gototop
Home » พิพิธภัณฑ์ Softbiz History
 
พิพิธภัณฑ์ Softbiz+ History
1 วิวัฒนาการ โปรแกรม เอซอฟท์/ซอฟท์บิส+ The Evalution Timeline 3334
2 พัฒนาการเว็บไซต์ ต่างๆ ของบริษัทฯ 3267
3 โฆษณาของเรา ในสื่อสิงพิมพ์หนังสือวารสารต่างๆ ที่ผ่านมา 3623
4 นามบัตรบริษัท ตั้งแต่แรกๆ 3404
5 เครื่องมือติดต่อสือสารยุคแรก ของบริษัท ตามเทคโนโลยีสมัยนั้น 4429
6 เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ที่ใช้งานในอดีต 4938
7 แผ่นติดตั้งซอฟท์แวร์สำเร็จรูป โปรแกรมเอซอฟท์/ซอฟท์บิส+ 3283
8 คู่มือโปรแกรมเอซอฟท์/ซอฟท์บิส+ ตั้งแต่แรก ถึงล่าสุด 3794
9 เอกสารสำคัญ ของบริษัท 2908
10 รวมรูปภาพ ในอดีต ทีมงานที่ผ่านมา 3555
11 ของที่ระลึกขอบคุณลูกค้า/ของขวัญ 6920