Home » บทความกฏหมาย ที่สำคัญ

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
กฏหมาย ที่เกี่ยวข้อง

ห้องสมุดกฎหมาย กฎหมายรอบรั้ว พระราชบัญญัติ อาคารชุด กฏหมายคลายทุกข์
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 กฎหมายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ... โดย อ.ประมาณ เลืองวัฒนะวณิช 22364
2 กฎหมายคดีผู้บริโภค กับ การซื้อขายอสังหาฯ 4983
3 นิติบุคคล : fukduk.tv ช่อง 17 เทป 14 2527
4 กฎหมายคลายทุกข์ เทป 9 (ต้นไม้รุกล้ำเพื่อนบ้าน) 2785
5 กฎหมายคลายทุกข์ เทป 3 (การซื้อขายที่ดิน) 2427
6 กฏหมายคลายทุกข์ เทป 1 การขับรถชนท้าย 4844
7 กฎหมาย และมาตรฐานงานอาคาร 5049
8 เช่าที่ดินประกอบกิจการต้องดูให้ดี... กฏหมายรอบรั้ว 19853
9 กฎหมายการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา(Escrow) 7766
10 กฎหมายว่าด้วยการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา : สาระสำคัญและผลการดำเนินงาน Escrow Agents Law 2730
11 Thailand Condominium Act, recent 2008 amendments. 2199
12 การแก้ไขพระราชบัญญัติอาคารชุด (ไทย/English) The Revisions Made in 2008 to The Condominium ACT of 1979 4117
13 อธิบาย พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ...ดร. ครรชิต มาลัยวงศ์ 2720
14 รวมกฎหมาย อาคารชุด 5945
15 รวมกฎหมาย การจัดสรรที่ดิน/หมู่บ้านจัดสรร 19270
16 หนังสือเวียน กรมที่ดิน เกี่ยวกับอาคารชุด 2901
17 หนังสือเวียน กรมที่ดิน เกี่ยวกับ การจัดสรรที่ดิน/หมู่บ้านจัดสรร 6331
18 ระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน ว่าด้วย การจัดเก็บค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคและการจัดทำบัญชี 5194
19 สรุบโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชน ภาคประชาสังคม แก้ไชกฎหมายอาคารชุดและกฎหมายจัดสรรที่ดิน 2085
20 หนังสืออธิบายกฎหมายอาคารชุด ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 4530
21 พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 (นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร) 15098
22 สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติอาคารชุดฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๑ 4853
23 พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2551 (ฉบับที่4 ) 9004
24 กฎกระทรวงว่าด้วยการขอจดทะเบียนจัดตั้ง การบริหาร การควบ และการยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร พ.ศ. 2545 4400
25 ศัพท์ที่ควรรู้เกี่ยวกับกฎหมายจัดสรรที่ดิน 4957
 
/** * */