Home » คอนโด นิติบุคคลอาคารชุด » เจ้าของร่วมอาคารชุด ไม่จ่ายค่าส่วนกลางตามกำหนด : ต้องเสียค่าปรับ(เงินเพิ่ม) 12-20%ต่อปี

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
เจ้าของร่วมอาคารชุด ไม่จ่ายค่าส่วนกลางตามกำหนด : ต้องเสียค่าปรับ(เงินเพิ่ม) 12-20%ต่อปี

         อาคารชุดพักอาศัยหลายๆแห่งในปัจจุบัน มีปัญหาเรื่องการค้างชำระค่าส่วนกลาง โดยเจ้าของห้องชุดในอาคารชุดไม่ยอมจ่ายตามที่กำหนดไว้

         ที่ผ่านมา ในการเลือกซื้ออาคารชุดมือสอง จึงมีคำแนะให้ระมัดระวัง และตรวจสอบเรื่องค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ไม่ว่าจะเป็น ค่าส่วนกลาง ค่าน้ำ ประปา ค่าไฟฟ้า และค่าโทรศัพท์ เพราะหากรับโอนอาคารชุดดังกล่าววมาแล้ว แม้ว่าเจ้าของห้องชุดคนใหม่จะไม่ได้เป็นผู้ค้างชำระค่าใช้ต่างต่างๆที่กล่าวมา ก็ต้องรับภาระหนี้ที่ค้างไว้ด้วย

หากเป็น พรบ.อาคารชุดฉบับเดิม ไม่ได้มีการกำหนดอัตราค่าปรับสำหรับกรณีที่เจ้าของห้องชุดค้างชำระค่าส่วนกลาง แต่สำหรับพระราชบัญญัติอาคารชุดฉบับใหม่ (ฉบับที่ 4 พ.ศ.2551) ได้กำหนดไว้ใน มาตรา 18/1 ในกรณีที่เจ้าของร่วมไม่ชำระเงินตามมาตรา 18 ภายในเวลาที่กำหนด ต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราไม่เกินร้อยละ 12 ต่อปี ของจำนวนเงินที่ค้างชำระ โดยไม่คิดทบต้น ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในข้อบังคับ

เจ้าของร่วมที่ค้างชำระตามมาตรา 18 ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ต้องเสียเพิ่มในอัตราไม่เกินร้อยละ 20 ต่อปี และอาจถูกระงับการให้บริการส่วนรวม หรือการใช้ทรัพย์ส่วนกลางตามที่กำหนดในข้อบังคับ รวมทั้งไม่มีสิทธิ์ออกเสียงในการประชุมใหญ่

........................................................................................................................................

ใจความสำคัญ

มาตรา 18 เจ้าของร่วมต้องร่วมกันออกค่าภาษีอากร ตามอัตราส่วนที่เจ้าของร่วมแต่ละคน มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลาง

เจ้าของร่วม ต้องร่วมกันออกค่าใช้จ่าย ที่เกิดจากการให้บริการส่วนรวม และที่เกิดจากเครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวก ที่มีไว้เพื่อใช้หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกัน และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดูแลรักษา และการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์ส่วนกลาง ตามอัตราส่วนที่เจ้าของร่วมแต่ละคนมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลาง หรือตามส่วนแห่งประโยชน์ที่มีต่อห้องชุด ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในข้อบังคับ
........................................................................................................................................

link http://www.home.co.th/H5_home_data_detail.aspx?S_N_DATA_ID=5140