Home » ตัวอย่างคู่มือ,เอกสาร,แบบฟอร์ม » ตัวอย่าง ประกาศว่าจ้างบริษัทบริหารจัดการอาคารชุด

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
ตัวอย่าง ประกาศว่าจ้างบริษัทบริหารจัดการอาคารชุด

( ตัวอย่าง )

ประกาศนิติบุคคลอาคารชุด ................................

เรื่อง ข้อเสนอราคาว่าจ้างบริหารจัดการอาคารชุด

 

          นิติบุคคลอาคารชุด .............................................. ตั้งอยู่เลขที่...............................................................................
เป็นอาคารชุดสูง ..... ชั้น ประกอบด้วยห้องชุดพักอาศัยจำนวน .....ห้อง  มีความประสงค์จะให้มีการเสนอราคาว่าจ้างบริหารจัดการอาคารชุด ............................. โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อบริหารอาคารที่พักอาศัยอาคารชุด .................................ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม
 • เพื่อให้บริการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ผู้พักอาศัยพึงพอใจอย่างมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • เพื่อรักษาสภาพอาคารให้ได้มาตรฐานสูงสุด และมั่นคงตามหลักวิศวกรรม
 • เพื่อรักษามาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ชีวอนามัย ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้พักอาศัย
 • เพื่ออนุรักษ์พลังงานให้เกิดการประหยัดการใช้พลังงานอย่างเหมาะสม

บริษัทรับบริหารจัดการอาคารชุดต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 1. ต้องเป็นนิติบุคคลที่มีที่ตั้งสำนักงานอยู่ในประเทศไทย
 2. นิติบุคคลและกรรมการของนิติบุคคลต้องไม่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีล้มละลาย
 3. ต้องมีสถานภาพทางการเงินที่มั่นคง
 4. ต้องมีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของผู้รับจ้างไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท
 5. ต้องมีประสบการณ์ในการบริหาร อาคารชุดที่พักอาศัยจำนวนมากกว่า 300 ห้องชุด ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 6. ต้องมีการประกันภัยความเสียหายอันเนื่องมาจากการทำงานของพนักงานที่ปฏิบัติงานในอาคาร โดยมีวงเงินประกันความเสียหายไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท

            บริษัทฯ ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือส่งเอกสารเข้าร่วมการสอบราคาได้ที่ E-mail:......
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ .......................

 

 

 

 

ที่มา http://theaddresssiam.com/forum/index.php?topic=222.0