Home » แนะนำ เอ-ซอฟท์บิส
 

            อซอฟท์/ซอฟท์บิส+ ริ่มต้นจาก บริษัท แอพพลิเคชั่น ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด ก่อตั้ง ปี พ.ศ. 2536 เป็นซอฟท์แวร์เฮาส์ รับพัฒนาซอฟท์แวร์และผลิตโปรแกรมสำเร็จรูปในชื่อ  เอซอฟท์ A-Soft ที่รู้จักกันมานาน แพร่หลาย ตั้งแต่ใช้บนระบบ DOS  ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 ได้เปิด บริษัท ซอฟท์บิส พลัส จำกัด เพื่อการทำตลาดจำหน่ายและบริการโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปสำหรับธุรกิจเฉพาะงาน สร้างแบรนด์ใหม่ให้ชื่อเดียวกันกับบริษัทใหม่ ได้ชื่อว่า ซอฟท์บิส พลัส หมายถึง ซอฟท์แวร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพของธุรกิจ

ริษัท ซอฟท์บิส พลัส จำกัด  จัดตั้งขึ้นด้วยแนวความคิดที่จะให้คำปรึกษาและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ให้เหมาะกับธุรกิจในประเทศไทย  รองรับการเจริญเติบโตในอนาคต  โดยยึดหลักที่ว่าให้ลูกค้าได้รับประโยชน์จาก การใช้งานคอมพิวเตอร์ได้อย่างเต็มที่ และมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม

ราเชื่อว่าความสำเร็จของธุรกิจชั้นนำต่างๆ มาจากความเข้าใจในธุรกิจ  ความสามารถในการกำหนดวิสัยทัศน์แนวทางในการรดำเนินธุรกิจ และการมองเห็นศักยภาพทางธุรกิจที่จะเติบโตต่อไปในอนาคต ที่สำคัญที่สุดคือการนำสิ่งเหล่านั้นมาประสานให้เกิดเป็นรูปธรรมทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการบริหาร การผลิต การบริการ ละการสร้างสรรเครื่องมือทางเทคโนโลยี ไอที มาช่วยในการบริหารจัดการ ซึ่งก็คือ ซอฟท์แวร์อย่างเช่น ซอฟท์บิส+ นั่นเอง

ทีมงานของ ซอฟท์บิส พลัส  ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี นักวิเคราะห์ระบบ โปรแกรมเมอร์ ทีมบริการ ตลอดจนคณะที่ปรึกษา  ที่มีประสบการณ์ ความชำนาญ และพร้อมที่จะให้คำปรึกษาในงานพัฒนา ระบบที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับงาน  และประหยัดค่าใช้จ่าย

วิสัยทัศน์    Vision

นำ ความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ มาสร้างสรรค์ คิดค้น นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ช่วยเพิ่มศักยภาพการบริหารการจัดการงานต่างๆของธุรกิจ โดยสามารถใช้งานได้จริง มีคุณภาพ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

พันธกิจ      Mission

มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการ ที่มีคุณภาพ ทันสมัย ให้ลูกค้าได้รับประโยชน์ อย่างมีประสิทธิภาพ และความพึงพอใจสูงสุด

ปรัชญาธุรกิจ   Philosophy      

บริษัท ซอฟท์บิสพลัส จำกัด ดำเนินธุรกิจ ตามแนว เศรษฐกิจพอเพียง ของพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งประกอบด้วย ความพอประมาณ(พอดี)  ความมีเหตุผล(รอบคอบ)  และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี(เตรียมพร้อม-ไม่ประมาท)  โดยให้มีความมั่นคง ยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ

กลยุทธ์ ซอฟท์บิส Softbiz+ : Blue Ocean Strategy®

 • เป็นกลยุทธ์ในการบริหารจัดการธุรกิจ ซึ่งจะปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้พัฒนาตามเทคโนโลยีและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยจะไม่มุ่งเน้นการแข่งขันเป็นหลัก แต่จะให้ความสนใจกับความต้องการและความจำเป็นที่แอบแฝงอยู่ของกลุ่มลูกค้า และกลุ่มที่ยังไม่ใช่ลูกค้าของเราในปัจจุบัน 
 • โดยจะสร้างสินค้าและบริการที่เพิ่มคุณค่าให้กับผู้บริโภคและองค์กรโดยในขณะ เดียวกันก็สามารถลดต้นทุนในส่วนที่ไม่จำเป็นขององค์กร ออกด้วย อันจะเป็นแนวทางหนึ่งของการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน และมีคุณภาพ
 • เป็นการเสนอถึงวิธีการพัฒนาการปฏิบัติงานทางธุรกิจ ด้วยซอฟท์แวร์ ซึ่งมีกระบวนการและขั้นตอนปฏิบัติอย่างเป็นระบบ มีรูปแบบที่ชัดเจน เป็นมาตรฐาน ถูกต้องตามหลักการ

จรรยาบรรณทางธุรกิจ    Code of Conduct      

         บริษัท ซอฟท์บิสพลัส จำกัด ได้ถือหลักจรรยาบรรณของวิชาชีพนักคอมพิวเตอร์ ในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางและข้อพึงปฏิบัติ ดังนี้

จรรยาบรรณต่อตนเอง

       การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต ความขยันหมั่นเพียร และความมีระเบียบวินัย

 • ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบด้วยความขยันหมั่นเพียร ตั้งใจและเอาใจใส่ อุทิศตนให้กับ งานของบริษัทฯ อย่างเต็มกำลังความสามารถ และมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จของงาน เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และเคร่งครัดต่อกิจกรรมทั้งปวงที่จะเสริมสร้างคุณภาพ ประสิทธิภาพ และพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
 • ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่ อีกทั้งมีความสำนึกในหน้าที่และมีความรับผิดชอบต่อผลของการปฏิบัติหน้าที่
 • ใช้เวลาในการปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลตามที่กำหนด รวมทั้งไม่กระทำ หรือชักจูงผู้อื่นให้ใช้เวลาปฏิบัติงานเพื่อกิจกรรมอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ
 • พัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม หมั่นฝึกฝน ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ นำมาช่วยพัฒนาการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น
 • พนักงานที่เป็นผู้บังคับบัญชา ปฏิบัติกับผู้ร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความสุภาพ มีน้ำใจ และมีมนุษยสัมพันธ์อันดี เป็นผู้นำและแบบอย่างที่ดี เอาใจใส่ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน สร้างขวัญกำลังใจ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนปกครอง ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการ และเหตุผลที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม
 • พนักงานที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่แสดงความก้าวร้าวกระด้างกระเดื่อง หรือกระทำตนเป็นปรปักษ์ต่อผู้บังคับบัญชา ให้เกียรติ และรู้จักกาลเทศะ ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการไม่เคารพนับถือผู้บังคับบัญชา
 • ร่วมใจกันเสริมสร้าง ปกป้อง และรักษาชื่อเสียงของบริษัทฯ ด้วยการมีทัศนคติ และเป็นพนักงานที่ดีของบริษัทฯ แสดงออกด้วยความชื่นชม และภูมิใจ รวมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ ต่อสาธารณชน

จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน/ผู้ร่วมวิชาชีพ

     ตั้งมั่นอยู่ในความถูกต้อง มีเหตุผล และรู้รักสามัคคี

 • ไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิเดิมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
 • ให้ความยกย่องและนับถือผู้ร่วมงานและผู้ร่วมอาชีพทุกระดับที่มีความรู้ความสามารถและความประพฤติดี
 • รักษาและแสวงหามิตรภาพระหว่างผู้ร่วมงานและผู้ร่วมอาชีพ

จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

     ไม่ประพฤติหรือกระทำการใดๆอันเป็นเหตุให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ในวิชาชีพแห่งตน

 • ใช้ความรู้ความสามารถในทางสร้างสรรค์ ไม่ใช้ในทางทำลายหรือกลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย
 • ไม่แอบอ้าง อวดอ้าง ดูหมิ่นต่อบุคคลอื่นๆหรือกลุ่มวิชาชีพอื่น
 • ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่งเสริมเกียรติคุณของวิชาชีพ ผู้ร่วมอาชีพและเพื่อพัฒนาวิชาชีพ

จรรยาบรรณต่อลูกค้า/ผู้รับบริการ

    ปฏิบัติงานด้วยความสุภาพ สร้างความน่าเชื่อถือ และความไว้วางใจให้กับลูกค้า          

 • ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบข้อมูลที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการ
 • ส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว ตรงตามความต้องการของลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม
 • กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไข
 • รับ ฟังความคิดเห็น ข้อร้องเรียน เกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการ รวมทั้งความรวดเร็วในการตอบสนองหรือส่งมอบ และดำเนินการให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
 • รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

จรรยาบรรณต่อสังคม

     ปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติตน ให้เป็นแบบอย่างที่ดี มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อ สังคมและสิ่งแวดล้อม

 • สร้างจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
 • คืนกำไรส่วนหนึ่งเพื่อกิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ
 • ปฏิบัติและให้ความร่วมมือหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล
 • ให้ความสำคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม มุ่งสร้างสรรค์ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนที่ด้อยโอกาส ให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้