Home » คอนโด นิติบุคคลอาคารชุด » อำนาจหน้าที่ของเจ้าของร่วมอาคารชุด (เจ้าของห้องชุดแต่ละห้อง)

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
อำนาจหน้าที่ของเจ้าของร่วมอาคารชุด (เจ้าของห้องชุดแต่ละห้อง)

อำนาจหน้าที่ของเจ้าของร่วม

กฎหมายรอบรั้ว dailynews.co.th วันที่  5 พฤษภาคม 2555

นิติบุคคลอาคารชุดมีหน้าที่จัดการดูแลทรัพย์สินส่วนกลางของอาคารชุด และมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย มีคณะกรรมการควบคุมการจัดการนิติบุคคลอาคารชุดทำหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการดูแลทรัพย์ส่วนกลางในนามของนิติบุคคลอาคารชุด การปฏิบัติงานต่าง ๆ จะต้องเป็นไปตามข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุดนั้น ๆ ซึ่งแต่ละแห่งจะมีข้อบังคับกฎระเบียบที่แตกต่างกันไป แม้จะใช้ พ.ร.บ.อาคารชุดฉบับเดียวกันก็ตาม ทั้งนี้ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดจะเป็นผู้ดำเนินการแทนนิติบุคคลอาคารชุด   นั้น ๆ โดยจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้

หน้าที่ของเจ้าของร่วม (เจ้าของห้องชุดแต่ละห้อง) คือจะต้องจัดให้มีคณะกรรมการเข้าควบคุมการจัดการนิติบุคคลอาคารชุด โดยจะต้องร่วมแรงร่วมใจร่วมกันตรวจสอบการบริหารงานของนิติบุคคลอาคารชุด ว่าเป็นไปตามข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุดหรือไม่ หากเห็นว่าผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ปฏิบัติหน้าที่บกพร่อง ขาดประสิทธิภาพ หรือมีการทุจริต เจ้าของห้องชุดก็มีสิทธิที่จะเรียกประชุมเจ้าของห้องชุด เพื่อให้ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดชี้แจงได้ หากผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดไม่ชี้แจง หรือรับฟังข้อเท็จจริงได้ว่าผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดปฏิบัติหน้าที่บกพร่อง และก่อให้เกิดความเสียหายแก่อาคารชุดแล้ว เจ้าของห้องชุดก็สามารถนำเรื่องดังกล่าว เสนอต่อที่ประชุมเจ้าของร่วมทั้งหมด เพื่อมีมติถอดถอนผู้จัดการนิติบุคคลอาคารคนนั้นได้

และในการประชุมเจ้าของร่วม จึงมีอำนาจ และมีหน้าที่ในการประชุมและการลงคะแนนเสียงดังนี้

  • มีสิทธิเข้าชื่อกันให้ได้คะแนนเสียง 1 ใน 4 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของเจ้าของร่วม เพื่อให้คณะกรรมการอาคารชุดและ/หรือผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด เรียกประชุมใหญ่วิสามัญได้
  • มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญและวิสามัญประจำปี
  • มีสิทธิลงคะแนนเสียงตามอัตราส่วนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลางของตน (อัตราส่วนกรรมสิทธิ์ดูได้จากหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด) หรือมอบฉันทะการลงคะแนนเสียงให้บุคคลอื่นในเรื่องต่าง ๆ ในที่ประชุมใหญ่
  • มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการอาคารชุด
  • มีหน้าที่ต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ค่าน้ำประปาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อใช้ในการบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคและทรัพย์ส่วนกลางของอาคารให้อยู่ในสภาพปกติพร้อมใช้งานตลอดเวลา
  • มีหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์ส่วนตัวให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย รวมทั้งดูแลรักษาทรัพย์ส่วนกลางที่อยู่ภายในห้องชุดให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและสามารถใช้งานได้เป็นปกติตลอดเวลา เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล

รวมทั้ง ควรปฏิบัติตามข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุดอย่างเคร่งครัด.

ดินสอพอง
ที่มา http://www.dailynews.co.th/article/950/112882