Home » หมู่บ้าน นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร » การซื้อบ้านจัดสรร การตรวจสอบและข้อควรรู้ทางกฎหมาย

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
การซื้อบ้านจัดสรร การตรวจสอบและข้อควรรู้ทางกฎหมาย

วันเสาร์ ที่ 10 กันยายน 2554  :  กฎหมายรอบรั้ว

ข้อดีของการเลือกซื้อบ้านจัดสรร

          ปัจจุบัน ต้องยอมรับว่า หมู่บ้านจัดสรรมักจะเป็นทางเลือกลำดับแรก ๆ สำหรับผู้ที่กำลังมองหาบ้านพักอาศัยสักหลัง การตรวจสอบข้อมูลของโครงการบ้านจัดสรรจึงเป็นสิ่งจำเป็น
    
          ทั้งความมั่นคงทางการเงินของเจ้าของโครงการจากสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณา ทุนจดทะเบียน ตรวจสอบชื่อกรรมการผู้จัดการ และภาระผูกพันเกี่ยวกับที่ดิน หลักฐานการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขอใบอนุญาตจัดสรรจากสำนักงานที่ดิน ผลงานในอดีต ระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ครบตามที่สัญญาไว้หรือไม่ ประสบการณ์ของคนอื่น ๆ ที่ได้ยินได้ฟังมาเป็นบทเรียนสำคัญที่ควรศึกษาไว้
    

         มื่อคุณซื้อบ้าน และมีการโอนกรรมสิทธิ์แล้วเป็นที่เรียบร้อย อย่าชะล่าใจคิดว่าจะสามารถทำอะไรก็ได้ภายในพื้นที่บ้านคุณ สิทธิของคุณยังคงถูกจำกัดด้วยกฎหมายซึ่งมีสาระสำคัญเพื่อการควบคุมเรื่องความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัยต่อผู้ใช้อาคาร (หรือสิ่งปลูกสร้างเพื่อการอยู่อาศัย) ความเป็นระเบียบเรียบร้อยต่อสังคม และชุมชน รวมถึงมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีข้อควรรู้พอสังเขปดังนี้
    

      1) บ้านเดี่ยวต้องมีพื้นที่ว่างปราศจากหลังคาปกคลุมอย่างน้อยร้อยละ 30 ของที่ดินโดยรวม

     
2) ผนังบ้านจะต้องเว้นห่างจากรั้ว โดยผนังด้านที่มีช่องเปิดช่องแสง เช่น หน้าต่าง ประตู สำหรับบ้าน 2 ชั้น

     
3) จะต้องเว้นห่างจากรั้วไม่น้อยกว่า 2 เมตร ถ้าเป็นผนังทึบต้องเว้นห่างอย่างน้อย 50 เซนติเมตร
    
     
4) เว้นแต่ว่าข้างบ้านยินยอมให้ใกล้ได้มากกว่านั้น

     
5) การปลูกสร้างโดยต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร ซึ่งจำเป็นต้องได้รับอนุญาตนั้นมีกำหนด คือ ก) ขยายพื้นชั้นหนึ่งชั้นใดตั้งแต่ 5 ตารางเมตร ข) เปลี่ยนหลังคา หรือขยายหลังคาให้ปกคลุมเนื้อที่มากขึ้นกว่าเดิม ค) เพิ่ม หรือลดจำนวน หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับโครงสร้างอาทิ เสา คาน บันได และผนัง

     
6) ผู้ซื้อบ้านสามารถตรวจสอบได้จากทางโครงการ หรือตรวจสอบจากแบบแปลนบ้านที่โครงการเสนอขายว่าตรงกับที่มีการก่อสร้างจริงหรือไม่ การเรียกดูแบบแปลนของบ้านหลังที่คุณจะซื้อเป็นสิทธิที่คุณสามารถเรียกร้องได้ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างมากเมื่อคุณคิดจะต่อเติมบ้าน
    
     
7) โดยปกติแล้วเจ้าของโครงการมักจะสร้างบ้านเต็มพื้นที่ตามที่กฎหมายกำหนด กล่าวคือ หากเป็นบ้านเดี่ยวก็จะสร้างเต็มพื้นที่ร้อยละ 70 ของที่ดิน และปล่อยพื้นที่ว่างร้อยละ 30 ส่วนทาวน์เฮาส์ก็จะสร้างโดยมีที่ว่างด้านหลัง 2 เมตร ด้านหน้า 3 เมตร ดังนั้น ตามกฎหมายแล้ว การต่อเติมจึงไม่อาจทำได้.

ดินสอพอง

ที่มา    http://dailynews.co.th