Home » พิพิธภัณฑ์ Softbiz History
 
พิพิธภัณฑ์ Softbiz+ History
1 วิวัฒนาการ โปรแกรม เอซอฟท์/ซอฟท์บิส+ The Evalution Timeline 5728
2 พัฒนาการเว็บไซต์ ต่างๆ ของบริษัทฯ 5821
3 โฆษณาของเรา ในสื่อสิงพิมพ์หนังสือวารสารต่างๆ ที่ผ่านมา 6106
4 นามบัตรบริษัท ตั้งแต่แรกๆ 5864
5 เครื่องมือติดต่อสือสารยุคแรก ของบริษัท ตามเทคโนโลยีสมัยนั้น 6929
6 เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ที่ใช้งานในอดีต 7836
7 แผ่นติดตั้งซอฟท์แวร์สำเร็จรูป โปรแกรมเอซอฟท์/ซอฟท์บิส+ 5597
8 คู่มือโปรแกรมเอซอฟท์/ซอฟท์บิส+ ตั้งแต่แรก ถึงล่าสุด 8100
9 เอกสารสำคัญ ของบริษัท 4455
10 รวมรูปภาพ ในอดีต ทีมงานที่ผ่านมา 5882
11 ของที่ระลึกขอบคุณลูกค้า/ของขวัญ 9621