Home » หลักการบัญชี และภาษี » การทำบัญชีคอนโดมิเนียม กับ พระราชบัญญัติอาคารชุด ฉบับที่4 พ.ศ. 2551

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
การทำบัญชีคอนโดมิเนียม กับ พระราชบัญญัติอาคารชุด ฉบับที่4 พ.ศ. 2551

 

หัวข้อคำถาม     

           อยากสอบถามว่าตาม พรบ.อาคารชุด (ฉบับที่ ๔) ในเรื่องของการจัดทำงบดุล และ บัญชีรายรับรายจ่าย และจะต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบนั้น ต้องเริ่มใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีของ ปี 2551 หรือเปล่าครับ 

 

คำตอบ 

            พระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่4) พ.ศ. 2551 มาตรา 38/1 กำหนดให้นิติบุคคลอาคารชุด จัดทำงบดุลอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกรอบสิบสองเดือน โดยให้ถือว่าเป็นรอบปีในทางบัญชีของนิติบุคคลอาคารชุดนั้น ซึ่งงบดุลดังกล่าวต้องมีรายการแสดงจำนวนสินทรัพย์และหนี้สินของนิติบุคคลอาคารชุดกับทั้งบัญชีรายรับรายจ่าย และต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบ แล้วนำเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีโดยไม่มีบทเฉพาะกาลยกเว้นไว้ ดังนั้น นับแต่กฏหมายมีผลบังคับใช้ ท่านจึงต้องจัดทำงบดุลดังกล่าวด้วย

 

ตอบโดย :       สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ประสานงานโดย :        สำนักงานเลขานุการกรม โทร.0-2221-5682, 0-2226-3073 

(วันที่ 06/10/2551 15:01:16)