Home » ตัวอย่างคู่มือ,เอกสาร,แบบฟอร์ม » ตัวอย่าง รูปแบบ ใบแจ้งค่าใช้จ่ายส่วนกลาง/เงินบำรุงดูแลสาธารณูปโภค และใบเสร็จรับเงิน สำหรับนิติบุคคลอาคารชุด หมู่บ้านจัดสรร

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
ตัวอย่าง รูปแบบ ใบแจ้งค่าใช้จ่ายส่วนกลาง/เงินบำรุงดูแลสาธารณูปโภค และใบเสร็จรับเงิน สำหรับนิติบุคคลอาคารชุด หมู่บ้านจัดสรร

ตัวอย่่างเอกสาร จาก ซอฟท์บิส พลัส โปรแกรมสำเร็จรูประบบัญชี นิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

ตัวอย่าง ใบแจ้งค่าใช้จ่ายส่วนกลาง/บำรุงดูแลสาธารณูปโภค สำหรับนิติบุคคลอาคารชุด หมู่บ้านจัดสรร

 

ตัวอย่าง ใบเสร็จรับเงิน สำหรับนิติบุคคลอาคารชุด หมู่บ้านจัดสรร