Home » ตัวอย่างคู่มือ,เอกสาร,แบบฟอร์ม » แบบฟอร์ม ข้อมูลอาคารเบื้องต้น

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
แบบฟอร์ม ข้อมูลอาคารเบื้องต้น

รายละเอียดอาคารเบื้องต้น

 

ชื่ออาคาร...................................................................................................................................................................

ที่อยู่..........................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………..……………………………………........................................................

……………………………………..……………………………………..………………………………………......................................................

ชื่อเจาของอาคาร....................................................................โทรศัพท์...................................โทรสาร…………..…………..

บริษัท/นิติบุคคล……………………...............................................โทรศัพท์...................................โทรสาร…………..…………..

ชื่อผู้ติดต่อ……………………………...............................................โทรศัพท์...................................โทรสาร…………..…………..

นำเสนองานใหกรรมการวันที่……………..................……..สถานที่นําเสนอ.............................................................................

เสนอราคาภายในวันที่...........................................................ทราบผล…………………..................................……...........……

อาคารประเภท……………………..................................…………..ปที่ขออนุญาตเปดใชอาคาร…………................................…..

ความสูง....................................... ..เมตร จํานวนชั้น.............................. ...ชั้น   พื้นที่....................................... ..ตรม.

จํานวนหอง................................. ...หอง    ลิฟต.................................... .ตัว   ลิฟตดับเพลิง…...................... ...ตัว

บันไดเลื่อน....................................... ..ตัว     บันไดหนีไฟ..................... ...ตัว บันไดทั่วไป.............................. ..ตัว

ระบบแอร [  ] แบบรวม Cooling Tower [  ] แบบแยก Split Type [  ]……………………

ระบบเตือนอัคคีภัย [   ] สโมกดีเทคเตอร [   ] ฮีทดีเทคเตอร [   ] ปุมกดเตือนภัย [   ] เสียง [   ] แสง

ระบบดับเพลิง           [   ] สปริงเกอร [   ] ถังดับเพลิง [      ] หัวจายน้ำดับเพลิง

มีแบบแปลนพิมพเขียว [  ] มี [   ] ไมมี                                  มีการตอเติมอาคาร [   ] มี [   ] ไมมี

ระบบการจัดเก็บขยะ …………………………………………………………………………….............................................

ระบบบำบัดน้ำเสีย.................................................................................................................................

บริษัทที่รับผิดชอบดูแลอาคาร
งานระบบไฟา

[   ] ไมมี     [  ] มีวิศวกรอาคาร       [  ] มี ชื่อบริษัท....................................................................................

งานระบบลิฟต์ และบันไดเลื่อน

[   ] ไมมี     [  ] มีวิศวกรอาคาร       [  ] มี ชื่อบริษัท...................................................................................

งานระบบเครื่องกลในอาคาร (ปั้มน้ำ,ระบบระบายอากาศ ฯลฯ)

[   ] ไมมี     [  ] มีวิศวกรอาคาร       [  ] มี ชื่อบริษัท...................................................................................

งานซอมอพยพหนีไฟ

[   ] ไมมี     [  ] มีผูบริหารอาคาร       [   ] มี ชื่อบริษัท................................................................................

เอกสารเพิ่มเติมดังนี้

1)แปลนอาคารยอลง A4               2) แผนที่ตั้งอาคาร         3) รูปถายอาคารโดยรวม

 

****************************************

ดาว์นโหลด     Ms-Word(.Doc file)