Home » อพาร์ทเมนท์ สำนักงาน พื้นที่เช่า » การเพิ่มประสิทธิภาพหอพัก กรณีศึกษา..

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
การเพิ่มประสิทธิภาพหอพัก กรณีศึกษา..

การเพิ่มประสิทธิภาพหอพัก กรณีศึกษา หอพักกรีนเพลส

DORMITORY EFFICIENCY IMPROVEMENT FOR THE CASE STUDY OF GREENPLACE DORMITORY
นางสาวจันจิรา สุวรรณไตร
รายงานสัมมนาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2551

          รายงานสัมมนาการจัดการ ครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหอพักกรีนเพลส มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจากการศึกษาพบปัญหา 2 ด้านดังนี้

       1. ปัญหาด้านการตลาด จากข้อมูลทุติยภูมิที่ รวบรวมได้และการสำรวจภาคสนามจากการแก้ไข ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี  บุคลากรที่ไม่ได้รับสวัสดิการด้านที่พักจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และนักเรียน นักศึกษาหรือบุคคลทั่วไป จำนวน 420 ตัวอย่าง

           ผลการสำรวจพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 18-20ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น รายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือนต่า กว่า 5,000 บาท ราคาค่าเช่าห้องพักต่า กว่า 3,001-4,000บาท/เดือน เหตุผลที่เลือกใช้บริการหอพัก คือ หอพักมีราคาถูก ห้องพักมีขนาดกว้างและการคมนาคมสะดวก พนักงานบริการมีอัธยาศัยดี และความสะอาดปลอดภัยของหอพัก

      2. ปัญหาด้านการบริหารและการจัดการ มีการจัดการกับคุณภาพการบริหาร กิจกรรม 5 ส. กำหนดกฎระเบียบ ในการทำงาน ให้แก่พนักงาน สำรวจความพึงพอใจและทัศนคติในการปฏิบัติงานของพนักงาน มีการจัดทา Job Description , Job Specification และการฝึกอบรมเพื่อให้พนักงานมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการกระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่ และเป็นแนวทางที่ดีในการปฏิบัติงาน และมีการปรับปรุงแผนการตลาด  โดยใช้กลยุทธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ลูกค้า สร้างแรงจูงใจและความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ ซึ่งประกอบด้วย

  • กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ คือ การรักษาความปลอดภัยและความสะอาด
  • กลยุทธ์ด้านราคา คือ มีการตั้งราคาค่าห้องพักให้ต่า กว่าคู่แข่งขันเล็กน้อย รวมไปถึงค่าน้ำ และค่าไฟฟ้า
  • กลยุทธ์ด้านสถานที่บริการ คือ ความสะดวกในการคมนาคม และความสะดวกในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของหอพัก
  • กลยุทธ์ด้านบุคลากร คือ ความเอาใจใส่ในงานบริการ หรือแก้ปัญหาของพนักงานและการให้บริการอย่างถูกต้องแม่นยา
  • กลยุทธ์ด้านการให้บริการ คือ การอำนวยความสะดวกต่อการใช้บริการและจำนวนพนักงานที่ให้บริการ
  • กลยุทธ์ด้านบรรยากาศ คือ ความสะอาด ความร่มรื่น สภาพแวดล้อมที่เงียบสงบ และการตกแต่งบริเวณอย่างเป็นสัดส่วน
  • กลยุทธ์ด้านคุณภาพการให้บริการ คือ การบริการตามสัญญา โดยให้บริการตามข้อตกลงกับลูกค้าก่อนทาสัญญาเข้าพัก เพื่อเสริมสร้างหอพักกรีนเพลสให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ

1. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา 1
2. วัตถุประสงค์ 2
3. ขอบเขตการศึกษา 2
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 2
5. นิยามศัพท์เฉพาะ 2
6. กรอบแนวความคิด 3

 

บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรม 5

1. การจัดการเชิงกลยุทธ์ 6
2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป 9
3. การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis) 9
4. การวิเคราะห์คู่แข่งขันในธุรกิจโดยใช้ 5’ Force Model 11
5. ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 12
6. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริการ 18
7. ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการ 8 ด้าน (8’Ps) 21
8. องค์ประกอบแผนการตลาด 22
9. วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Product life cycle PLC) 28
10. แผนผังก้างปลา หรือแผนผังสาเหตุและผล 30
11. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 32
12. การวิเคราะห์งาน 33
13. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 36

บทที่ 3 วิธีการศึกษา 38

1. วิธีการวิจัย 38
2. ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 38
3. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 39
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 40

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 44

1. ปัญหาด้านการบริหารและการจัดการ 44
2. ปัญหาด้านการตลาด 63
3. ผลการวิเคราะห์ 91

บทที่ 5 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 108

1. สรุปผลการวิจัย 108
2. แผนสารองการศึกษา 112
3. ข้อเสนอแนะ 113

บรรณานุกรม 114

ภาคผนวก 116

ภาคผนวก ก แบบสอบถามเพื่อการศึกษา 117
ภาคผนวก ข แสดงภาพใบปลิว 127
ภาคผนวก ค พระราชบัญญัติหอพัก 131
ภาคผนวก ง เอกสารเกี่ยวกับหอพัก 141
ภาคผนวก จ การคา นวณจุดคุม้ ทุน 144
ภาคผนวก จ รูป ณ วันที่ไปประชาสัมพันธ์และเก็บแบบสอบถามและอบรมพนักงาน 148

 

Full Text  http://www.ms.kku.ac.th/mslib/download/2553/42.pdf