Home » อสังหาฯ บ้าน คอนโด ที่ดิน » จะทําอย่างไร...หากไม่มีใบปลอดหนี้ บทความโดย สํานักงาน คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
จะทําอย่างไร...หากไม่มีใบปลอดหนี้ บทความโดย สํานักงาน คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

จะทําอย่างไร...หากไม่มีใบปลอดหนี้

ดวงหทัย อ้อยบํารุง
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

            ปัญหาการโอนกรรมสิทธิืถือว่าเป็นปัญหาหลักและใหญ่ ของผู้บริโภคที่ ซื้อคอนโดมิเนียมหรือห้องชุด  ซึ่งดูได้จากปัญหาการร้องเรียนที่ ผู้บริโภคร้องเรียนมายังสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สําหรับสาเหตุของการโอนกรรมสิทธิ์ไม่ได้นั้นมีหลายสาเหตุด้วยกัน แต่ประเด็นที่ผู้บริโภคร้องเรียนมากที่ สุด คือ กรณีที่ผู้ขายไม่มี “ใบปลอดหนี้” จึงไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้กับผู้ซื้อได้

            เรามาทําความเข้ากับใบปลอดหนี้กันสักหน่อยนะคะ ใบปลอดหนี้ คือ ใบที่ออกโดยนิติบุคคลอาคารชุด โดยผู้ขายจะต้องชําระมูลค่าใช้จ่ายส่วนกลางอาคารชุดทั้งหมดให้เรียบร้อย แต่ที่เป็นปัญหาเกิดจากผู้ซื้อห้องชุด (เดิม) ส่วนใหญ่ไม่ได้ชําระมูลค่าส่วนกลางให้แก่นิติบุคคลฯ ปัญหาจึงเกิดขึ้นกับผู้ซื้อ(รายใหม่) ทําให้ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ในห้องชุดให้กับผู้ซื้อได้ดังกรณีตัวอย่างดังต่อไปนี้

            ผู้ร้องได้ไปซื้อห้องชุดในโครงการแห่งหนึ่ง แต่เมื่อถึงเวลาโอนกรรมสิทธิ์ ปรากฏว่า ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ร้องได้เนื่ องจาก ผู้ซื้อห้องชุด (เดิม) ไม่ได้ชําระมูลค่าส่วนกลางให้แก่นิติบุคคล ในกรณีนี้ผู้ร้องเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม และถูกเอาเปรียบจึงนําเรื่องร้องเรียนมายัง สคบ. 

            จากกรณีดังกล่าว สคบ. ได้ดําเนินการเจราจาตกลงกันได้ผู้ซื้อห้องชุด (เดิม) ตกลงยินดีชําระมูลค่าส่วนกลาง ที่ ยังคงค้างอยู่กับนิติบุคคล ซึ่งนิติบุคคลอาคารชุดก็ได้ออกใบปลอดหนี้ให้กับผู้ร้อง ทําให้ผู้ร้อง(ผู้ซื้อรายใหม่)สามารถรับโอนกรรมสิทธิ์ในห้องชุด

             ดังนั้น เพื่อเป็นป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าว และไม่รู้ว่าจะโชคดีอย่างนี้ทุกรายหรือไม่ สคบ. ใคร่ขอแนะนําข้อมูลเบื้องต้นก่อนตัดสินใจซื้อห้องชุด ผู้บริโภคควรตรวจสอบถึงรายละเอียดของค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ต้องชําระ รวมถึง ค่าส่วนกลางและค่าใช้จ่ายอื่นๆว่าต้องชําระเท่าไร มีอะไรบ้าง หรือ ยอดที่ค้างชําระจากเจ้าของเดิม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของตัวผู้บริโภคเอง ที่ สําคัญผู้บริโภคควรเก็บเอกสารสัญญาและหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ การซื้อขายห้องชุดไว้ให้ครบถ้วน เพื่อประกอบการร้องเรียน หากเกิดกรณีที่ ผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบ หรือไม่ได้รับความจากผู้ประกอบธุรกิจ

-----------------------------------

ที่มา  http://www.ocpb.go.th/show_news.asp?id=671