Home » วิทยาการ ไอที โลกาภิวัฒน์ » เครือข่ายผู้ปกครองออนไลน์ ความรู้และเครื่องมือป้องกันภัยต่างๆ

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
เครือข่ายผู้ปกครองออนไลน์ ความรู้และเครื่องมือป้องกันภัยต่างๆ

เครือข่ายผู้ปกครองออนไลน์

เครือข่ายที่เป็นการรวมตัวของกลุ่มพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีความห่วงใยในสวัสดิภาพของบุตรหลานในโลกไซเบอร์ จึงรวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการฝึกอบรมการบอกเล่าประสบการณ์อินเทอร์เน็ตของครอบครัว การแบ่งปันข่าวสารความรู้และเครื่องือป้องกันภัยต่างๆ เพื่อการสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มผู้ปกครองและครู ที่ต้องการมีส่วนร่วมในการรณรงค์

link  : Cyber Parents

ที่มา  http://info.thaihealth.or.th/media/knowledge/12593