Home » ตัวอย่างคู่มือ,เอกสาร,แบบฟอร์ม » ตัวอย่าง แบบสอบถามความต้องการในการเลือกซื้อคอนโด

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
ตัวอย่าง แบบสอบถามความต้องการในการเลือกซื้อคอนโด

ตัวอย่าง

ที่มา    http://spreadsheets.google.com

จุด ประสงค์ : เพื่อการศึกษาพฤติกรรมในการเลือกซื้อคอนโดและปัจจัยที่มีผลในการเลือกซื้อ คอนโดของผู้บริโภค แบบสำรวจนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผู้ศึกษามีจุดมุ่หมายเพื่อสำรวจความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเท่านั้น ซึ่งข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็น “ความลับ”

คำอธิบาย : แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 สอบถามข้อมูลส่วนตัว ส่วนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นที่มีต่อความต้องการที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมีเนียม และส่วนที่ 3 สอบถามปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเลือกซื้อคอนโดมีเนียม ขอให้ท่านตอบแบบสอบถามนี้ตามความจริงทุกประการ


ส่วนที่ 1: ข้อมูลส่วนตัว

 
ส่วนที่ 2: ความคิดเห็นที่มีต่อความต้องการที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมีเนียม

 
ส่วนที่ 3 : ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเลือกซื้อคอนโดมีเนียม

ทำเครื่องในช่องว่างที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุด 1=สำคัญน้อย 5=สำคัญมากที่สุด

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์

 

   
สำคัญน้อย สำคัญมากที่สุด

   
สำคัญน้อย สำคัญมากที่สุด

   
สำคัญน้อย สำคัญมากที่สุด

   
สำคัญน้อย สำคัญมากที่สุด

   
สำคัญน้อย สำคัญมากที่สุด

   
สำคัญน้อย สำคัญมากที่สุด

   
สำคัญน้อย สำคัญมากที่สุด

ปัจจัยด้านราคา

 

   
สำคัญน้อย สำคัญมากที่สุด

   
สำคัญน้อย สำคัญมากที่สุด

   
สำคัญน้อย สำคัญมากที่สุด

   
สำคัญน้อย สำคัญมากที่สุด

ปัจจัยด้านการจัดจำหน่าย

 

   
สำคัญน้อย สำคัญมากที่สุด

   
สำคัญน้อย สำคัญมากที่สุด

   
สำคัญน้อย สำคัญมากที่สุด

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด

 

   
สำคัญน้อย สำคัญมากที่สุด

   
สำคัญน้อย สำคัญมากที่สุด

   
สำคัญน้อย สำคัญมากที่สุด

   
สำคัญน้อย สำคัญมากที่สุด


ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ