Home » บทความกฏหมาย ที่สำคัญ

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
กฏหมาย ที่เกี่ยวข้อง

ห้องสมุดกฎหมาย กฎหมายรอบรั้ว พระราชบัญญัติ อาคารชุด กฏหมายคลายทุกข์
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 กฎหมายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ... โดย อ.ประมาณ เลืองวัฒนะวณิช 25808
2 กฎหมายคดีผู้บริโภค กับ การซื้อขายอสังหาฯ 5724
3 นิติบุคคล : fukduk.tv ช่อง 17 เทป 14 3219
4 กฎหมายคลายทุกข์ เทป 9 (ต้นไม้รุกล้ำเพื่อนบ้าน) 3372
5 กฎหมายคลายทุกข์ เทป 3 (การซื้อขายที่ดิน) 3095
6 กฏหมายคลายทุกข์ เทป 1 การขับรถชนท้าย 5444
7 กฎหมาย และมาตรฐานงานอาคาร 5903
8 เช่าที่ดินประกอบกิจการต้องดูให้ดี... กฏหมายรอบรั้ว 23201
9 กฎหมายการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา(Escrow) 8569
10 กฎหมายว่าด้วยการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา : สาระสำคัญและผลการดำเนินงาน Escrow Agents Law 3320
11 Thailand Condominium Act, recent 2008 amendments. 2856
12 การแก้ไขพระราชบัญญัติอาคารชุด (ไทย/English) The Revisions Made in 2008 to The Condominium ACT of 1979 5074
13 อธิบาย พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ...ดร. ครรชิต มาลัยวงศ์ 3304
14 รวมกฎหมาย อาคารชุด 6887
15 รวมกฎหมาย การจัดสรรที่ดิน/หมู่บ้านจัดสรร 22780
16 หนังสือเวียน กรมที่ดิน เกี่ยวกับอาคารชุด 3598
17 หนังสือเวียน กรมที่ดิน เกี่ยวกับ การจัดสรรที่ดิน/หมู่บ้านจัดสรร 7447
18 ระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน ว่าด้วย การจัดเก็บค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคและการจัดทำบัญชี 5902
19 สรุบโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชน ภาคประชาสังคม แก้ไชกฎหมายอาคารชุดและกฎหมายจัดสรรที่ดิน 2641
20 หนังสืออธิบายกฎหมายอาคารชุด ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 5169
21 พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 (นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร) 15901
22 สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติอาคารชุดฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๑ 6030
23 พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2551 (ฉบับที่4 ) 9864
24 กฎกระทรวงว่าด้วยการขอจดทะเบียนจัดตั้ง การบริหาร การควบ และการยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร พ.ศ. 2545 5246
25 ศัพท์ที่ควรรู้เกี่ยวกับกฎหมายจัดสรรที่ดิน 5595