Home » ตัวอย่างคู่มือ,เอกสาร,แบบฟอร์ม » ตัวอย่าง การรับสมัครงานบริหารหมู่บ้านจัดสรร รายละเอียดตำแหน่งงาน

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
ตัวอย่าง การรับสมัครงานบริหารหมู่บ้านจัดสรร รายละเอียดตำแหน่งงาน

ตัวอย่าง

ที่มา  http://www.chaiyapruk.com/staff.html

งานบริหารหมู่บ้านจัดสรรฯ

รายละเอียดของตำแหน่งงานที่สมัคร

ตำแหน่ง             :  ผู้จัดการ โครงการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

ลักษณะการจ้าง   :  สัญญาจ้างรายปี

คุณสมบัติทั่วไป  :

 1. เพศหญิงหรือชาย (ชายต้องผ่านกากรเกณฑ์ทหารแล้ว)
 2. อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี บริบูรณ์                                
 3. วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สามารถทำงานในวันเสาร์และวันอาทิตย์ได้
 4. มีประสบการณ์เป็นผู้จัดการหมู่บ้านจัดสรรฯ หรืออาคารชุด จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ มีความคิดสร้างสรรค์ มีภาวะผู้นำ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  และมีความซื่อสัตย์
 6. มีความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 7. รับนโยบายจากคณะกรรมการนิติบุคคลฯ ไปปฏิบัติให้ลุล่วงได้
 8. มีประสบการณ์เป็นผู้จัดการหมู่บ้านจัดสรรฯ หรืออาคารชุด จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 9. มีข้าราชการระดับ 5 ขึ้นไป ค้ำประกัน

คุณสมบัติต้องห้าม

 1. เป็นบุคคลล้มละลาย
 2. เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ  หรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่
 3. เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่เป็นโทษโดยประมาทหรือลหุโทษ
 4. เคยถูกถอดถอนจากการเป็นผู้จัดการนิติบุคคลหมู่บ้านหรือนิติบุคคลอาคารชุด เหตุเพราะทุจริตหรือมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
 5. เคยถูกถอนถอนออกจากการเป็นสมาชิกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และ/หรือถูกถอดถอนชื่อออกจากทะเบียนของกรมที่ดิน

รายละเอียดลักษณะงาน

 1. ดูแลและบริหารงานโครงการ ทั้งหมด
 2. มีหน้าที่ตรวจตรา รักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน และควบคุมดูแลให้คู่สัญญาที่คณะกรรมการนิติบุคคลฯ  ได้ว่าจ้าง ให้ปฏิบัติตามสัญญา  ข้อบังคับ  ระเบียบ  และ รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการนิติบุคคลฯ ทราบในการประชุมทุกครั้ง
 3. ส่งเสริมดูแลให้สมาชิกหมู่บ้านปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของหมู่บ้าน
 4. คุ้มครองดูแลทรัพย์สินอันเป็นสาธารณะประโยชน์ (ทรัพย์ส่วนกลาง) ของหมู่บ้านฯ
 5. ป้องกันบรรเทาสาธารณะภัยและภยันตราย รวมทั้งความสะอาดของหมู่บ้านฯ
 6. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความสามัคคีในมวลสมาชิก
 7. รับผิดชอบงานธุรการ เอกสารภายในและเอกสารภายนอก ยกเว้นด้านบัญชี
 8. จัดการเกี่ยวกับการประชุมและจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการนิติบุคคลฯ และการประชุมใหญ่
 9. รับผิดชอบงานอื่นใดตามที่ประธานกรรมการนิติบุคคล และ/หรือคณะกรรมการนิติบุคคลฯ  มอบหมาย (เป็นงานของหมู่บ้านจัดสรรฯ)

จำนวนอัตรา       :  1 คน
เงินค่าจ้าง          :  15,000 – 20,000 บาท (ต่อเดือน)

 

งานบริหารธุรการการเงินและบัญชีหมู่บ้านจัดสรรฯ

รายละเอียดของตำแหน่งงานที่สมัคร

ตำแหน่ง            :  เจ้าหน้าที่ธุรการ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

ลักษณะการจ้าง  :  สัญญาจ้างรายปี

คุณสมบัติทั่วไป 

 1. เพศหญิง/ชาย (ชายต้องผ่านกากรเกณฑ์ทหารแล้ว)
 2. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์                             
 3. วุฒิ ปวส. – ปริญญาตรี   สามารถทำงานในวันเสาร์และวันอาทิตย์ได้
 4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ มีความคิดสร้างสรรค์ และซื่อสัตย์
 5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS word/Excel/PWP และโปรแกรมเกี่ยวกับงานหมู่บ้านฯ ได้
 6.  มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานหมู่บ้านจัดสรรฯ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 7. มีข้าราชการระดับ 4 ขึ้นไป ค้ำประกัน

คุณสมบัติต้องห้าม

 1. เป็นบุคคลล้มละลาย
 2. เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่
 3. เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่เป็นโทษโดยประมาทหรือลหุโทษ

รายละเอียดงานลักษณะงาน 

 1. รับโทรศัพท์ ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. ดูแลงานด้านเอกสารของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรฯ
 3. บันทึกข้อมูลรายรับ-รายจ่ายของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรฯ รายวัน
 4. รับชำระค่าสาธารณูปโภค  และอื่นๆจากสมาชิก พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน
 5. ออกหนังสือทวงถามกรณีสมาชิกค้างชำระค่าใช้จ่าย 
 6. ช่วยควบคุม ดูแล คู่สัญญาที่คณะกรรมการจัดจ้างมา ให้ปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด และมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ มติของคณะกรรมการฯ
 7. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการฯ หรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมาย (เป็นงานของหมู่บ้านจัดสรรฯ)

จำนวนอัตรา      :  1 คน
เงินค่าจ้าง         :  8,000 – 10,000 บาท (ต่อเดือน)                          

 

งานบริหารงานช่างหมู่บ้านจัดสรรฯ

รายละเอียดของตำแหน่งงานที่สมัคร

ตำแหน่ง            :  ช่าง ประจำนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

ลักษณะการจ้าง   :  งานจ้างเหมารายปี

คุณสมบัติทั่วไป

 1. เพศชาย (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 2. ไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ 
 3. รักงานบริการ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความซื่อสัตย์
 4. ปวส. – ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า – อิเล็คโทรนิคส์หรือสาขาอื่นที่มีประสบการณ์ในการดูแล ระบบสาธารณูปโภค หรืองานที่เกี่ยวข้องมาก่อน และสามารถทำงานในวันเสาร์และวันอาทิตย์ได้
 5. มีข้าราชการระดับ 4 ขึ้นไป ค้ำประกัน

คุณสมบัติต้องห้าม

 1. เป็นบุคคลล้มละลาย
 2. เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ    หรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่
 3. เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่เป็นโทษโดยประมาทหรือลหุโทษ

รายละเอียดงานลักษณะงาน

 1. ดูแลซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคของหมู่บ้านจัดสรรฯ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และประสานงานกับช่างภายนอก
 2. ช่วยควบคุม ดูแล คู่สัญญาที่คณะกรรมการจัดจ้างมา ให้ปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด และมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ มติของคณะกรรมการฯ
 3. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการฯ หรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมาย (เป็นงานของหมู่บ้านจัดสรรฯ)

จำนวนอัตรา      :  1 คน
เงินค่าจ้าง         :  8,000 – 10,000 บาท (ต่อเดือน)
                      

***************************************************************