Home » คอนโด นิติบุคคลอาคารชุด » จรรยาบรรณผู้บริหารทรัพย์สิน ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรร

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
จรรยาบรรณผู้บริหารทรัพย์สิน ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรร

จรรยาบรรณผู้บริหารทรัพย์สิน    โดย สมาคมบริหารสินทรัพย์แห่งประเทศไทย

 1. ผู้บริหารทรัพย์สินต้องรับผิดชอบ และให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกต่อสวัสดิภาพ สุขภาพและความปลอดภัยของสาธารณชน  และต่อสิ่งแวดล้อม
 2. ผู้บริหารทรัพย์สินต้องแสดงความคิดเห็น และข้อเท็จจริงตามหลักวิชาการ ตามที่ตนทราบอย่างถ่องแท้แก่สาธารณชนด้วยความสัตย์จริง
 3. ผู้บริหารทรัพย์สินต้องดำรง และส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต เกียรติยศ และศักดิ์ศรีของวิชาชีพการบริหารทรัพย์สิน
 4. ผู้บริหารทรัพย์สินต้องปฏิบัติงานในสาชาที่ตนมีความรู้ความสามารถเพียงพอเท่านั้น
 5. ผู้บริหารทรัพย์สินต้องสร้างชื่อเสียงในวิชาชีพจากคุณค่าของงาน  และต้องไม่แข่งขันกันอย่างไม่ยุติธรรม
 6. ผู้บริหารทรัพย์สินต้องรับผิดของต่องาน  และผลงานในวิชาชีพของตน
 7. ผู้บริหารทรัพย์สินต้องใช้ความรู้และความชำนาญในงานวิชาชีพของตน  เพื่อผลประโยชน์ของผู้ว่าจ้างหรือลูกค้า  ซึ่งตนปฏิบัติงานให้เหมือนเป็นตัวแทนที่ซื่อตรงหรือเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจ
 8. ผู้บริหารทรัพย์สินต้องพัฒนา  และเผยแพร่ความรู้ทางวิชาชีพของตนตลอดเวลาที่ประกอบอาชีพการบริหารทรัพย์สิน  และต้องช่วยเหลือส่งเสริมอย่างจริงจัง  เพื่อเพิ่มพูนความรู้  และประสบการณ์ให้แก่ผู้บริหารทรัพย์สินในความดูแลของ

การอธิบายความหมาย

          สมาคมบริหารสินทรัพย์แห่งประเทศไทย  ได้พบว่าร่างจรรยาบรรณที่เคยได้นำเสนอไปแล้วนั้นมีผู้ตีความไปต่างๆ  กัน  ทางสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย  จึงขอเสนอคำอธิบายความหมายของจรรยาบรรณเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

จรรยาบรรณข้อ  1

"ผู้บริหารทรัพย์สินต้องรับผิดชอบและให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกต่อสวัสดิภาพสุขภาพและความปลอดภัยของสาธารณชน  และต่อสิ่งแวดล้อม"

หลักการข้อจรรยาบรรณข้อนี้  ก็คือผลประโยชน์ของสาธารณชนจะต้องมีลำดับความสำคัญสูงกว่าผลประโยชน์ส่วนบุคคลและอื่นๆ ดังนั้นสมาชิกแห่งประเทศไทย จะต้อง

 • หลีกเลี่ยงไม่รับงานที่จะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม  และความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ที่ชัดเจนของผู้ว่าจ้าง  หรือสมาชิกชุมชนกับผลประโยชน์ของสาธารณชน
 • ทำงานให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพการบริหารทรัพย์สินที่ยอมรับได้โดยให้ระมัดระวังให้เรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยของชีวิตและสุขภาพของคนงานและสาธารณชน  รวมถึงทรัพย์สินซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบจากงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน
 • พยายามป้องกันความเสียที่จะเกิดแก่ทรัพย์สินและสมาชิกชุมชน  โดยการแจ้งต่อผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องให้ทราบถึงสถานการณ์อันจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ทรัพย์สินและสมาชิกชุมชนขึ้นได้
 • เผยแพร่ความรู้ทางด้านการบริหารทรัพย์สิน  และขจัดการเผยแพร่ข่าวสารอันเป็นเท็จหรือข่าวสารที่ขยายเกินความจริง  หรือไม่ยุติธรรม
 • มีส่วนร่วมในการอภิปรายในที่สาธารณะ  เกี่ยวกับเรื่องทางการบริหารทรัพย์สิน  ในสาขาที่ตนเชี่ยวชาญ  ทั้งนี้  โดยพิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทำเช่นนี้จะเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของสาธารณชน

จรรยาบรรณข้อ  2

"ผู้บริหารทรัพย์สินต้องแสดงความคิดเห็น  และข้อเท็จจริงตามหลักวิชาการตามที่ตนทราบอย่างถ่องแท้แก่สาธารณชนด้วยความสัตย์จริง"

จุดประสงค์ของจรรยาบรรณข้อนี้  สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย  ต้องการให้สมาชิก

 • แถลงถึงความคิดเห็นทางการบริหารทรัพย์สิน  ต่อสาธารณชน  เฉพาะเมื่อตนได้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่แถลงนั้นอย่างถ่องแท้แล้ว
 • ผู้ที่เป็นพยานในศาลให้ถ้วยคำต่อศาลด้วยข้อมูลที่ถูกต้องและเฉพาะที่ได้รู้ชัดแจ้งเท่านั้นแต่จรรยาบรรณนี้ไม่ห้ามการตอบข้อซักถามที่ต้องการการคาดคะเน  และพินิจพิจารณาโดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ของตนเอง  และความรู้ที่เกี่ยวข้องในวงกว้าง
 • เปิดเผยถึงผลประโยชน์ใดๆ  ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินหรือเรื่องอื่นใดที่อาจจะมีผลกระทบต่อดุลยพินิจของตน  ในเรื่องทางเทคนิคที่ตนกำลังแถลงหรือให้เป็นประจักษ์พยานอยู่

จรรยาบรรณข้อ  3

          "ผู้บริหารทรัพย์สินต้องดำรง  และส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต  เกียรติยศและศักดิ์ศรีของวิชาชีพการบริหารทรัพย์สิน"

           จุดประสงค์ของจรรยาบรรณข้อนี้  ก็คือต้องการให้วงการอาชีพผู้บริหารทรัพย์สินมีความประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีงาม  ให้เป็นที่ยอมรับนับถือของสาธารณชนทั่วไป  ดังนั้นสมาชิกของสมาคมฯจะต้อง

 • ไม่โฆษณาผลงานของตนเองในลักษณะที่เป็นการโอ้อวด  และพึงหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ  ที่จะนำความเสื่อมเสียมาสู่วิชาชีพการบริหารทรัพย์สิน
 • ปฏิบัติงานที่ได้รับมาทำ  อย่างถูกต้องตามหลักปฏิบัติและวิชาการของวิชาชีพ  โดยเคร่งครัด
 • ประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  ไม่ใช้วิชาชีพในทางผิดกฎหมาย
 • ไม่พัวพันเกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือการประกอบงานอาชีพใดๆ  ซึ่งตนรู้อยู่ว่าเป็นการหลอกลวงไม่สุจริต
 • ไม่อาศัยการคบค้าสมาคมกับบุคคลอื่นๆ  หรือหน่วยงานอื่นๆ  เพื่อปกปิดการกระทำที่ผิดศีลธรรมจรรยา
 • ไม่ทำงานร่วมกับผู้บริหารทรัพย์สินที่ปฏิบัติตนผิดจรรยาบรรณ  หรือผู้บริหารทรัพย์สินที่ถูกลบชื่อออกจากทะเบียนการเป็นสมาชิกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย  เพราะทำผิดจรรยาบรรณและต้องรายงานต่อสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย  เมื่อพบว่าสมาชิกของสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย  ทำผิดจรรยาบรรณ
 • ไม่ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบธรรม  หรือใช้อิทธิพล  หรือทำให้ผลประโยชน์แก่บุคคลใดเพื่อให้ตนเอง  หรือผู้อื่นได้รับหรือไม่ได้รับงาน
 • ไม่ละทิ้งงานที่ได้รับทำโดยไม่มีเหตุอันสมควร
 • ไม่ลงลายมือชื่อเป็นผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารทรัพย์สินในงานที่ตนไม่ได้ทำ  ไม่ได้ตรวจสอบหรือควบคุมด้วยตนเอง

จรรยาบรรณข้อ  4

"ผู้บริหารทรัพย์สินต้องปฏิบัติงานในสาขาที่ตนมีความรู้ความสามารถเพียงพอเท่านั้น"

จุดประสงค์ของจรรยาบรรณข้อนี้  สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย  ต้องการให้สมาชิก

 • ไม่ประกอบวิชาชีพผู้บริหารทรัพย์สินเกินความสามารถที่ตนเองจะทำได้
 • แจ้งให้ผู้ว่าจ้าง  หรือสมาชิกของชุมชนของตนทราบอย่างตรงไปตรงมาว่า  งานที่ได้รับมอบหมายมานั้นต้องการความรู้ความสามารถ  หรือประสบการณ์อย่างอื่นนอกจากสาขาวิชาที่ตนมีความรู้ความเชี่ยวชาญ

จรรยาบรรณข้อ  5

"ผู้บริหารทรัพย์สิน  ต้องสร้างชื่อเสียงในวิชาชีพจากคุณค่าของงาน  และต้องไม่แข่งขั้นกันอย่างไม่ยุติธรรม"

           จุดประสงค์ของจรรยาบรรณข้อนี้  ต้องการให้ผู้บริหารทรัพย์สินไม่ประพฤติตัวอย่างไม่เหมาะสมในการประกอบวิชาชีพผู้บริหารทรัพย์สิน  อันจะเป็นการหาผลประโยชน์ใส่ตนเองสมาชิกของสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย  จะต้อง

 • ไม่ใช้ข้อได้เปรียบ  หรือตำแหน่งอันมีอภิสิทธิ์ไปแย่งงานจากผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารทรัพย์สินคนอื่นๆ
 • ยึดหลักไว้เสมอว่างานใดที่ผู้บริหารทรัพย์สิน  ผู้หนึ่งผู้ใดทำไว้จะต้องให้เกียรติถือว่าเป็นผลงานของผู้บริหารทรัพย์สิน ผู้นั้น
 • ไม่ควรกระทำการใดๆ  อันอาจจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียง  ความก้าวหน้า  หรือการปฏิบัติวิชาชีพของผู้บริหารทรัพย์สินอื่นๆ
 • ไม่ปลอมแปลงและไม่ให้ข้อมูลที่ผิดพลาดเกี่ยวกับคุณสมบัติและประสบการณ์  หรือภาระความรับผิดชอบที่ผ่านมาของตน
 • ไม่รับทำงานหรือตรวจสอบงานชิ้นเดียวกันกับผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารทรัพย์สิน  คนอื่นที่ทำอยู่แล้ว  เว้นแต่เป็นการปฏิบัติหน้าที่
 • ไม่แทรกแซงงานของผู้บริหารทรัพย์สินอื่นๆ  เมื่อทราบว่าผู้บริหารทรัพย์สินนั้นได้มีข้อตกลงทำงานนั้นอยู่แล้วยกเว้นเมื่อผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกการจ้างกับผู้บริหารทรัพย์สินผู้นั้นเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว
 • ไม่แข่งขันกับผู้บริหารทรัพย์สิน  อื่นด้วยการตัดราคาค่าจ้างของตนให้ต่ำกว่าของผู้นั้นโดยเฉพาะเมื่อได้ทราบค่าจ้างของผู้นั้นแล้ว
 • ไม่ใช้อิทธิพลหรือวิธีจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ  ในการแข่งขันกับผู้บริหารทรัพย์สินอื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งงานนั้น
 • ละเว้นการวิพากษ์วิจารณ์งานของผู้บริหารทรัพย์สินอื่น ต่อสาธารณะ  เว้นแต่จะเป็นการปฏิบัติหน้าที่
 • ไม่จ่ายเงินและไม่เสนอสิ่งตอบแทนทั้งโดยตรงและโดยอ้อม  เพื่อให้ได้งานมาทำ
 • พึงรับงานจากผู้ว่าจ้างโดยคำนึงถึงความเป็นอิสระเชิงวิชาชีพ  และประมวลจรรยาบรรณเป็นหลัก

จรรยาบรรณข้อ 6

"ผู้บริหารทรัพย์สินต้องรับผิดชอบต่องาน  และผลงานในวิชาชีพของตน"

จรรยาบรรณข้อนี้หมายความว่า  สมาชิกของสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทยต้อง

 • ระลึกอยู่เสมอว่างานทุกอย่างที่ทำไปนั้น  ตนต้องรับผิดชอบตลอกการทำงานตามสัญญาว่าจ้าง
 • ระลึกอยู่เสมอว่าผลงานที่ทำไปแล้วอาจจะมีผลกระทบต่อความปลอดภัย  และคุณภาพชีวิตของชุมชน
 • ติดตามตรวจสอบผลงานการบริหารงาน  หรือการให้คำปรึกษาของตนตลอดระยะเวลาการทำงาน
 • บริหารหากพบข้อบกพร่องใดๆ  อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ว่าจ้างหรือสมาชิกชุมชนหรือแก่สาธารณชน  สมาชิกของสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทยต้องเร่งรัดจัดการแก้ไขโดยไม่ต้องมีการทักท้วงก่อน
   

จรรยาบรรณข้อ 7

"ผู้บริหารทรัพย์สินต้องใช้ความรู้และความชำนาญในงานวิชาชีพของตน  เพื่อผลประโยชน์ของผู้ว่าจ้าง  และสมาชิก  ชุมชน  ซึ่งตนปฏิบัติงานให้เหมือนเป็นตัวแทนที่ซื่อตรงหรือเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจ"

จุดประสงค์ของจรรยาบรรณข้อสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย  ต้องการให้สมาชิก

 • ต้องซื่อตรงต่อผู้ว่าจ้างและสมาชิกชุมชน  เมื่อต้องปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่ตนเป็นตัวแทนหรือผู้ได้รับความไว้วางใจจากบุคคลเหล่านั้น
 • แสดงฐานะของตนให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อนที่จะรับดำเนินการ  ในกรณีที่ได้รับแต่งตั้งให้ตัดสินงานหรือสิ่งอื่นที่ตนอาจจะมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องอยู่ด้วย
 • ไม่เปิดเผยความลับของงานที่ตนได้รับเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง
 • ต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในฐานะเป็นผู้รับเหมา  หรือคู่สัญญาว่าจ้างร่วมทุน  ในการประกวดราคางานซึ่งตนเป็นตัวแทนของผู้ว่าจ้าง  หรือสมาชิกชุมชน  นากจากจะได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้างเสียก่อน
 • ไม่รับค่าตอบแทนหรือเงินเหนือสิ่งอื่นใด  จากผู้ว่าจ้างหลากรายในการให้บริการงานชิ้นเดียวกัน  นอกจากจะได้รับอนุญาตจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายแล้ว
 • ไม่เรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อย่างใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบจากผู้รับจ้างหรือบุคคลใดซึ่งเกี่ยวข้องกับงานที่ทำอยู่กับผู้ว่าจ้าง
 • ไม่เรียกร้องหรือรับเงิน  หรือสิ่งตอบแทนที่มีค่าอย่างยิ่ง  จากผู้ขายสินค้าและบริการ  หรือสมาชิกชุมชนในกรณีที่สมาชิกเป็นผู้กำหนดหรือทำให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของผู้ขายผู้นั้น
 • ไม่เรียกร้องหรือรับของกำนัลทั้งในทางตรงและทางอ้อมจากผู้รับจ้างหรือผู้ขายสินค้าบริการหรือบุคคลอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องกับผู้ว่าจ้างหรือลูกค้าของสมาชิกในงานที่สมาชิกรับผิดชอบอยู่
 • แนะนำผู้ว่าจ้างของตนให้จ้างผู้เชี่ยวชาญมาดำเนินการสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ว่าจ้างและให้ความร่วมมือเต็มที่
 • ให้คำแนะนำแก่ผู้ว่าจ้างหรือสมาชิกชุมชน  เมื่อตนได้ศึกษาแล้วเชื่อว่างานที่จะให้ดำเนินการนั้นจะไม่ประสบความสำเร็จ
 • แจ้งให้ผู้ว่าจ้างของตนทราบทันทีถึงกิจการใดๆ  ซึ่งตนมีส่วนเสียและอาจจะเป็นคู่แข่งหรือมีผลกระทบต่อธุรกิจของผู้ว่าจ้าง  และสมาชิกต้องไม่ยอมให้ผลประโยชน์ธุรกิจใดๆมีอิทธิพลเหนือการติดสินใจเกี่ยวกับงานการบริหารทรัพย์สินที่ตนทำอยู่
   

จรรยาบรรณข้อ 8

"ผู้บริหารทรัพย์สินต้องพัฒนา  และเผยแพร่ความรู้ทางวิชาชีพของตนตลอดเวลาที่ประกอบอาชีพการบริหาร  ทรัพย์สิน  และต้องช่วยเหลือส่งเสริมอย่างจริงจัง  เพื่อเพิ่มพูนความรู้  และประสบการณ์ให้แก่ผู้บริหารทรัพย์สินในความดูแลของตน"

          หลักการข้อนี้มีความประสงค์ให้ผู้บริหารทรัพย์สินมีการพัฒนาอาชีพโดยขยายเขตความรู้และเพิ่มพูนทักษะของตนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของหลักวิชาการบริหารทรัพย์สินและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องนอกจากนั้นสมาชิกยังต้อง

 • ให้ความร่วมมือในการส่งเสริมวิชาชีพผู้บริหารทรัพย์สินโดยการแลกเปลี่ยนข่าวสารความรู้และประสบการณ์กับผู้บริหารทรัพย์สิน
 • สนับสนุนให้ลูกจ้างหรือผู้ใต้บังคับบัญชาในงานอาชีพของตนได้ศึกษาต่อ
 • สนับสนุนนิสิต  นักศึกษา  และโครงการช่วยงานสมาคมผู้บริหารทรัพย์สิน  รวมทั้งสถาบันการศึกษาให้ได้รับความรู้และผลประโยชน์มากยิ่งขึ้น
 • เผยแพร่ความรู้การบริหารทรัพย์สิน
   

ที่มา            
สมาคมบริหารสินทรัพย์แห่งประเทศไทย