Home » คอนโด นิติบุคคลอาคารชุด » กลยุทธิ์การบริหารชุมชนน่าอยู่ (Vibrant Community) LPN

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
กลยุทธิ์การบริหารชุมชนน่าอยู่ (Vibrant Community) LPN

คอนเซ็ปต์ "ชุมชนน่าอยู่" (Vibrant Community) ของ LPN มีคีย์เวิร์ด ที่ถอดรหัสออกมาได้ 5 ตัวอักษร คือ F B L E S

กลยุทธ์การบริหารชุมชน  F-B-L-E-S

1. การบริหารทรัพย์ส่วนกลาง (Facility Management)
          "การบริหารทรัพย์ส่วนกลาง" จะแยกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ
                  1) การบริหารทรัพย์ส่วนกลาง อาทิ ที่จอดรถ สวน สิ่งอำนวยความสะดวก
                  2) งานระบบอาคารและงานระบบ อาทิ อาคาร เครื่องกล ไฟฟ้า สุขาภิบาล
           การบริหารทรัพย์ส่วนกลาง หนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของชุมชน เป็นหน้าที่หลักของการบริหารจัดการชุมชน ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารจัดการมีหน้าที่ในการดูแลทรัพย์ส่วนกลางให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะส่วนประกอบที่สำคัญของอาคารชุด อันได้แก่ ระบบวิศวกรรมและระบบความปลอดภัยของอาคาร ซึ่งเป็นหน้าที่ของฝ่ายงานบำรุงรักษา ที่ต้องบำรุงรักษาในเชิงป้องกันเพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบต่างๆ ทำงานเป็นปกติ เกิดความสะดวกสบายและปลอดภัย และอาจเกี่ยวพันโดยตรงกับชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าของร่วม หรือผู้อยู่อาศัยทั้งหมด หรือระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งส่งผลต่อสภาพแวดล้อมโดยตรง
    

2. การบริหารงบประมาณ (Budgeting Management)
           "การบริหารงบการเงิน" มี 2 ขา คือ
                 1) รายรับ มาจากค่าส่วนกลาง ผลตอบแทนจากเงินกองทุน การบริหารทรัพย์ส่วนกลาง
                 2) รายจ่าย มีเรื่องการ จัดซื้อจัดจ้าง ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษา
           การบริหารงบประมาณ นิติบุคคลอาคารชุด เป็นการบริหารงบประมาณที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไร แต่เป็นการบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วม และบริหารเงินกองทุนให้มีเสถียรภาพและเพิ่มพูน เพื่อความมั่นคงในฐานะทางการเงินของชุมชน โดยยังคงรักษาไว้ซึ่งประสิทธิภาพของอาคารและคุณภาพชีวิตของเจ้าของร่วม หรือผู้อยู่อาศัยทั้งหมดภายในชุมชน ประกอบการจัดทำรายงานการเงินที่ง่ายต่อความเข้าใจ เน้นความโปร่งใสและตรวจสอบได้
      

3. การบริหารคุณภาพชีวิต (Life Quality Management)
            "คุณภาพชีวิต" คลุม 4 เรื่อง คือ ระเบียบข้อบังคับ การสื่อสาร ประกันภัย และกิจกรรมสร้างวัฒนธรรม
             สำหรับการบริหารจัดการชุมชน นอกเหนือจากการบริหารทรัพย์ส่วนกลางและการบริหารงบประมาณแล้ว คุณภาพชีวิตของเจ้าของร่วมถือว่าเป็นสิ่งสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ความสะอาด การรักษากฎระเบียบ ข้อบังคับของอาคารชุด เพื่อการมีวินัยในการอยู่อาศัยร่วมกันและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในชุมชน รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่เสริมสร้างวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นส่งผลให้เจ้าของร่วมหรือผู้พักอาศัยในชุมชนเกิดความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน โดยการสร้างความร่วมมือร่วมใจทั้งผู้อยู่อาศัยภายในชุมชนที่บริษัทพัฒนากับผู้อยู่อาศัยในบริเวณโดยรอบ หากกิจกรรมใดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์และเป็นวัฒนธรรมอันดีงาม บริษัทจะให้การสนับสนุนหรือจัดให้มีการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเต็มที่ กิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย  

  • กิจกรรมหลัก เช่น การจัดประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วมประจำปี การจัดกิจกรรมซ้อมหนีไฟ รวมทั้งการรณรงค์ให้สมาชิกร่วมเป็นอาสาสมัครชุมชนในโครงการ Fire Team เป็นต้น
  • กิจกรรมสานสัมพันธ์ ได้แก่ การจัดให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การอยู่อาศัยร่วมกับผู้บริหารและสมาชิกในโครงการ อันจะนำไปสู่แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้เกิดความสุขจากการอยู่อาศัยในสังคมใหญ่ร่วมกัน รวมทั้งการจัดกิจกรรมสำหรับผู้ที่สนใจงานด้านศิลปะหรือดนตรี การจัดงานวันครอบครัวเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อยู่อาศัยจากหลากหลายครอบครัวได้มีโอกาสพบปะ พูดคุย ทำความรู้จัก และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน
  • กิจกรรมเพื่อส่งเสริมอาชีพและรายได้ ได้แก่ การจัดให้มีตลาดนัดชุมชนภายในโครงการ เช่น กิจกรรม “LPN รวมพลคนคอนโด สู้ภัยเศรษฐกิจ” ซึ่งจัดขึ้นที่โครงการลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทร์เดชา-รามคำแหง เพื่อเแลกเปลี่ยน ซื้อขายสินค้า รวมถึงเป็นสื่อกลางในการรับสมัครงานและการสอนอาชีพ เป็นต้น นอกจากนี้ยังจัดให้มีตลาดนัดชุมชนใน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการลุมพินี วิลล์ ศูนย์วัฒนธรรม ลุมพินี สุขุมวิท 77 และกลุ่มอาคารพี.เอส.ที. ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากสมาชิก
  • กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของสมาชิกได้แก่ การตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลชั้นนำ การจัดกิจกรรมแอโรบิค โยคะ วิ่งมาราธอน เช่น กิจกรรมวิ่งมาราธอนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ และกิจกรรม “Lumpini Community Game” ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาร่วมกันในหมู่สมาชิกจากกว่า 50 โครงการ ที่บริษัทได้ริเริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2552 ที่ผ่านมา
  • กิจกรรมด้านวัฒนธรรม ได้แก่ การทำบุญอาคาร การจัดงานในเทศกาลต่างๆ เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ วันลอยกระทง วันครอบครัว เป็นต้น
  • กิจกรรมด้านศาสนา ได้แก่ การทำบุญ ฟังธรรม นั่งสมาธิ การจัดกิจกรรมทำบุญ 9 วัด และการท่องเที่ยวเชิงพุทธ เป็นต้น
  • กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น การรณรงค์ให้สมาชิกในโครงการร่วมบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องทุก 3 เดือน การจัดกิจกรรมวันเด็กให้กับน้องๆ โรงเรียนเศรษฐบุตรอุปถัมภ์ที่เป็นเพื่อนบ้านข้างเคียงโครงการลุมพินี วิลล์ ลาดพร้าว-โชคชัย 4 การรณรงค์ให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนโรงแก้วย่านพระราม 3 ที่ประสบเหตุเพลิงไหม้ และการทำบุญเลี้ยงเด็กกำพร้า สถานสงเคราะห์เด็กชาย บ้านบางละมุง ส่วนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การที่สมาชิกได้ร่วมเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ เป็นต้น   
     

4. การบริหารสิ่งแวดล้อม (Environment Management)
             "สิ่งแวดล้อม" มี 3 กิจกรรมหลัก คือ
                  1) เขียว ได้แก่ เพิ่มสีเขียว และรักษาสีเขียว
                  2) สะอาด เรื่องกำจัดขยะ ดูแลพื้นที่ส่วนกลาง บำบัดน้ำเสีย
                  3) ลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค โดยนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ พลังงานทางเลือก และเรื่องประหยัดไฟฟ้า
              การบริหารงบประมาณ นิติบุคคลอาคารชุด เป็นการบริหารงบประมาณที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไร แต่เป็นการบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วม และบริหารเงินกองทุนให้มีเสถียรภาพและเพิ่มพูน เพื่อความมั่นคงในฐานะทางการเงินของชุมชน โดยยังคงรักษาไว้ซึ่งประสิทธิภาพของอาคารและคุณภาพชีวิตของเจ้าของร่วม หรือผู้อยู่อาศัยทั้งหมดภายในชุมชน ประกอบการจัดทำรายงานการเงินที่ง่ายต่อความเข้าใจ เน้นความโปร่งใสและตรวจสอบได้
      

5. การบริหารระบบความปลอดภัย (Security Management)
             "ความปลอดภัย" มี 3 จุด
                    1) ผังบริเวณโครงการ ทั้งผังปิด-ผังเปิด
                    2) ระบบและอุปกรณ์ อาทิ รั้วรอบอาคาร ระบบทางเข้า-ออก/ลิฟต์ ที่จอดรถ กล้องวงจรปิด ศูนย์เครือข่าย
                    3) บุคลากร ฝ่ายจัดการ บริษัท รปภ. และเครือข่าย
              การบริหารงบประมาณ นิติบุคคลอาคารชุด เป็นการบริหารงบประมาณที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไร แต่เป็นการบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วม และบริหารเงินกองทุนให้มีเสถียรภาพและเพิ่มพูน เพื่อความมั่นคงในฐานะทางการเงินของชุมชน โดยยังคงรักษาไว้ซึ่งประสิทธิภาพของอาคารและคุณภาพชีวิตของเจ้าของร่วม หรือผู้อยู่อาศัยทั้งหมดภายในชุมชน ประกอบการจัดทำรายงานการเงินที่ง่ายต่อความเข้าใจ เน้นความโปร่งใสและตรวจสอบได้

 

ที่มา  lpn.co.th   http://www.prachachat.net