Home » ตัวอย่างคู่มือ,เอกสาร,แบบฟอร์ม » ตัวอย่าง ข้อบังคับ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
ตัวอย่าง ข้อบังคับ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

ข้อบังคับ
นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร...................


หมวดที่ 1
บททั่วไป
ข้อ 1. นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรนี้ชื่อว่า “นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร................. และข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร...................

ข้อ 2. ในข้อบังคับนี้ 
        “ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ”หมายถึง นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร................... 
        “ ข้อบังคับ ”หมายถึง ข้อบังคับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร.......................
        “ หมู่บ้านจัดสรร ” หมายถึง หมู่บ้านจัดสรร...................
        “ สมาชิก ”หมายถึง ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรในหมู่บ้านจัดสรร.............. ทุกรายและผู้จัดสรรที่ดินสำหรับที่ดินแปลงย่อยที่ยังไม่มีผู้ซื้อหรือ ได้โอน กลับมาเป็นของผู้จัดสรรที่ดิน
        “ ผู้ซื้อที่ดินจัดสรร ”หมายถึง ผู้ทำสัญญากับผู้จัดสรรที่ดินเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินจัดสรรในหมู่บ้านจัดสรร.............. และหมายรวมถึง ผู้รับโอนสิทธิในที่ดินคนต่อไปด้วย 
        “ ผู้จัดสรรที่ดิน ”หมายถึง ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินหมู่บ้าน.............. และหมายรวมถึง ผู้รับโอนใบอนุญาตด้วย 
        “ ที่ดินจัดสรร ” หมายถึง ที่ดินที่ได้แบ่งเป็นแปลงย่อยในหมู่บ้านจัดสรร.............. ตามแผนผังและโครงการที่ได้รับอนุญาต 
        “ กรรมการ ” หมายถึง กรรมการหมู่บ้านจัดสรร................... 
        “ คณะกรรมการ ” หมายถึง คณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรร...................
        “ ประธานกรรมการ ” หมายถึง ประธานคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรร................... 
        “ สำนักงาน ” หมายถึง สำนักงานนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร................... 

ข้อ 3. ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันที่ได้จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และได้รับโอนทรัพย์สินอันเป็นสาธารณูปโภคและบริการ สาธารณะจากผู้จัดสรรที่ดินแล้ว

ข้อ 4. ถ้าข้อกำหนดใดมิได้กำหนดไว้ในข้อบังคับ ให้บังคับตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องหมวดที่ 2
วัตถุประสงค์


ข้อ 5. นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรมีวัตถุประสงค์เพื่อรับโอนที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะที่ผู้จัดสรรที่ดินได้จัดให้มีขึ้นเพื่อการ จัดสรรที่ดินตามแผนผังโครงการที่ได้รับอนุญาตไปจัดการและดูแลบำรุงรักษาให้ คงสภาพดีดังเช่นที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อ  ประโยชน์ร่วมกันของสมาชิก หมู่บ้านจัดสรร และให้มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินการ ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 ดังนี้ 
           (1) กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์สาธารณูปโภค 
           (2) กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการอยู่อาศัยและการจราจรภายในที่ดินจัดสรร 
           (3) จัดการดูแลและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะภายในหมู่บ้านจัดสรรให้คงสภาพดีเพื่อสมาชิกใช้ประโยชน์ได้ตลอดเวลา 
           (4) เรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและจัดการสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะในส่วนที่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรมีหน้าที่บำรุงรักษา จากสมาชิก รวมทั้งค่าปรับกรณีชำระค่าใช้จ่ายล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนด 
           (5) จัดให้มีบริการสาธารณะเพื่อสวัสดิการของสมาชิก หรือจัดสรรเงินหรือทรัพย์สินเพื่อ สาธารณประโยชน์ 
           (6) ยื่นคำร้องทุกข์หรือเป็นโจทก์ฟ้องแทนสมาชิกเกี่ยวกับกรณีที่กระทบสิทธิหรือประโยชน์ของสมาชิก ตั้งแต่สิบรายขึ้นไป 
           (7) ดำเนินการเกี่ยวกับการชำระหนี้ กรณีสมาชิกไม่ชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามที่เรียกเก็บ 
           (8) ดำเนินการติดต่อ ว่าจ้างบุคคลหรือนิติบุคคล หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาดูแล บำรุงรักษา ซ่อมแซมสาธารณูปโภค ส่วนกลาง 
           (9) ดำเนินการอื่นใดให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ระเบียบของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง หรือข้อบังคับของคณะกรรมการที่ออก โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543
           (10) ..........................................................................................................................
           (11) ........................................................................................................................ 
           การดำเนินการตาม (1) (2) และ (5) ต้องได้รับความเห็นชอบจากมติที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกหมวดที่ 3
ที่ตั้งสำนักงาน 

ข้อ 6. สำนักงานนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ตั้งอยู่เลขที่............................. 

หมวดที่ 4
กรรมการและการประชุมของคณะกรรมการข้อ 7.นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรมีคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรรเป็นผู้ดำเนินกิจการของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรตามกฎหมายและข้อบังคับของ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ภายใต้การควบคุมดูแลของที่ประชุมใหญ่ของสมาชิก คณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรร เป็นผู้แทนของนิติบุคคลหมู่บ้าน จัดสรรในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก

ข้อ 8.คณะกรรมการประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอีกไม่น้อยกว่า........คน แต่ไม่เกิน........คน ซึ่งได้รับการเลือกตั้งโดย มติของที่ประชุมใหญ่ การเริ่มดำรงตำแหน่งของกรรมการ ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ประชุมใหญ่มีมติเลือกตั้ง 

ข้อ 9.บุคคลดังต่อไปนี้ มีสิทธิได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
          (1) สมาชิก หรือคู่สมรสของสมาชิก
          (2) ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ในกรณีที่สมาชิกเป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ แล้วแต่กรณี 
          (3) ผู้จัดการหรือผู้แทนอื่นของนิติบุคคลในกรณีที่นิติบุคคลเป็นสมาชิก

ข้อ 10. กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ.........ปี นับแต่วันที่ได้รับเลือกตั้ง เมื่อพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งอีกได้

ข้อ 11. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ตามข้อ 10 กรรมการต้องพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ
              (1) ตาย 
              (2) ลาออก
              (3) เป็นบุคคลล้มละลาย
              (4) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
              (5) ขาดจากการเป็นสมาชิก 
              (6) ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอน หรือสมาชิกมากกว่ากึ่งหนึ่งเข้าชื่อให้ถอดถอน 
              (7) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
              (8) ค้างชำระค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคและค่าบริการสาธารณะติดต่อกันตั้งแต่สามเดือนขึ้นไป 
              (9) ............................................................
              (10) .............................................................

ข้อ 12. ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้เลือกตั้งผู้อื่นแทนได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่ และให้ผู้ได้รับการเลือกตั้งดำรงตำแหน่ง แทนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน

ข้อ 13.การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุมในการประชุมของ คณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดให้นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรปิดประกาศ รายงานการประชุมคณะกรรมการที่ผ่านการรับรองของคณะกรรมการแล้ว ไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ 

ข้อ 14. ให้คณะกรรมการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่ต้องประชุมอย่างน้อยปีละสองครั้งกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จะนัดเรียกประชุมคณะกรรมการเมื่อใดก็ได้ 

 

หมวดที่ 5 
การดำเนินงาน การบัญชี และการเงิน


ข้อ 15. การลงลายมือชื่อเพื่อให้มีผลผูกพันนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ให้ปฏิบัติดังนี้ 
             (1) กรณีลงนามเอกสารทั่วไป ให้ลงลายมือประธานกรรมการ
             (2) กรณีทำนิติกรรมสัญญาต่าง ๆ ให้ลงลายมือของประธานกรรมการและกรรมการอื่นอีกสองท่าน
             (3) กรณีเอกสารที่เกี่ยวกับบัญชีและการเงิน ให้ลงลายมือของประธานกรรมการและกรรมการอื่นอีกสองท่าน แต่อย่างน้อยต้องเป็นกรรมการที่เกี่ยวกับการบัญชีและการเงินหนึ่งท่านลงลายมือชื่อด้วย 

ข้อ 16. เมื่อจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรแล้ว ให้คณะกรรมการกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายและเสนอให้ ที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกมีมติเห็นชอบ เมื่อที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกมีมติเห็นชอบการกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายตามวรรคแรกแล้ว ให้คณะกรรมการแจ้งให้สมาชิกทราบว่าจะจัดเก็บค่าใช้จ่าย เป็นรายเดือนในอัตราเท่าใด จะเริ่มจัดเก็บค่าใช้จ่ายจากสมาชิกภายในวันที่เท่าใดของทุกเดือน พร้อมทั้งวิธีการ และสถานที่ในการจัดเก็บ การกำหนด วันเริ่มจัดเก็บค่าใช้จ่ายของเดือนแรกจะต้องกำหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่ วันที่ที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกมีมติเห็นชอบการกำหนด อัตราค่าใช้จ่าย 

ข้อ 17. การแจ้งตามข้อ 16. ต้องระบุค่าปรับตามอัตราที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร / คณะ กรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด............... กำหนดสำหรับกรณีที่ผู้มีหน้าที่ชำระเงินค่าบำรุงรักษาและการจัดการ สาธารณูปโภคได้ชำระเงินล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดรวมทั้งมาตรการบังคับ ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ชำระเงินค่าบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคได้ค้างชำระเงินติดต่อกันตั้งแต่สามเดือน และตั้งแต่หกเดือนขึ้นไป การแจ้ง ตามวรรคหนึ่งให้แจ้งด้วยว่า หนี้ค่าบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคเป็นหนี้บุริมสิทธิในมูลทรัพย์เหนือที่ดินจัดสรรของผู้ค้างชำระ 

ข้อ 18. ในการจัดเก็บค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ต้องออกหลักฐานเป็นหนังสือให้แก่ผู้ชำระเงิน ทุกครั้ง และหลักฐานดังกล่าวทุกฉบับต้องมีกำหนดอย่างน้อยหนึ่งฉบับ เก็บไว้ ณ สำนักงานนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหลักฐานตามวรรคหนึ่งอย่างน้อย ต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้ 
             (1) ชื่อของสำนักงานผู้รับเงิน
             (2) วัน เดือน ปี ที่รับเงิน 
             (3) ชื่อผู้ชำระเงิน 
             (4) จำนวนเงินที่รับชำระทั้งตัวเลขและตัวอักษร 
             (5) ข้อความที่ระบุว่าได้มีการรับเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนใดไว้เป็นการถูกต้อง 
             (6) ข้อความที่ระบุว่า ได้มีการรับเงินค่าปรับประจำเดือนใดไว้เป็นการถูกต้อง (ถ้ามี) 
             (7) ลายมือชื่อผู้รับเงิน พร้อมตราประทับ (ถ้ามี) 

ข้อ 19. นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร จะดำเนินการออกระเบียบ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ โดยความเห็นชอบของมติที่ประชุมใหญ่เพื่อให้สมาชิกปฏิบัติตาม ทั้งนี้เพื่อให้หมู่บ้านจัดสรรมีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดและปลอดภัย บรรลุวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร 

ข้อ 20. เมื่อเริ่มจัดเก็บค่าใช้จ่าย ตามข้อ 16. ให้คณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรรจัดทำบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในแต่ละเดือน เก็บไว้ ณ สำนักงานนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร 
              การจัดทำบัญชีตามวรรคหนึ่ง ต้องมีรายการแสดงงบรายรับ รายจ่าย ตามมาตรฐานหลักการบัญชี และงบดุลเกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของสมาชิกด้วย โดยกำหนดให้วันที่ ........................ ของทุกปีเป็นวันสิ้นงวดทางบัญชีของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร 

ข้อ 21.คณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรรต้องจัดให้มีการตรวจสอบบัญชีรับรองงบดุลและรายรับ รายจ่ายประจำปีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และต้อง จัดทำงบประมาณการค่าใช้จ่ายของปีถัดไปเสนอให้ ที่ประชุมใหญ่สมาชิกอนุมัติภายในสี่สิบห้าวัน นับจากวันสิ้นงวดทางบัญชี

ข้อ 22.ให้นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรรายงานกิจการ งบดุล บัญชีรายรับ รายจ่ายซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว ต่อคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน กรุงเทพมหานคร / คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด......... ภายในสามเดือน นับแต่วันสิ้นงวดการบัญชีและประกาศรายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย ให้สมาชิกทราบ 

ข้อ 23. ในกรณีผู้มีหน้าที่ชำระเงินมีความประสงค์จะขอตรวจหรือสำเนาเอกสารบัญชี หรือรายงานในหมวดนี้ ให้คณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรรดำเนินการให้โดยสมาชิกผู้นั้นต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการนี้เท่าที่จำเป็น หมวดที่ 6 
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก


ข้อ 24. สมาชิก ประกอบด้วย
             (1) ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรทุกราย
             (2) ผู้จัดสรรที่ดินในกรณีที่มีที่ดินจัดสรรแปลงย่อยที่ยังไม่มีผู้ใดซื้อหรือได้โอนกลับมาเป็นของ ผู้จัดสรรที่ดิน

ข้อ 25. สมาชิกมีสิทธิใช้สาธารณูปโภคและบริการสาธารณะภายในหมู่บ้านจัดสรร แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการเสียหายต่อการใช้สิทธิ ิของสมาชิกรายอื่น หรือรบกวน หรือก่อให้เกิดอันตรายต่อสมาชิกรายอื่น หากมีกรณีกระทบสิทธิหรือประโยชน์ของสมาชิกตั้งแต่สิบรายขึ้นไป ให้นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรยื่นคำร้องทุกข์หรือเป็นโจทก์ฟ้องแทนสมาชิกได้ 

ข้อ 26. สมาชิกมีหน้าที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการบริหาร การจัดการดูแลบำรุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะเป็นรายเดือน ตามอัตรา วิธีการ สถานที่และวัน เวลา ที่กำหนดตามข้อบังคับ 

ข้อ 27. สมาชิกต้องปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของหมู่บ้านจัดสรรที่ผ่านความเห็นชอบของ มติที่ประชุมใหญ่แล้ว 

ข้อ 28. หากสมาชิกชำระเงินค่าใช้จ่ายรายเดือน ตามข้อ 26. ล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนด สมาชิกจะต้องเสีย ค่าปรับร้อยละ...(ระบุค่าปรับตามอัตราที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร/คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด....กำหนด) ของจำนวนเงินที่ค้างชำระหากสมาชิกค้างชำระค่าใช้จ่ายรายเดือนติดต่อกันตั้งแต่สามเดือนขึ้นไป นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรจะดำเนินการดังต่อไปนี้ 
             (1) ตัดสิทธิในการรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ถ้าดำรงตำแหน่งกรรมการอยู่แล้ว ให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการทันที 
             (2) ระงับการให้บริการหรือการใช้สาธารณูปโภคและบริการสาธารณะภายในหมู่บ้านจัดสรร 
             (3) ......................................................
             หากสมาชิกค้างชำระค่าใช้จ่ายรายเดือนติดต่อกันตั้งแต่หกเดือนขึ้นไป นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร จะดำเนินการดังต่อไปนี้ 
             (1) แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้ใช้อำนาจระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดิน จัดสรรของผู้ค้างชำระจนกว่าจะชำระให้ครบถ้วน 
             (2) ฟ้องร้องดำเนินคดีทางแพ่งต่อศาลเพื่อเรียกชำระหนี้ 
             (3) ..................................................................

ข้อ 29. หากสมาชิกไม่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรที่ผ่านความเห็นชอบของมติที่ประชุมใหญ่แล้ว อาจถูกระงับสิทธิการใช้สาธารณูปโภคและบริการสาธารณะภายในหมู่บ้านจัดสรรเป็นการชั่วคราว

ข้อ 30. การขาดจากสมาชิกภาพ 
             (1) ตาย 
             (2) โอนสิทธิในที่ดินจัดสรรให้บุคคลอื่น 
             (3) ...........................................................


หมวดที่ 7 
การประชุมใหญ่


ข้อ 31. นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

ข้อ 32. การเรียกประชุมใหญ่วิสามัญจะมีขึ้นในกรณีดังนี้ 
             (1) คณะกรรมการเห็นสมควรจะเรียกประชุมเมื่อใดก็ได้ 
             (2) สมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนเสียงของสมาชิกทั้งหมดหรือสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า..............เสียงของจำนวนเสียงของสมาชิก
ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ โดยต้องระบุในหนังสือร้องขอด้วยว่าประสงค์ให้เรียกประชุมเพื่อการใด
             ให้คณะกรรมการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญและจัดให้มีการประชุมขึ้นภายในสามสิบวัน นับแต่ วันที่ได้รับหนังสือร้องขอ ถ้าคณะกรรมการไม่เรียกประชุม ภายในระยะเวลาดังกล่าว สมาชิกที่ร้องขอหรือสมาชิกอื่นจำนวนไม่น้อยกว่า...........เสียง (จำนวนไม่น้อยกว่า ......... เสียงตาม (2) วรรคแรก) เรียกประชุมเองได้ 

ข้อ 33. การเรียกประชุมใหญ่ คณะกรรมการจะต้องส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังสมาชิกทุกคนก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน พร้อมทั้งระบุวัน เวลา สถานที ี่และระเบียบวาระการประชุมด้วย 
              การประชุมใหญ่ต้องมีสมาชิกมาประชุมซึ่งมีเสียงลงคะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนเสียงลงคะแนนทั้งหมด (กำหนดองค์ประชุมไว้เป็นอย่างอื่นได้) จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ข้อ 34. ในการประชุมใหญ่ครั้งใด ถ้าไม่ได้องค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ให้ดำเนินการดังนี้ 
              (1) ถ้าการประชุมใหญ่ครั้งนั้นได้เรียกตามคำร้องขอของสมาชิก ให้งดประชุม 
              (2) ถ้าการประชุมใหญ่ครั้งนั้นเป็นการประชุมใหญ่ที่สมาชิกมิได้ร้องขอตาม (1) ให้นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเรียกประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่ง โดยจัดให้มี ีการประชุมขึ้นภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่ครั้งแรก การประชุมครั้งหลังนี้ต้องมีสมาชิกมาประชุมซึ่งมีคะแนนเสียงลงคะแนนรวมกัน ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมด และมีจำนวนสมาชิกเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าสิบคนจึงจะเป็นองค์ประชุม 

ข้อ 35. ให้ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานและดำเนินการประชุมใหญ่ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการ คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
              มติของที่ประชุมใหญ่ ให้ถือเอาคะแนนเสียงข้างมากของสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมใหญ่เป็นผู้ออกเสียง ชี้ขาด
              เมื่อที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกมีมติเห็นชอบการกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายที่คณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรรเสนอแล้วในการลงคะแนนเสียง ให้สมาชิกคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและจัดการสาธารณูปโภค ถ้าสมาชิกคนเดียวมีคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมด ให้ลดจำนวนคะแนนเสียงของผู้นั้น ลงมาเหลือเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงของสมาชิกอื่นรวมกัน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้นับจำนวนสมาชิกที่ออกเสียงลงคะแนน เป็นเกณฑ์ในการลงคะแนนเสียง 

ข้อ 36. สมาชิกอาจมอบฉันทะเป็นหนังสือให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะคนหนึ่งจะรับมอบฉันทะให้ออกเสียง ในการประชุมครั้งหนึ่งได้ไม่เกิน..........ราย 

ข้อ 37. ในการประชุมใหญ่ครั้งใด ถ้าได้มีการประชุมหรือการลงมติโดยไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อบังคับ สมาชิกอาจร้องขอให้ศาล สั่งเพิกถอนมติในการประชุมครั้งนั้นได้ แต่ต้องร้องขอต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ 

ข้อ 38. ห้ามมิให้นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรโอนที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะทั้งหมดหรือบางส่วนให้เป็นสาธารณประโยชน์หรือ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือบุคคลอื่น เว้นแต่ที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรจะมีมติให้ดำเนินการได้ และต้องได้รับอนุญาต จาก คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร / คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด......................... หมวดที่ 8 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ


ข้อ 39. การ แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับให้กระทำโดยมติที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกและมติ เกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงของสมาชิกทั้งหมดหมวดที่ 9 
การควบนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร


ข้อ 40. การควบนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร..............กับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรอื่นซึ่งมีพื้นที่ติดต่อกัน หรือใกล้เคียงกัน ให้กระทำโดยมติที่ประชุมใหญ่ ของสมาชิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรแต่ละแห่ง และมติเกี่ยวกับการควบนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรแต่ละแห่งต้องได้รับคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ (กำหนดมติเป็นอย่างอื่นได้) จากสมาชิก  

หมวดที่ 10 
การยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร


ข้อ 41. การยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร............... ให้กระทำโดยมติที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกนิติบุคคลหมูบ้านจัดสรร และมติเกี่ยวกับการยกเลิกนิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรรจะต้องได้รับคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จากสมาชิกหรือกรณี (กำหนดมติเป็นอย่างอื่นได้)
__________________________________


ที่มา www.dol.go.th