Home » ตัวอย่างคู่มือ,เอกสาร,แบบฟอร์ม » แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ อาคารชุด (อ.ช.21) หนังสือมอบอำนาจโฉนด (ท.ด.21) นส.3 (ท.อ.21) แบบฟอร์มจากกรมที่ดิน พร้อมตัวอย่างการเขียน

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ อาคารชุด (อ.ช.21) หนังสือมอบอำนาจโฉนด (ท.ด.21) นส.3 (ท.อ.21) แบบฟอร์มจากกรมที่ดิน พร้อมตัวอย่างการเขียน

คำแนะนำ

แบบ ฟอร์มต่อไปนี้สามารถใช้งานโดยการพิมพ์ข้อมูลลงในแบบฟอร์มและสั่งพิมพ์ได้ ทันที เพื่อนำไปประกอบในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ซึ่งจำเป็นต้องใช้ร่วมกับโปรแกรม Acrobat Reader version 9 ขึ้นไป

                                                                                              แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมของคู่สมรส

ที่มา  กรมที่ดิน  http://www.dol.go.th

แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ ใหม่ ! ล่าสุด

            การมอบอำนาจ คือ การที่บุคคลหนึ่งเรียกว่า ตัวการ มอบให้บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า ตัวแทน มีอำนาจทำการแทน และการกระทำนั้นมีผลทาง กฎหมายเสมือนว่าตัวการทำด้วยตนเอง การมอบอำนาจให้ทำกิจการใด ที่กฎหมายกำหนดว่าต้องทำเป็นหนังสือมอบอำนาจให้ทำกิจการนั้น ก็ต้องทำเป็นหนังสือ เช่น การซื้อขายที่ดินกฎหมายกำหนดว่าต้องทำเป็นหนังสือ ฉะนั้นการมอบอำนาจให้ขายที่ดินก็ต้องทำเป็นหนังสือด้วย โดยจะใช้แบบพิมพ์ของกรมที่ดินหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ต้องมีสาระสำคัญครบถ้วน แต่เพื่อความสะดวก ควรใช้แบบพิมพ์ของกรมที่ดินโดยผู้นั้นจะต้องทำหลักฐานการมอบอำนาจเป็นหนังสือให้ผู้ไปทำการแทน และควรมอบบัตรประจำตัวของผู้มอบให้กับผู้รับมอบอำนาจไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ เจ้าของที่ดินและผู้ซื้อที่ดินจะต้องระมัดระวัง หรือกระทำ การให้รัดกุม รอบคอบอาจเกิดการฉ้อโกงหรือได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงได้ จึงขอให้ผู้มอบได้ปฏิบัติตามคำเตือนหลังใบมอบอำนาจโดยเคร่งครัด


แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ ใหม่ ! ล่าสุด  (.doc)

1 หนังสือมอบฉันทะ
2 หนังสือมอบอำนาจ แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน
3 หนังสือมอบอำนาจ ทั่วไป 1
4 หนังสือมอบอำนาจ ทั่วไป 1
5 หนังสือมอบอำนาจ ที่ดิน
6 หนังสือมอบอำนาจ ประมูลงาน
7 หนังสือมอบอำนาจ เพื่อการชี้แจงปัญหาด้านภาษีอากรของ “นิติบุคคล” ต่อกรมสรรพากร
8 หนังสือมอบอำนาจ เพื่อการชี้แจงปัญหาด้านภาษีอากรของ “บุคคลธรรมดา” ต่อกรมสรรพากร
9 หนังสือมอบอำนาจ เพื่อดำเนินการขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
10 หนังสือมอบอำนาจ เพื่อดำเนินการขอจัดตั้งหุ้นส่วนบริษัท
11 หนังสือมอบอำนาจ ฟ้อง และดำเนินคดีฟ้อง คดีอาญา และคดีล้มละลาย
12 หนังสือมอบอำนาจ มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
13 หนังสือมอบอำนาจ ยื่นขอจดทะเบียน
14 หนังสือมอบอำนาจ ให้มีอำนาจดำเนินคดี
15 หนังสือมอบอำนาจ ให้มีอำนาจออกเสียงในการประชุมของบริษัท
16 หนังสือมอบอำนาจ(เกี่ยวกับคดี)
17 หนังสือมอบอำนาจช่วง
18 หนังสือมอบอำนาจบอกกล่าวบังคับจำนอง
19 หนังสือมอบอำนาจให้จัดการผลประโยชน์
20 หนังสือมอบอำนาจให้เป็นตัวแทนขายหุ้น