Home » คอนโด นิติบุคคลอาคารชุด » กฎหมายอาคารชุด เรื่อง การใช้พื้นที่ของอาคารชุด

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
กฎหมายอาคารชุด เรื่อง การใช้พื้นที่ของอาคารชุด

นิตยสาร Home Buyers' Guide ฉบับเดือน มกราคม 54
การใช้พื้นที่ของอาคารชุด

         “การใช้พื้นที่ของอาคารชุด” เป็นอีกเรื่องสำคัญที่ผู้ซื้อควรทราบ ขณะเดียวกับผู้บริหารนิติบุคคลก็ควรตระหนัก โดยเฉพาะเมื่ออาคารชุดถูกใช้งานมากกว่าการเป็นที่พักอาศัย เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาหรือความขัดแย้ง
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มีดังต่อไปนี้


          มาตรา 16 ทรัพย์ส่วนกลางที่เป็นอสังหาริมทรัพย์จะถูกฟ้องให้แบ่งแยกบังคับจำนอง หรือบังคับให้ขายทอดตลาดแยกจากทรัพย์ส่วนบุคคลมิได้

         
มาตรา 17 การจัดการและการใช้ทรัพย์ส่วนกลางให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้และตามข้อบังคับ

         
มาตรา 17/1 ในกรณีที่มีการจัดพื้นที่ของอาคารชุดเพื่อประกอบการค้าต้องจัดระบบการเข้าออกในพื้นที่ดังกล่าวเป็นการเฉพาะ ไม่ให้รบกวนความเป็นอยู่โดยปกติสุขของเจ้าของร่วม

          ห้ามผู้ใดประกอบการค้าในอาคารชุด เว้นแต่เป็นการประกอบการค้าในพื้นที่ของอาคารชุดที่จัดไว้ตามวรรคหนึ่ง

          จะเห็นว่า
มาตรา 17/1 เพิ่มเติมโดยกฎหมายอาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ดังนั้นอาคารชุดที่ได้จดทะเบียนหลังจากกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้แล้ว หากมีการจัดพื้นที่ของอาคารไว้เพื่อประกอบการค้า กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดระบบการเข้าออกในพื้นที่ดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะ ไม่ให้รบกวนความเป็นอยู่โดยปกติสุขของเจ้าของร่วม อาทิ จัดลิฟต์ขึ้นลงไว้เป็นการเฉพาะ ส่วนอาคารชุดที่จดทะเบียนไว้ก่อนหรือวันที่กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ไม่ต้องบังคับตามมาตรานี้

          สำหรับผู้ฝ่าฝืนมีโทษตามมาตรา 65 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาทและปรับอีกไม่เกินวันละห้าพันบาทตลอดเวลาที่ฝ่าฝืนอยู่
 

ที่มา  http://www.home.co.th