gototop
Home » พิพิธภัณฑ์ Softbiz History
 
พิพิธภัณฑ์ Softbiz+ History
1 วิวัฒนาการ โปรแกรม เอซอฟท์/ซอฟท์บิส+ The Evalution Timeline 2701
2 พัฒนาการเว็บไซต์ ต่างๆ ของบริษัทฯ 2692
3 โฆษณาของเรา ในสื่อสิงพิมพ์หนังสือวารสารต่างๆ ที่ผ่านมา 3005
4 นามบัตรบริษัท ตั้งแต่แรกๆ 2824
5 เครื่องมือติดต่อสือสารยุคแรก ของบริษัท ตามเทคโนโลยีสมัยนั้น 3692
6 เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ที่ใช้งานในอดีต 4172
7 แผ่นติดตั้งซอฟท์แวร์สำเร็จรูป โปรแกรมเอซอฟท์/ซอฟท์บิส+ 2670
8 คู่มือโปรแกรมเอซอฟท์/ซอฟท์บิส+ ตั้งแต่แรก ถึงล่าสุด 2831
9 เอกสารสำคัญ ของบริษัท 2474
10 รวมรูปภาพ ในอดีต ทีมงานที่ผ่านมา 2924
11 ของที่ระลึกขอบคุณลูกค้า/ของขวัญ 5529