Home » คอนโด นิติบุคคลอาคารชุด » ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาทรัพย์ส่วนกลางอาคารชุด เจ้าของร่วมผิดนัดไม่ชำระ อายุความ 5 ปี ..คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1735/2551

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาทรัพย์ส่วนกลางอาคารชุด เจ้าของร่วมผิดนัดไม่ชำระ อายุความ 5 ปี ..คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1735/2551

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1735/2551
นิติบุคคลอาคารชุด สราญใจแมนชั่น โจทก์
นายเสรีวัฒนา หรือเสรี เตชะพันธุกุล จำเลย


ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรื่องอายุความ มาตรา 193/30 , 193/33
พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 มาตรา 18

 

ลิฟท์ซึ่งติดตั้งไว้ที่อาคารชุด มีไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกันของเจ้าของร่วมจึงถือเป็นทรัพย์ส่วนกลาง การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการบำรุงรักษาลิฟท์จึงต้องเป็นไปตามที่บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ.อาคารชุด พ.ศ.2522 มาตรา 18 วรรคสอง ซึ่งมีหน้าที่ต้องชำระเป็นรายเดือน ค่าใช้จ่ายในส่วนที่จำเลยผิดนัดไม่ชำระจึงถือเป็นเงินค้างจ่าย ซึ่งมีกำหนดอายุความ 5 ปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา 193/33 (4) และต้องถือว่าสิทธิเรียกร้องประเภทนี้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้กำหนดอายุความไว้เป็นการเฉพาะแล้ว จึงไม่อาจนำ ป.พ.พ. มาตรา 193/30 มาใช้บังคับได้