Home » ข้อพิจารณาเลือกซอฟท์แวร์

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
ซอฟท์แวร์ ที่ท่านใช้หรือกำลังพิจารณาอยู่ มีลักษณะเฉพาะของงานเหล่านี้หรือไม่
                        
ซอฟท์แวร์ ที่ท่านใช้หรือกำลังพิจารณาอยู่ มีลักษณะเฉพาะของงานเหล่านี้หรือไม่

ามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน จากระบบได้ พร้อมการตัดบัญชีลูกหนี้โดยอัตโนมัติ

มีระบบบัญชีลูกหนี้ ที่ใช้งานได้จริง มีรายงานลูกหนี้ค้างชำระได้หลายมุมมองอย่างครบถ้วน

สามารถสร้างรูปแบบใบเสร็จรับเงิน ตามแบบฟอร์มที่ใช้อยู่ในปัจจุบันได้ และแก้ไขรูปแบบ

ตามความต้องการได้

การรับเงิน สามารถรับรายได้ประเภทต่าง ๆ นอกจาก ค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ โดย

สามารถกำหนดเพิ่มได้เองไม่จำกัด เช่น ค่าเช่ารายวัน ค่าไฟฟ้าเหมาจ่าย ค่าคีย์การ์ด ค่าน้ำดื่ม

ค่าเบี้ยประกัน ค่าเช่าเฟอร์นิเจอร์ ค่าเบี้ยปรับ เป็นต้น

มีระบบป้องกัน การแก้ไข ลบ และไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินซ้ำได้ หากมีข้อผิดพลาดต้องยกเลิก

และออกใบเสร็จเลขที่ใหม่เท่านั้น

สามารถรับเงินฝากส่วนตัว หรือการรับชำระค่าใช้จ่ายล่วงหน้าได้ รวมถึงการออกใบเสร็จอื่น ๆ

โดยไม่มีใบแจ้งหนี้ได้

สามารถคำนวณเบี้ยปรับ จากยอดค้างชำระตามเงื่อนไขที่กำหนด และแสดงที่หน้าใบเสร็จรับเงินได้

สามารถคำนวณเงินทอน ที่หน้าจอการรับเงินได้

สามารถรับชำระเพียงบางส่วนได้ ในการรับชำระค่าใช้จ่ายตามใบแจ้งหนี้

 

การจัดทำใบแจ้งหนี้ประจำงวด สามารถแสดงข้อมูลพิเศษได้ เช่น รายการค้างชำระงวดก่อน ๆ

การคำนวณเบี้ยปรับยอดค้างชำระ การแสดงประวัติการชำระเงินล่าสุด และการแจ้งข่าวสารพิเศษ

ประจำเดือนถึงสมาชิก โดยพิมพ์ไปพร้อมกับใบแจ้งหนี้ประจำงวด เป็นต้น

สามารถจัดเตรียมใบแจ้งหนี้ โดยอัตโนมัติของแต่ละประเภทค่าใช้จ่าย เช่น ค่าน้ำ ก็จะเป็น

ตารางการจดบันทึกมิเตอร์ประจำเดือน โดยแสดงเลขมิเตอร์เดือนก่อนมาให้โดยอัตโนมัติ

กำหนดวิธีการคิดคำนวณ ของค่าใช้จ่ายแต่ละประเภท เช่น ตามอัตราส่วนกรรมสิทธิ์, พื้นที่,

ค่าคงที่, ค่าเฉพาะแต่ละห้อง, อัตราต่อหน่วย ตลอดจนเงื่อนไขการปัดเศษ การบวกเปอร์เซ็นต์

เพิ่ม, การคิดค่าปรับ รวมถึงการคำนวณค่าน้ำแบบอัตราก้าวหน้า และการคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม

มีระบบติดตามการทำงาน ของผู้ใช้งานว่าเข้าไปทำงานเมนูไหน เมื่อไหร่ และแก้ไขข้อมูล

อะไรบ้าง โดยเก็บซ่อนรายละเอียดข้อมูลเดิมไว้เพื่อตรวจสอบภายหลังกรณีมีปัญหาเกิดขึ้น

มีระบบสอบถาม ผู้อยู่อาศัยตามชื่อ เช่น ต้องการตรวจสอบว่ามีคนชื่อ “สมชาย ประเสริฐสุวรรณ”

อาศัยอยู่ที่นี่หรือเปล่า ก็สามารถสืบค้นโดยระบุแค่ชื่อบางส่วน เช่น “สมชาย” หรือ “สม” หรือระบุ

เป็นบางคำ เช่น “สุวรรณ” ก็จะสามารถแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขตามที่ต้องการได้

หนังสือเตือน สามารถพิมพ์ได้จากโปรแกรมโดยอัตโนมัติ ซึ่งสามารถแก้ไขปรับแต่งเนื้อหาข้อความ

ได้เอง รวมถึงสร้างได้หลายรูปแบบ

มีระบบรักษาความปลอดภัย โดยกำหนดสิทธิผู้ใช้งานได้อย่างละเอียด ว่าสามารถทำงาน

แต่ละงานได้มากน้อยแค่ไหน ในแง่ของการบันทึกข้อมูล การแก้ไข การลบ การยกเลิก การพิมพ์รายงานหรือการดูเพียงอย่างเดียว


ซอฟท์บิส+ มีสิ่งต่างๆข้างต้น เตรียมพร้อม สำหรับงานของท่านไว้แล้ว