Home » หมู่บ้าน นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร » เงินกองทุนส่วนกลาง นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
เงินกองทุนส่วนกลาง นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

กองทุนส่วนกลางใครรับผิดชอบ

dailynews.co.th กฎหมายรอบรั้ว วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2555

        เจ้าของโครงการที่มีความรับผิดชอบจะมีการวางแผนในการบริหารหมู่บ้าน มีการเรียกเก็บเงินค่าส่วนกลางไว้สำหรับเป็นกองทุนล่วงหน้า เมื่อมีการโอนบ้านไปบางส่วน เพื่อนำเงินที่จัดเก็บนั้นมาเป็นค่าใช้จ่าย โดยจะต้องแจ้งให้ผู้ซื้อที่จัดสรรทราบล่วงหน้าก่อน และในส่วนที่ยังขายไม่ได้ หรือยังไม่มีโอนกรรมสิทธิ์เจ้าของโครงการก็จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าส่วนกลางไปก่อน จนกว่าจะมีการโอนกรรมสิทธิ์ให้กับผู้ซื้อจนหมด

         ในทางปฏิบัติมีหลายหมู่บ้าน ที่ผู้ซื้อที่จัดสรรรับโอนบ้านในช่วงท้าย ๆ ก่อนปิดโครงการ ผู้ซื้อกลุ่มนี้ก็จะต้องได้จ่ายเงินค่าส่วนกลางล่วงหน้าไปเหมือนคนอื่น ๆ  แต่พออยู่ได้สักระยะหนึ่ง นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรก็มีหนังสือการเรียกเก็บเงินค่าส่วนกลางงวดใหม่ เกิดคำถามตามมาว่าไม่ยุติธรรมกับผู้ซื้อกลุ่มนี้ และที่ถูกต้องใครกันแน่ที่ควรจะเป็นผู้รับผิดชอบกับค่าส่วนกลางที่หายไป

         ตาม พ.ร.บ.จัดสรร พ.ศ. 2543 มาตรา 49 กำหนดว่าค่าใช้จ่ายส่วนกลางให้จัดเก็บเป็นรายเดือน แต่ก็มีบ้างที่เจ้าของโครงการเรียกเก็บล่วงหน้าเป็นเวลา 1-2 ปี ซึ่งเป็นไปตามข้อสัญญาในขณะจองซื้อที่จัดสรร แต่ไม่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร สิ่งที่ทำได้ คือคณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ซึ่งเป็นตัวแทนของสมาชิกในหมู่บ้านจัดสรร ควรทำหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร โดยเฉพาะการตรวจสอบรายการที่สำคัญ ๆ ดังนี้

  • เงินกองทุนที่เก็บไว้ล่วงหน้า เจ้าของโครงการไม่ควรนำไปใช้จ่าย เงินก้อนนี้ควรจะต้องมีครบตามจำนวนที่เก็บ
  • ค่าส่วนกลางส่วนที่เหลือต้องมากกว่า หรือเท่ากับเงินค่าส่วนกลางที่สมาชิกในหมู่บ้านได้ชำระล่วงหน้าทั้งหมด
  • บัญชีที่สมาชิกค้างชำระค่าส่วนกลาง เพื่อให้นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรสามารถติดตามเรียกเก็บต่อไปได้
  • บัญชีการเงิน ในการใช้จ่ายบริหารจัดการ ตั้งแต่เริ่มแรกถ้ามีการนำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ให้เรียกคืนจากเจ้าของโครงการ
  • ทรัพย์สินส่วนกลาง เช่น ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ สวนสาธารณะ ต้องพร้อมใช้งาน หากชำรุด เสียหาย หรือทรุดโทรมต้องให้เจ้าของโครงการทำการซ่อม แซมให้เรียบร้อยรับส่งมอบ
  • เงินค้ำประกันค่าดูแลสาธารณูปโภค7% ของมูลค่าสาธารณูปโภคทั้งโครงการ ที่เจ้าของโครงการได้วางไว้กับคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด เจ้าของโครงการต้องมอบให้นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรทั้งหมด

         หากสามารถตรวจสอบได้ เงินค่าส่วนกลางจะไม่มีวันหายไปไหนได้ ถ้าเจ้าของโครงการรับผิดชอบ และคณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรได้ทำหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง สมาชิกในหมู่บ้านจัดสรรก็จะได้รับความเป็นธรรม และจะเรียกร้องไปยังคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง ให้ช่วยกำหนดกฎเกณฑ์เรื่องการนำเงินค่าส่วนกลางล่วงหน้าออกมาใช้โดยเจ้าของโครงการ เพื่อป้องกันการเอารัดเอาเปรียบผู้ซื้อก็น่าจะเป็นการดีนะครับ.

ดินสอพอง
ที่มา http://www.dailynews.co.th/article/950/119846