Home » อสังหาฯ บ้าน คอนโด ที่ดิน » การหักลดหย่อนค่าซ่อมบ้านให้แก่ผู้เสียภาษี ปี 55 (จากอุทกภัย ปี 54)

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
การหักลดหย่อนค่าซ่อมบ้านให้แก่ผู้เสียภาษี ปี 55 (จากอุทกภัย ปี 54)


หักค่าลดหย่อนซ่อมบ้าน ปี 55

dailynews.co.th - กฎหมายรอบรั้ว วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2556

สืบเนื่องจากอุทกภัย เมื่อปี 54 เป็นผลให้ ครม. มีมติเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2555 เรื่องมาตรการทางภาษี เพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบ กรณีการหักลดหย่อนค่าซ่อมบ้านให้แก่ผู้เสียภาษี คือ

ให้ยกเว้นเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซ่อมแซม หรือค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยที่เป็นอาคาร หรือห้องชุด หรือทรัพย์สิน รวมแล้วไม่เกิน 100,000 บาท เช่น 1. ค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมบ้าน (ค่าสีทาบ้าน, ค่ากระเบื้อง, ค่าฝ้าเพดาน, ค่าหลังคา, ค่าอิฐ ค่าปูน ที่ใช้ในการซ่อมแซม รวมถึงค่าแรงงาน) 2. ค่าซ่อมแซม หรือค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมทรัพย์สินที่มีการประกอบติดตั้งติดกับตัวบ้าน หรือห้องชุด (ค่าซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์) 3. ค่าซ่อมแซม หรือค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมทรัพย์สินที่มีการประกอบติดตั้งติดอยู่ในเขตอาคาร (ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมรั้ว, ประตูรั้ว, กำแพง, โรงรถ รวมทั้งค่าแรง) เป็นต้น

โดยการยกเว้นภาษีนั้น ให้นำไปคำนวณหักเสมือนเป็นค่าลดหย่อน โดยกรอกในแบบ ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 91 ในส่วนของรายการลดหย่อนและยกเว้นหลังหักค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

แต่ทั้งนี้ต้องเป็นการซ่อมแซมทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัย เมื่อปี 54 และอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศให้เป็นพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยเท่านั้นนะครับ

ในกรณีที่ได้จ่ายค่าซ่อมแซม หรือค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากเหตุเกินกว่าหนึ่งแห่ง ก็ให้ได้รับสิทธิหักลดหย่อนภาษีสำหรับค่าซ่อมแซมทรัพย์สินนั้นรวมทุกแห่งตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่รวมกันแล้วไม่เกิน 100,000 บาท

และผู้มีเงินได้จะต้องใช้สิทธิลดหย่อนภาษีในปีที่ได้จ่ายค่าซ่อมแซม หรือค่าวัสดุอุปกรณ์นั้น โดยให้ใช้สิทธิได้ในปีภาษี 2554 และปีภาษี 2555 และหากผู้มีเงินได้จ่ายเงินค่าซ่อมแซม หรือค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมทรัพย์สินดังกล่าวทั้งสองปีภาษี ให้ได้รับลดหย่อนภาษีตามที่ได้จ่ายจริงในแต่ละปีภาษี แต่รวมกันสองปีภาษีแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาทนะครับ

กล่าวโดยสรุป คือผู้เสียภาษียังสามารถใช้สิทธิลดหย่อนทางภาษีในปี 2555 ได้นะครับหากยังมีค่าใช้จ่ายจากการซ่อมแซมบ้านที่เป็นผลจากอุทกภัยเมื่อ ปี 54 และยังใช้สิทธิไม่ครบ 100,000 บาทครับ.

ดินสอพอง http://www.dailynews.co.th/article/950/190712