Home » คอนโด นิติบุคคลอาคารชุด » กฎหมายอาคารชุด กับการโฆษณาคอนโด

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
กฎหมายอาคารชุด กับการโฆษณาคอนโด

นิตยสาร Home Buyers' Guide ฉบับเดือนธันวาคม 53
การโฆษณาคอนโดฯ

          การซื้อขายคอนโดฯ ที่อาจเรียกได้ว่าเป็นการโฆษณาชวน (ให้) เชื่อ ก็ด้วยเนื่องจากโครงการที่เปิดขายส่วนใหญ่ยังไม่ได้สร้างหรือสร้างไม่เสร็จ การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคจึงเกิดขึ้นจากคำบอกเล่า การเห็นภาพจากโฆษณาประชาสัมพันธ์เป็นหลัก

          ยังดีที่กฎหมายอาคารชุด พ.ศ.2551 มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการโฆษณาขายห้องชุด เพื่อแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการเอารัดเอาเปรียบของผู้ประกอบการ เช่น ไม่จัดให้มีทรัพย์ส่วนกลางหรือมีไม่ครบ ไม่เหมือนที่ได้โฆษณาไว้ ฯลฯ โดยกำหนดดังนี้

  • เจ้าของโครงการต้องเก็บสำเนาเอกสารที่เป็นสื่อโฆษณาทุกประเภททุกชิ้นไว้จนกว่าจะขายห้องชุดหมด และส่งสำเนาให้นิติบุคคลอาคารชุดเก็บไว้อย่างน้อยหนึ่งชุด หากฝ่าฝืนโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
  • ข้อความหรือภาพโฆษณาจะต้องตรงกับหลักฐานและรายละเอียดที่ยื่นขอจดทะเบียน และต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ส่วนกลางให้ชัดเจนด้วย หากฝ่าฝืนโทษปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท
  • ให้ถือว่าข้อความหรือภาพที่โฆษณาหรือหนังสือชักชวนเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญาซื้อขายห้องชุด หากข้อความหรือภาพใดมีความหมายขัดแย้งกับข้อความในสัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญาซื้อขาย ให้ตีความไปในทางที่เป็นคุณแก่ผู้จะซื้อหรือผู้ซื้อ
     


ที่มา   http://www.home.co.th