึ้น โดยสารสนเทศที่รวดเร็ว (Good Management)
 • มีระบบการทำงานที่เป็นมาตรฐาน ตรวจสอบได้ ไม่ยึดติดกับตัวพนักงาน (standard Operation)
 • เสริมสร้างวิสัยทัศน์ให้กับบุคคลากร ตื่นตัวในการทำงาน เพิ่มศักยภาพพนักงาน (Potential)
 • มีระบบ IT ที่มีมาตรฐานสามารถรองรับการเพิ่มขยายในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ (effectively technology)
               สะดวกรวดเร็ว       ทันสมัย       ประหยัดเวลา       ป้องกันการทุจริต       ลดค่าใช้จ่าย       เสริมภาพลักษณ์              
 

altจุดเด่นที่สำคัญ ของโปรแกรมซอฟท์บิส @Softbiz+

 • พัฒนาโปรแกรมอย่างต่อเนื่อง มานานกว่า 18 ปี มั่นใจได้ในประสบการณ์ ประสิทธิภาพ ความยืดหยุ่น ครอบคลุมและความเสถียรของระบบ
 • พื้นฐานการออกแบบ รวมถึงโครงสร้างหลักมาจากจุดเด่นของซอฟต์แวร์ต่างประเทศหลายๆโปรแกรม แต่คงไว้ซึ่งความต้องการของการใช้งานในเมืองไทย
 • รูปแบบการใช้โปรแกรมที่เรียบง่าย เน้นฟังก์ชั่นที่เหมาะสม ครบถ้วน ไม่ซับซ้อนหลายขั้นตอน ผ่านการพัฒนาและการใช้งานจริงมายาวนาน
 • ารแก้ไขปัญหาหรือข้อเสียของโปรแกรมสำเร็จรูปทั่วไป ที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในการประยุกต์ใช้กับงานจริงได้
 • สร้างโปรแกรมเพื่อธุรกิจเฉพาะ จากประสพการณ์ในการพัฒนาซอฟท์แวร์บัญชีมาตรฐานระบบใหญ่ และออกแบบพิเศษตามลักษณะเฉพาะงาน ให้ระบบมีความสมบูรณ์ รายงานครบถ้วนในตัวเอง แล้วสามารถเชื่อมโยงกับระบบบัญชีมาตรฐานได้
 • ตอบสนองขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆที่มีลักษณะเฉพาะหลากหลายของธุรกิจในเมืองไทยได้เป็นอย่างดีมีความยืดหยุ่นสูงสามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการและตามการเปลี่ยนแปลงในระบบธุรกิจของเมืองไทยได้โดยสะดวก
 • ระบบมีความกลมกลืนในทุกๆส่วน สามารถเรียนรู้ทำความเข้าใจได้ง่ายอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมชาติ ผ่านการพิสูจน์มานับสิบปี
 • เป็นซอฟท์แวร์เฉพาะงานต้นแบบ ที่ถูกโปรแกรมเมอร์รุ่นใหม่หลายๆรายนำไปเลียนแบบฟังชั่นโปรแกรม รูปแบบเอกสาร/รายงาน และแม้กระทั่งข้อความนำเสนอในโบร์ชัวร์หรือในเว็บไซต์ ก็เอาไปตรงๆหรือดัดแปลงบ้าง
ข้อพิจารณาพิเศษ alt ของโปรแกรมซอฟท์บิส @Softbiz+

ความมั่นคง - บริษัทดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ พ.ศ.2536 กว่า 18 ปี โดยมีการเจริญเติบโตของธุรกิจ มีพัฒนาการบริหารและการบริการให้ทันสมัยอยู่เสมอ เป็นสิ่งยืนยันถึงความมั่นคงของบริษัท และที่สำคัญอีกอย่างคือ เราเป็นผู้ผลิตซอฟท์แวร์โดยตรง

ประสพการณ์ - เริ่มพัฒนาซอฟท์แวร์มาก่อนปี 2536 ถึงปัจจุบัน โดยได้อัปเดทเวอร์ชั่นใหม่อย่างต่อเนื่อง ตามเทคโนโลยีปัจจุบันและระบบปฏิบัติการของไมโครซอฟท์วินโดว์ ตั้งแต่ MS-DOS -> Win95 -> Win98 -> WinMe -> WinXP -> Vista -> Seven ->8

ความรู้ความสามารถ  - พัฒนาระบบโดยโปรแกรมเมอร์ระดับปริญญาเกียรตินิยมด้านคอมพิวเตอร์โดยตรง ประสพการณ์ถึง 20 ปี

และยังพัฒนาต่อไปตามเทคโนโลยี่ปัจจุบัน รวมถึงวางระบบให้เตรียมพร้อมไว้สำหรับอนาคต

การยอมรับ  - บริษัทรับบริหารอาคารและดีเวลอปเปอร์ มากกว่า 30 บริษัทใช้ในการบริหารโครงการในมือ ซึ่งไม่มีซอฟท์แวร์ไหนได้รับความไว้วางใจมากเท่านี้ (จำนวนหน่วยงานสูงสุดมากกว่า150อาคาร,ไซต์งาน)จนได้รับการยกย่องให้เป็นซอฟท์แวร์ระดับพรีเมียม

alt

ความแพร่หลาย  - ใช้จริงอยู่ในคอนโดมิเนียม/อาคารชุด มากกว่า 500 อาคาร,  หมู่บ้านจัดสรร มากกว่า 100 โครงการ ทั่วประเทศ

( จำนวนห้อง/หลัง ต่อโครงการ ที่สูงสุดกว่า 4000 ห้อง,ยูนิต) และหลายๆอาคารใช้มานานกว่า10-16ปี

การบริการ  - นำเสนอโปรแกรม ตอบข้อสงสัย ให้คำปรึกษาก่อนการขาย และบริการหลังการขาย โดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่มีประสพการณ์จากการเป็นผู้ใช้งานจริง(User)โดยตรงมาก่อน รวมถึงระบบบริการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาแบบออนไลน์ทันที

รูปแบบ alt ของโปรแกรมซอฟท์บิส @Softbiz+

 • การทำงานทั้งหมด แสดงผลเป็นภาษาไทย(พร้อมระบบ2ภาษา) ทำให้สามารถเรียนรู้ ทำความเข้าใจระบบได้ง่าย และตรงกับงาน
 • การบันทึกข้อมูล มีฟังก์ชั่นพิเศษ และตารางรหัสต่าง ๆ ช่วยให้บันทึกข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว
 • รายงานต่างๆ มีรูปแบบหลากหลาย โดยแสดงผลได้ทั้งจอภาพ เครื่องพิมพ์ หรือเก็บเป็นแฟ้มข้อมูลได้
 • ทำงานทั้ง ระบบผู้ใช้คนเดียว (Stand Alone) และระบบเครือข่าย LAN (Multi User) โดยมีผู้ใช้งานหลายคน
 • ระบบรักษาความปลอดภัยมาตรฐาน สามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานของผู้ใช้งาน (User) ในการเข้าใช้งานแต่ละเมนูได้
 • มีระบบติดตามการปฏิบัติงาน(Log File) สามารถตรวจสอบประวัติใช้โปรแกรมของแต่ละคนได้อย่างละเอียด
 • มีระบบการสำรองข้อมูล หลายรูปแบบ และมีระบบตรวจเช็ค/ซ่อมข้อมูลอัตโนมัติ
 • มีคู่มือแสดงโครงสร้างระบบ อธิบายการใช้งาน ผังขั้นตอนการทำงาน รูปจอภาพ และตัวอย่างรายงาน

altการบริการ

 • บริการติดตั้งโปรแกรม พร้อมแนะนำการเริ่มต้นใช้งาน การนำข้อมูลตั้งต้นเข้าระบบ และอบรมการใช้งาน ณ ที่ทำงานจริง
 • บริการช่วยเหลือ-แก้ไขปัญหาแบบ รีโมท ควบคุมเครื่องระยะไกลผ่านระบบโมเด็ม/โทรศัพท์สายตรง หรือ การใช้เทคโนโลยีออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตช่วยให้แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • บริการจดหมายข่าว ข่าวสาร เทคนิคการใช้งาน และการอัปเดทโปรแกรม ผ่าน หน้าเว็บไซด์ของบริษัท www.Softbizplus.com 

altระบบคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์ สำหรับระบบ : Computer & Hardware Specification

หน่วยประมวลผล      Co mputer CPU alt 400 MHz (Windows XP), 1 GHz (Windows Vista/Windows 7, 8)
ระบบปฏิบัติการ   Operating System alt Works with Windows XP, Windows Vista and Windows 7, 8
หน่วยความจำหลัก     Memory-RAM alt 512 MB (Windows XP), 1 GB (Windows Vista/Windows 7,8)
ขนาดที่เก็บข้อมูล  Hard Disk Space alt Up to 500 MB
             จอภาพ   Monitor alt 1024×768 with 16-bit color
        เครื่องพิมพ์    Printer alt Any printer supported by Windows XP/Windows Vista/Seven,8

alt

 

        โปรแกรม ซอฟท์บิส+ สามารถทำงานได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่ใช้ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดว์ (XP, Vista, Seven,8) พิมพ์เอกสาร/รายงานได้ด้วยเครื่องพิมพ์ทุกรุ่น(Dot matrix, Laser, Inkjet) รองรับระบบเครือข่ายเน็ทเวิร์ค-LAN สามารถเชื่อมงานกับระบบอุปกรณ์ต่างๆ เช่น BarCode และทำงานร่วมกับเทคโนโลยีใหม่ๆได้ เช่น เครื่องอ่านมิเตอร์อัตโนมัติ AMR

 

alt

Softbiz+ Proposal 2009 ดาวน์โหลดเอกสารข้อเสนอ  alt ( Pdf File 25 Page 13 MB)

 

alt

alt  เชิญติดต่อเรา เพื่อการนำเสนอ สาธิตโปรแกรม และให้คำปรึกษา ณ ที่ทำการของท่าน alt .
  alt โทร. 025406201-2, 029198259     alt  จ.-ศ. 9:00-17:30  ส. 9:00-15:00  Hotline 081 826 2390

 

alt

 • โปรดระวัง ขณะนี้ได้มีซอฟท์แวร์ลอกเลียนแบบ(ตัวโปรแกรม หน้าจอ รูปแบบเอกสาร และข้อความโฆษณา) ถ้ามีข้อสงสัยโปรดให้เรานำเสนอระบบก่อนตัดสินใจ
 • โดยที่ของเลียนแบบ มีหน้าจอและเอกสารคล้ายกัน แต่ Process ภายในไม่สามารถเลียนแบบได้ ขาดความสมบูรณ์ ราคาถูก ยอมขายทุกเงื่อนไขการต่อรอง ซึ่งอาจจะยังไม่สามารถรองรับลักษณะเฉพาะแต่ละหน่วยงานได้ ไม่ยืดหยุ่น ต้องแก้ไขเพิ่มเติมตามงานจริงเรื่อยๆ และมักจะไม่สามารถเชื่อมโยงกับระบบบัญชีได้
 • โปรแกรมซอฟท์บิส+ มีความยืดหยุ่นสูง มีรายงานสมบูรณ์ เชื่องโยงกับบัญชีมาตรฐานได้ สามารถใช้งานอยู่จริงมากกว่า500หน่วยงาน
 • โปรแกรมซอฟท์บิส+ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเกือบ 20ปี และบริการโดย ผู้เชี่ยวชาญ มืออาชีพ ที่มีประสพการณ์การปฏิบัติงานจริงโดยตรง
 • ได้รับการยกย่อง จากกลุ่มบริษัทรับบริหารทรัพย์สินและผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้เป็น ซอฟท์แวร์ระดับพรีเมียมสำหรับงานเฉพาะด้านนี้ ซึ้งได้รับความเชื่อถือ บอกต่อจนมีผู้ใช้งานมากที่สุด ด้าน Property Management Software

alt

ซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ @ซอฟท์บิส+

          ปรดระวัง ซอฟท์แวร์ ละเมิดลิขสิทธิ์ โดย นำโปรแกรมไปติดตั้ง ลักลอบ ก้อปปี้ไปใช้ในหน่วยงานสาขา หรือ เอาไปดัดแปลงเปลี่ยนชื่อจำหน่ายราคาถูก ซึ่ง จะเป็นโปรแกรมที่จะไม่เสถียร (ถึงแม้จะทำงานบางอย่างได้ แต่ไม่สมบูรณ์ และซ่อนการป้องกันบางอย่างไว้ ) ไม่สามารถอัปเดทได้  เพราะมีกลไกล๊อคการละเมิดลิขสิทธิ์หลายชั้น หลายความรุนแรง หลายเวลา ซึ่งตามกฎหมายจะมีความผิด ทั้งผู้ขายและผู้ใช้โปรแกรม โดยทางซอฟท์บิส+ไม่ต้องการมีคดีความ แต่ขอสิทธิ์ในการไม่บริการใดๆทั้งสิ้น

          นปัจจุบัน เริ่มมีโปรแกรมเมอร์รุ่นใหม่ ตลอดจนบริษัทที่ต้องการทำซอฟท์แวร์ขึ้น เขียนโปรแกรมโดยใช้ซอฟท์บิส เป็นต้นแบบ เลียนแบบฟิล์ด ข้อมูล รูปแบบหน้าจอ(ดัดแปลง+เพิ่มบ้าง) รูปแบบเอกสาร (ปัจจบันเป็นมาตรฐานไปแล้ว) รูปรายงาน แม้กระทั่ง เนื้อข้อความโฆษณา จนถึง ตั้งชื่อโปรแกรมคล้ายกันหรือเพิ่มบางคำที่ตรงกัน

          (รายล่าสุด 2554 มี เอกสารซอฟท์แวร์หนึ่ง ได้นำข้อความในหัวข้อ 'ท่าน มีปัญหาเหล่านี้หรือไม่ ซอฟท์บิส+ ช่วยท่านได้' ไปใช้ โดยเปลี่ยนแค่ คำว่า ซอฟท์บิส+ ไปเป็นชื่อของตนในทุกจุดแค่นั้น และหัวอื่นๆก็ก๊อปปี้จากหน้าเว็บไปทั้งรูปแบบ) .

         อกจากนี้ ยังมี ทั้งผู้แอบอ้างและผู้โจมตีต่างๆ ซึ่งเป็นธรรมดาของธุรกิจที่เริ่ม มีผู้เห็นความสำคัญและช่องทางทำรายได้ หรือ การไม่เข้าใจในรายละเอียดสินค้า หรือเสียผลประโยชน์จากการนำระบบที่ทำให้ทุจริตได้ยากขึ้น ซึ่งจะเห็นได้ว่า ในเว็บเราพยายามแสดง รายละเอียดให้ชัดเจนเยอะที่สุดในทุกๆมุม โดยเฉพาะจุดเด่นและความเป็นมา (หรือแม้กระทั้ง ต้องคอยแก้ไขข้อความเดิมเมื่อถูกเอาไปเลียนแบบ หรือแสดงข้อมูลให้ชัดขึ้น เมื่อถูกทำให้เข้าใจผิด) ดังนั้น เพื่อความมั่นใจ  หรือ มีข้อสงสัยใดๆ โปรด ติดต่อ เรา เพื่อ นำเสนอ ชี้แจง เพื่อความกระจ่างในทุกๆเรื่อง

         " มื่อ โปรแกรมเมอร์ มาทำธุรกิจและเป็นต้นฉบับตั้งแต่ยุคแรกๆ ที่มุ่งทำซอฟท์แวร์ที่มีความเฉพาะงาน ซึ่งเป็นช่องว่างทางการตลาดอยู่ จึงไม่สามารถหาคำโฆษณาที่สร้างภาพหรือเกินจำเป็นได้ แต่ก็คิดสร้างสรรสินค้า ตลลอดจนคำบรรยายโบรชัวร์สินค้าขึ้งเองโดยไม่ลอกเลียนแบบใคร สิ่งที่เรานำเสนอในเว็บเป็น สิ่งที่มีดีอยู่ในตัว เหมาะสม บอกความสามารถจำเป็นในการเริ่มต้น หัวใจหลักๆ โดยยังมีรายละเอียดอีกมากตามประสพการณ์ที่เรามี ให้นำเสนอชี้แจง ตอบข้อซักถามได้ตามต้องการ  ซึ่งทีมงานเรายังมีนักบัญชีที่มีประสพการณ์อย่างมาก เป็นผู้นำเสนองานและแนะนำการเริ่มต้นระบบ สามารถไขข้อข้องใจในการบริหารงานบัญชี ให้ท่านได้พอใจ เกินสิ่งที่ท่านคาดถึงอย่างแน่นอน "

           ( เนื่องจากเราต้องการเพียงชี้แจงเรื่องต่างๆ ที่เริ่มเกิดปัญหา โดยไม่ขอระบุใครให้ชัดเจน เพื่อจะได้ไม่โต้กันไปมาหรือเกิดปัญหาในวงการเดียวกัน แต่เราสามารถชีแจงได้ มีหลักฐาน อ้างอิงความเป็นต้นฉบับได้จากแหล่งต่างๆ ที่มีมาเกือบ20ปี )

...สาส์นจากผู้ก่อตั้ง เอซอฟท์ ซอฟท์บิส+

 

โปรแกรมเอซอฟท์ ASOFT A-SOFT
ระบบบริหารคอนโดมิเนียม, บริษัทรับบริหารคอนโด,
อาคารสำนักงาน โปรแกรมบริหารทรัพย์สิน,
ระบบบัญชีบริหารอาคาร, บริหารอาคารชุด,
ระบบบริหารหมู่บ้าน, ระบบบริหารหมู่บ้านจัดสรร,
จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด, จดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร,
บริหารอาคารสำนักงาน, ตัวแทนซื้อ, ขาย, เช่า,อสังหาริมทรัพย์,
บริหารจัดการที่อยู่อาศัย, ระบบคอนโดมิเนียม, บัญชีหมู่บ้าน,
ระบบอพาร์ทเม้นท์, บริหารโรงแรม, โปรแกรมรีสอร์ท, บริหารวิลล่า,
โปรแกรมศูนย์การค้า,  โปรแกรมตลาด, โปรแกรมพลาซ่า,
สถานประกอบการ, ที่ปรึกษาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์,
บริหารอาคารสูง, ระบบบริหารนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร,
เว็บไซต์อสังหาริมทรัพย์  โปรแกรมระบบบัญชีอสังหาริมทรัพย์
บัญชี, บ้าน, คอนโด, จัดสรร, หมู่บ้าน, อาคารชุด, นิติบุคคล,
โปรแกรม, ซอพท์แวร์, บริหาร, รับบริหาร, บัญชีคอนโด, บัญชีหมู่บ้าน, ดีที่สุด   
ผู้จัดการอาคาร  ผู้จัดการนิติ  ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด
คณะกรรมการอาคารชุด  กรรมการคอนโด ผู้จัดการคอนโด
กรรมการคอนโด  กรรมการหมู่บ้าน  ผู้จัดการหมู่บ้าน  ผู้จัดการคอนโด
ผู้จัดการนิติบุคคล  ผู้จัดการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
รับบริหารอาคาร   รับบริหารคอนโด

 

CONDO MANAGEMANT
CONDO MANAGER
CONDO SOFTWARE CONDOSOFT
CONDO2000 2004 2010 2011 2012
FOR OWNER CONDO
FOR OWNER HOUSE
FOR OWNER HOME

 

สมาคมบริษัทบริหารอาคารชุด

สมาคมบริหารอาคารชุด

รับบริหารอาคารชุด

Softbiz.co.th Softbiz.com

 
debug[none outline]
debug