Home » หลักการบัญชี และภาษี » ตัวอย่างงบกำไรขาดทุน

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
ตัวอย่างงบกำไรขาดทุน

           งบกำไรขาดทุน (Income Statement) เป็นงบการเงินที่แสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานของกิจการในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งว่ากิจการมีผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร กำไรหรือขาดทุน ดังนั้น รายการที่แสดงในงบกำไรขาดทุนนี้จึงเป็นเฉพาะรายได้ และรายการค่าใช้จ่ายของกิจการ

           งบกำไรขาดทุน มีด้วยกัน 2 รูปแบบ คือ แบบรายงาน และแบบบัญชี


การจัดทำงบกำไรขาดทุนแบบรายงาน (Report Form)

 1. เขียนหัวของงบกำไรขาดทุน 3 บรรทัดให้อยู่กลางกระดาษ ซึ่งประกอบไปด้วย 
             - บรรทัดที่ 1 ชื่อกิจการ 
             - บรรทัดที่ 2 คำว่า “งบกำไรขาดทุน”
             - บรรทัดที่ 3 รอบระยะเวลาในการทำงบกำไรขาดทุน และวันที่สิ้นสุด
 2. เขียนคำว่า “รายได้” แล้วนำบัญชีหมวดรายได้มาใส่ในงบกำไรขาดทุน หากรายได้มีมากกว่า 1 รายการให้แสดงการรวมยอดรายได้ทั้งหมดด้วย
 3. เขียนคำว่า “ค่าใช้จ่าย” แล้วนำบัญชีหมวดค่าใช้จ่ายได้มาใส่ในงบกำไรขาดทุน หากค่าใช้จ่ายมีมากกว่า 1 รายการให้แสดงการรวมยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดด้วย
 4. หาผลต่างระหว่างยอดรวมของรายได้ กับยอดรวมของค่าใช้จ่าย หากรายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย ผลต่างนี้เรียกว่า “กำไรสุทธิ” แต่หากรายได้น้อยกว่าค่าใช้จ่าย ผลต่างนี้เรียกว่า “ขาดทุนสุทธิ”

 

ตัวอย่าง งบกำไรขาดทุนแบบรายงาน

สมศักดิ์บาร์เบอร์
งบกำไรขาดทุน
สำหรับรอบระยะเวลา 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2546

รายได้ :

 

 

 

 

รายได้ค่าบริการตัดผม

68,700

 

 

รายได้อื่น ๆ

1,900

70,600

ค่าใช้จ่าย :

 

 

 

เงินเดือนและค่าจ้าง

32,000

 

 

ค่าเช่า

12,000

 

 

ค่าโฆษณา

1,500

 

 

ค่าสาธารณูปโภค

1,250

 

 

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

950

47,700

กำไรสุทธิ

 

22,900

 

 

การจัดทำงบกำไรขาดทุนแบบบัญชี (Account Form)

 1. เขียนหัวของงบกำไรขาดทุน 3 บรรทัดให้อยู่กลางกระดาษ ซึ่งประกอบไปด้วย 
  - บรรทัดที่ 1 ชื่อกิจการ 
  - บรรทัดที่ 2 คำว่า “งบกำไรขาดทุน”
  - บรรทัดที่ 3 รอบระยะเวลาในการทำงบกำไรขาดทุน และวันที่สิ้นสุด
 2. แบ่งกระดาษออกเป็น 2 ด้าน
 3. นำบัญชีหมวดค่าใช้จ่ายไว้ทางด้านซ้ายมือ และบัญชีหมวดรายได้ไว้ทางด้านขวามือ
 4. หาผลต่างของรายได้กับค่าใช้จ่าย และทำให้ยอดรวมของทั้ง 2 ด้านเท่ากัน

 

ตัวอย่าง งบกำไรขาดทุนแบบบัญชี

สมศักดิ์บาร์เบอร์
งบกำไรขาดทุน
สำหรับรอบระยะเวลา 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2546

เงินเดือนและค่าจ้าง

32,000

-

รายได้ค่าบริการตัดผม

68,700

 

ค่าเช่า

12,000

-

รายได้อื่น ๆ

1,900

 

ค่าโฆษณา

1,500

-

 

 

 

ค่าสาธารณูปโภค

1,250

-

 

 

 

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

950

-

 

 

 

กำไรสุทธิ

22,900

-

 

 

 

 

70,600

-

 

70,600

-

 

 

ที่มา ม.แม่โจ้ http://coursewares.mju.ac.th/