Home » คอนโด นิติบุคคลอาคารชุด » การกำหนดอัตรามาตรฐานค่าวิชาชีพผู้บริหารทรัพย์สิน,ผู้จัดการ นิติบุคคลอาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรร

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
การกำหนดอัตรามาตรฐานค่าวิชาชีพผู้บริหารทรัพย์สิน,ผู้จัดการ นิติบุคคลอาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรร

สรุป การกำหนดอัตรามาตรฐานค่าวิชาชีพผู้บริหารทรัพย์สิน
การกำหนดอัตรามาตรฐานค่าวิชาชีพผู้บริหารทรัพย์สิน
มติที่ประชุมใหญ่สมาชิกสามัญประจำปี 2547

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2548

สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

1. แนวทางการกำหนดค่าจ้างการบริหารทรัพย์สินหมู่บ้านจัดสรร

เรียน คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2547

แนวทางที่ 1 - คำนวณอัตราค่าบริหาร ร้อยละ 12.50 จากการตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต่อเดือน
แนวทางที่ 2 - คำนวณอัตราค่าบริการตามช่วงจำนวนแปลงที่ดิน ดังนี้
                        2.1 ช่วงจำนวนแปลงที่ดิน ไม่เกิน 100 แปลง อัตราค่าบริหาร 25,000.00 บาท/เดือน
                        2.2  “ 101 แปลง – 200 แปลง “ 30,000.00 บาท/เดือน
                        2.3  “ 201 แปลง – 400 แปลง “ 40,000.00 บาท/เดือน
                        2.4  “ 401 แปลงขึ้นไป “ 50,000.00 บาท/เดือน
                  แนวทางที่ 2  มีฐานการคำนวณมาจากค่าเฉลี่ยค่าสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ แปลงละ 1,000 บาท/เดือน
                  ( ค่าสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ ซึ่งรวมถึง ค่า ร.ป.ภ. , ค่าแม่บ้าน , ค่าไฟฟ้า , ค่าเก็บขยะ ,เบ็ดเตล็ด ฯลฯ )

อัตราเงินเดือน    ผู้จัดการหมู่บ้าน                  18,000  บาท/เดือน
                     ตำแหน่งธุรการเงินเดือน          8,000  บาท/เดือน
                     ช่างประจำหมู่บ้าน เงินเดือน     8,500  บาท/เดือน

2. แนวทางในการคิดค่าบริหารแนวทางการกำหนดค่าจ้างการบริหารประเภทอาคารสูง

     คณะอนุกรรมการได้แบ่งประเภทอาคารสูง ออกเป็น 4 แบบ เพื่อใช้คำนวณอัตรามาตรฐานวิชาชีพการบริหารทรัพย์สิน  ดังนี้
         2.1 คอนโด
                2.1.1 คอนโดพักอาศัย
                2.1.2 คอนโดสำนักงาน (ในอาคารมีสำนักงานอย่างเดียว)
                2.1.3 คอนโดพาณิชย์ (ในอาคารมีพลาซ่าอย่างเดียว)
                2.1.4 คอนโดแบบผสม (มีที่พักอาศัย หรือพลาซ่า หรือสำนักงาน อยู่ร่วมกัน)
          2.2 อาคารสำนักงาน
          2.3 อพาร์ทเม้นท์

           *** แนวทางใน การคำนวณค่าบริหารจัดการ ในข้อ 1.1-1.3 คิดค่าบริหารจัดการขั้นต่ำคำนวณที่ 12.5 %
                 ของงบประมาณบริหารต่อเดือน โดยไม่รวมงบประมาณในการปรับปรุงพัฒนาอาคาร และเงินเดือนพนักงาน
                 และกรณีที่หน่วยงานนั้น ๆ มีนิติบุคคลฯ 2 นิติบุคคลขึ้นไป ให้สามารถเสนอราคาค่าบริหารจัดการขั้นต่ำได้ที่ 10%
                 ของงบประมาณบริหารต่อเดือน (เนื่องจากเป็นการบริหารจัดการในหน่วยงานเดียวกัน)

          2.4 หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ
                 *** แนวทาง การคำนวณค่าบริหารจัดการสำหรับหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ ใช้แนวทางเดียวกับ
                 สรุป การกำหนดอัตรามาตรฐานค่าวิชาชีพผู้บริหารทรัพย์สิน
                 การบริหารคอนโด อาคารสำนักงาน และอพาร์ทเม้นท์คิดค่าบริหารจัดการขั้นต่ำคำนวณที่ 15 %
                 เนื่องจากการเสนอหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจมีข้อที่ควรคำนึงถึงสำหรับบริษัทรับบริหาร คือ
                 2.4.1 เงินพิเศษที่มอบให้สำหรับเจ้าหน้าที่
                 2.4.2 การชำระค่าบริหารล่าช้า
                 2.4.3 การประกันความเสี่ยง
                 2.4.4 ค่าปรับ 0.1 % ของมูลค่าทรัพย์สิน กรณีทำความผิดพลาด
                 2.4.5 เงินประกันความเสียหาย 1.5 %

3. *** ประเด็นผลักดันอยู่ระหว่างพิจารณา

          ประเด็นที่ 1 การคิดค่าปรับกรณีดำเนินงานผิดพลาดจากเดิม 0.1 %
                          ของมูลค่าทรัพย์สิน เป็น 0.1 % ของค่าบริหาร ต่อเดือน
          ประเด็นที่ 2  เร่งผลักดันในเรื่องใบประกอบวิชาชีพการบริหารจัดการ
                           เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทที่รับบริหารจัดการ

4. อัตราเงินเดือนผู้จัดการอาคาร/ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด

      จากมติที่ประชุมใหญ่สมาชิกสามัญประจำปี 2546
      วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2547 ณ ห้องบลอนเต้โรงแรมแม็กซ์กรุงเทพฯ
       4.1 อัตราเงินเดือนตำแหน่งผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด เป็นไปตามขนาดและลักษณะของโครงการ
             แต่กำหนดให้มีอัตราขั้นต่ำเดือนละ 20,000 บาท
       4.2 อัตราเงินเดือนตำแหน่งผู้จัดการอาคาร เป็นไปตามขนาดและลักษณะของโครงการ
             แต่กำหนดให้มีอัตราขั้นต่ำเดือนละ 15,000 บาท

5. เรื่องการกำหนดบทลงโทษของสมาชิกสมาคมฯ ที่เสนอราคาต่ำกว่าเกณฑ์

        5.1 ออกหนังสือเตือนบริษัทฯ 1 ครั้ง /และหากยังกระทำผิดระเบียบ
        5.2 ให้พ้นจากการเป็นสมาชิกสมาคมฯ/และ
        5.3 ส่งหนังสือแจ้งผู้ว่าจ้าง (ลูกค้า) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าบริษัทฯ
              ได้พ้นจากการเป็นสมาชิกของสมาคมฯ เนื่องจากกระทำผิดระเบียบที่สมาคมฯ กำหนด

 

ที่มา  สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย  http://www.pmathai.org

          http://www.pmathai.org/About_Us/images/p8.PDF