gototop
Home » พิพิธภัณฑ์ Softbiz History
 
พิพิธภัณฑ์ Softbiz+ History
1 วิวัฒนาการ โปรแกรม เอซอฟท์/ซอฟท์บิส+ The Evalution Timeline 3429
2 พัฒนาการเว็บไซต์ ต่างๆ ของบริษัทฯ 3363
3 โฆษณาของเรา ในสื่อสิงพิมพ์หนังสือวารสารต่างๆ ที่ผ่านมา 3724
4 นามบัตรบริษัท ตั้งแต่แรกๆ 3493
5 เครื่องมือติดต่อสือสารยุคแรก ของบริษัท ตามเทคโนโลยีสมัยนั้น 4539
6 เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ที่ใช้งานในอดีต 5066
7 แผ่นติดตั้งซอฟท์แวร์สำเร็จรูป โปรแกรมเอซอฟท์/ซอฟท์บิส+ 3379
8 คู่มือโปรแกรมเอซอฟท์/ซอฟท์บิส+ ตั้งแต่แรก ถึงล่าสุด 3928
9 เอกสารสำคัญ ของบริษัท 2966
10 รวมรูปภาพ ในอดีต ทีมงานที่ผ่านมา 3641
11 ของที่ระลึกขอบคุณลูกค้า/ของขวัญ 7014