Home » คอนโด นิติบุคคลอาคารชุด » การพัฒนาอาคารชุดของการเคหะแห่งชาติ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
การพัฒนาอาคารชุดของการเคหะแห่งชาติ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต

การพัฒนาอาคารชุดของการเคหะแห่งชาติ
อดีต ปัจจุบัน และอนาคต

Condominium Development by National Housing Authority
Past, Present and Future

สุชาติ ศิริโยธิพันธุ์ ..ผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ
วารสารธนาคารอาคารสงเคาระห์ ฉบับที่ 69 ที่มา