Home » คอนโด นิติบุคคลอาคารชุด » เอกสารสำคัญ คอนโดฯ อ.ช.1-3 ตาม พ.ร.บ. อาคารชุด

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
เอกสารสำคัญ คอนโดฯ อ.ช.1-3 ตาม พ.ร.บ. อาคารชุด

วันเสาร์ ที่ 4 มิถุนายน 2554  :  กฎหมายรอบรั้ว

คอนโดฯ ต้องมี อ.ช.1-3 ครบ

            ตาม พ.ร.บ. อาคารชุด พ.ศ. 2522 กฎหมายกำหนดให้ต้องมีเอกสารสำคัญ 3 ฉบับ ตามข้อกำหนดของกรมที่ดินซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในการออกเอกสารสำคัญคือ เอกสารแสดงการจดทะเบียนอาคารชุด หรือแบบ อ.ช.1 หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด หรือแบบ อ.ช.2 และเอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด หรือแบบ อ.ช.3 และจะต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน
    
            เพื่อเป็นหลักประกันว่า ห้องชุดที่จะซื้อนั้นมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นอาคารชุดพักอาศัยตามกฎหมาย และต้องใช้ประกอบในการโอนกรรมสิทธิ์
    
            แบบ อ.ช.1 การขอจดทะเบียนอาคารชุด กฎหมายกำหนดให้ยื่นคำขอจดทะเบียนอาคารชุดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่พร้อมหลักฐาน อาทิ โฉนดที่ดิน แผนผังอาคารชุด รวมทั้งเส้นทางเข้าออกสู่ทางสาธารณะ รายละเอียดเกี่ยวกับห้องชุด ทรัพย์ส่วนบุคคล และทรัพย์ส่วนกลาง ฯลฯ
    
            เมื่อมีข้อมูลให้ตรวจสอบ แบบ อ.ช.1 จึงจะสามารถดำเนินการขั้นต่อไปได้ อาทิ การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ห้องชุด (แบบ อ.ช.2) และจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด (แบบ อ.ช.3) เนื้อหาในเอกสารทั้ง 3 ฉบับจะต้องสอดคล้องกันด้วย
    
            แบบ อ.ช.2 ต้องมีสาระสำคัญคือ ตำแหน่งที่ดินและจำนวนเนื้อที่ของอาคารชุด, ที่ตั้ง เนื้อที่ และแผนผังของห้องชุด, อัตราส่วนแห่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลาง ชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้มีกรรมสิทธิ์ในห้องชุด, สารบัญสำหรับจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรม, ลายชื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และประทับตราประจำตำแหน่ง
    
             แบบ อ.ช.3 อย่างน้อยจะต้องมีข้อกำหนดคือ ชื่อนิติบุคคลอาคารชุด ซึ่งต้องมีคำว่า นิติบุคคลอาคารชุด ไว้ด้วยเสมอ, วัตถุประสงค์ของนิติบุคคลอาคารชุด, ที่ตั้งสำนักงาน, จำนวนเงินค่าใช้จ่ายที่เจ้าของห้องชุดต้องชำระล่วงหน้า, ทรัพย์ส่วนกลางอื่น ๆ นอกจากที่บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ.อาคารชุด แล้ว (ถ้ามี), การจัดการทรัพย์ส่วนกลาง การใช้ทรัพย์ส่วนบุคคลและทรัพย์ส่วนกลาง, อัตราส่วนที่เจ้าของห้องชุดแต่ละห้องมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลางตามที่ขอจดทะเบียนอาคารชุด, การเรียกประชุมใหญ่และวิธีการประชุมใหญ่ของเจ้าของอาคารชุด, อัตราส่วนค่าใช้จ่ายร่วมกันของเจ้าของอาคารชุด (ค่าส่วนกลาง), การแต่งตั้ง อำนาจหน้าที่ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของผู้จัดการ และข้อความอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
    
              อาคารชุดที่สร้างเสร็จเรียบร้อยพร้อมเข้าพักอาศัยแล้วเท่านั้น ถึงจะมีเอกสารสำคัญทั้ง 3 ฉบับครบถ้วน แต่การตรวจดูเอกสารสำคัญ 3 ฉบับดังกล่าว สามารถนำมาปรับใช้กับการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างได้ อย่างน้อยจะต้องมีเอกสาร แบบ อ.ช.1 ซึ่งก็ยังถือว่ายังมีความเสี่ยงอยู่ เพราะเอกสารยังไม่สมบูรณ์ และอาจมีปัญหาในอนาคตได้นะครับ.

ดินสอพอง

ที่มา   http://dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm?page=content&categoryID=507&contentID=142883