Home » คอมพิเตอร์ เก็บตก » ยิ่งมีคอมพิวเตอร์ใช้หัวยิ่งยุ่ง ... พุทธทาสภิกขุ

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
ยิ่งมีคอมพิวเตอร์ใช้หัวยิ่งยุ่ง ... พุทธทาสภิกขุ

ยิ่งเจริญทางวัตถุ   ยิ่งเห็นแก่ตัว

ยิ่งมีไฟฟ้าใช้   ยิ่งมืด
ยิ่งมีน้ำแข็งกิน   ยิ่งร้อน
ยิ่งมีคอมพิวเตอร์ใช้   หัวยิ่งยุ่ง

                                     พุทธทาสภิกขุ

ที่มา ปาฐกกถาธรรมทางวิทยู ครั้งที่ ๙  ชุด "ทางรอดของมนุษย์เรา" ๑๖ ตุลาคม ๒๕๓๑   http://www.youtube.com/C9yT4DsvHi8

เรื่อง ธรรมะที่ใช้กำจัดความเห็นแก่ตัว