gototop
Home » พิพิธภัณฑ์ Softbiz History
 
พิพิธภัณฑ์ Softbiz+ History
1 วิวัฒนาการ โปรแกรม เอซอฟท์/ซอฟท์บิส+ The Evalution Timeline 3659
2 พัฒนาการเว็บไซต์ ต่างๆ ของบริษัทฯ 3618
3 โฆษณาของเรา ในสื่อสิงพิมพ์หนังสือวารสารต่างๆ ที่ผ่านมา 3982
4 นามบัตรบริษัท ตั้งแต่แรกๆ 3720
5 เครื่องมือติดต่อสือสารยุคแรก ของบริษัท ตามเทคโนโลยีสมัยนั้น 4818
6 เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ที่ใช้งานในอดีต 5449
7 แผ่นติดตั้งซอฟท์แวร์สำเร็จรูป โปรแกรมเอซอฟท์/ซอฟท์บิส+ 3632
8 คู่มือโปรแกรมเอซอฟท์/ซอฟท์บิส+ ตั้งแต่แรก ถึงล่าสุด 4544
9 เอกสารสำคัญ ของบริษัท 3124
10 รวมรูปภาพ ในอดีต ทีมงานที่ผ่านมา 3912
11 ของที่ระลึกขอบคุณลูกค้า/ของขวัญ 7354