Home » อพาร์ทเมนท์ สำนักงาน พื้นที่เช่า » ตัวอย่างสัญญาเช่าห้องพักอาศัย

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
ตัวอย่างสัญญาเช่าห้องพักอาศัย

ตัวอย่างสัญญาเช่าห้องพักอาศัย

 

ฉบับที่......./ 25.......                                                                                     ทำ ณ วันที่ ........ เดือน.................. พ.ศ. ..........

 

                สัญญานี้เรียกว่าสัญญาเช่าห้องพัก  โดย.................................................................................................................

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ให้เช่า”ฝ่ายหนึ่ง กับ............................................................................................. อายุ..........ปี

สัญชาติ................ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ............................ ออกเมื่อวันที่.............. ณ................จังหวัด.......................

ที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่......หมู่ที่... ถนน.....................ตรอก/ซอย.......................... ตำบล/แขวง..............................

อำเภอ/เขต.......................จังหวัด....................... สถานที่ทำงาน........................................................ โทรศัพท์ .....................

ซึ่งต่อไปในสัญญานั้นจะเรียกว่า “ผู้เช่า”อีกฝ่ายหนึ่งทั้งสองฝ่ายตกลงยินยอมทำสัญญามีข้อความต่อไปนี้

                ข้อ 1.  “ผู้ให้เช่า”ตกลงให้เช่า และ “ผู้เช่า”     ตกลงรับเช่าห้องเลขที่.............................       มีกำหนด...............เดือน 

นับตั้งแต่วันที่...... เดือน..................พ.ศ. ......... ถึงวันที่..............เดือน...................... พ.ศ. .......... เป็นอันสิ้นสุดสัญญาฉบับนี้ เพื่อในการอยู่อาศัยนี้ “ผู้เช่า”ตกลงชำระเงินค่าเช่าให้แก่ “ผู้ให้เช่า”  ในอัตราเดือนละ................. (...........................)  และชำระค่าไฟฟ้าตามจำนวนมิเตอร์ที่ใช้อัตราหน่วยละ............... บาท และค่าน้ำประปาตามจำนวนมิเตอร์ที่ใช้อัตราหน่วยละ................ บาท

                ข้อ 2.  “ผู้เช่า”  ยอมชำระค่าเช่าห้องพัก ค่าเช่าอุปกรณ์ในห้อง ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ให้แก่ “ผู้ให้เช่า”ภายในวันที่ 1 ของเดือนแห่งปฏิทินและถัดไปทุกเดือน จนกว่าจะครบกำหนดอายุตามสัญญาเช่าฉบับนี้ หาก “ผู้เช่า”ผิดนัดไม่ชำระตามกำหนดหนี้ “ผู้เช่า”ยินยอมให้สัญญาฉบับนี้ระงับสิ้นสุดไปทันที โดย “ผู้ให้เช่า”ไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไม่ว่าด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร

                ข้อ 3.  กรณีที่ “ผู้เช่า”ละทิ้งห้องพักที่เช่าไปเนิ่นนานเป็นระยะเวลาเกินกว่า 15 วัน โดยมิได้บอกกล่าวล่วงหน้า หรือ “ผู้เช่า”ค้างชำระค่าเช่า 15 วัน นับตั้งแต่ที่ครบกำหนด ซึ่ง       “ผู้เช่า”ต้องชำระค่าเช่าห้องตามที่กล่าวไว้ในสัญญาข้อที่ 2. “ผู้เช่า”ตกลงยินยอม ดังนี้

                                3.1 ให้ “ผู้ให้เช่า”เก็บสิ่งของทุกชนิดภายในห้องที่เช่า เพื่อรวบรวมไว้ ณ สถานที่ที่ “ผู้ให้เช่า”จัดไว้ และภายใน 15 วัน หาก “ผู้เช่า”ไม่มาติดต่อขอรับคืน “ผู้ให้เช่า”มีสิทธิ์นำสิ่งของดังกล่าวขายทอดตลาด เพื่อนำเงินสดมาชดใช้หนี้สินที่ค้างอยู่

                                3.2 “ผู้เช่า”ยินยอมให้ “ผู้ให้เช่า”เข้ายึดครอบครองทรัพย์สินที่ให้เช่า และเข้ายึดครอบครองทรัพย์สินของ “ผู้เช่า”ได้ทันทีและให้ “ผู้ให้เช่า”มีสิทธิ์ใส่กุญแจห้องที่เช่าได้ ห้าม “ผู้เช่า”หรือบริวารของ “ผู้เช่า”เข้าเกี่ยวข้องกับห้องที่เช่าอีกต่อไป และ “ผู้ให้เช่า”มีสิทธิ์นำห้องให้ผู้อื่นเช่าต่อไปได้ทันที

                                3.3 ในกรณีที่ “ผู้ให้เช่า”หรือ “ตัวแทนของผู้ให้เช่า”โยกย้ายทรัพย์สินของ “ผู้เช่า” หากมีสิ่งใดชำรุดเสียหาย หรือแตกหักบุบสลายหายไป “ผู้เช่า” ไม่ติดใจที่เรียกค่าเสียหาย หรือความผิดอาญาใดๆ ทั้งสิ้น

                ข้อ 4.  “ผู้เช่า”ได้ทราบและเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วว่าการบริการเรื่องน้ำประปา ไฟฟ้านั้น “ผู้ให้เช่า”เป็นผู้บริการให้แก่ผู้เช่าห้องพักตลอดอายุสัญญาเช่านี้ โดยมีเงื่อนไขว่า “ผู้เช่า”ต้องไม่ได้ค้าชำระค่าเช่าห้องพัก ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา หรือ “ผู้เช่า”มิได้ประพฤติผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดตามสัญญาเช่าฉบับนี้ ดังนั้น หาก “ผู้เช่า”ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวจะยอมให้ “ผู้ให้เช่า”มีสิทธิ์ระงับการจ่ายน้ำประปา จ่ายไฟฟ้าได้ทันที โดย “ผู้เช่า”จะเรียกร้องค่าเสียหายอย่างใดๆ หาได้ไม่

                ข้อ 5.  “ผู้เช่า”ยอมรับรักษาตัวห้องที่เช่าตลอดทั้งสีที่ทาไว้ภายในห้อง และอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในห้องเช่าให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ ถ้ามีสิ่งชำรุด บกพร่องเสียหาย หรือแตกหัก บุบสลายเกิดขึ้น “ผู้เช่า”จะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ “ผู้ให้เช่า”จนครบถ้วน

                อนึ่ง ถ้า “ผู้เช่า”มีความประสงค์จะดัดแปลง หรือเพิ่มเติมสิ่งใดลงไปในบริเวณห้องที่เช่านี้อีก จะต้องได้รับอนุญาตจาก “ผู้ให้เช่า”เป็นลายลักษณ์อักษรเสียก่อนจึงกระทำได้

                ข้อ 6.  บรรดาสิ่งก่อสร้างซึ่งได้ดัดแปลง หรือซ่อมแซม หรือเพิ่มเติมลงไปในบริเวณห้องเช่านั้น เมื่อ “ผู้เช่า”ย้ายออกจากห้องที่เช่า ห้ามมิให้รื้อถอนหรือทำลายเป็นอันขาด และสิ่งก่อสร้างดังกล่าวนี้ ต้องเป็นของ “ผู้ให้เช่า”ทั้งสิ้น โดย “ผู้เช่า”จะเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ได้เลย

                ข้อ 7.  “ผู้เช่า”ยอมให้ “ผู้ให้เช่า”หรือ “ตัวแทนของผู้ให้เช่า”เข้าตรวจสอบดูห้องที่เช่าได้ตลอดเวลา

                ข้อ 8.  “ผู้เช่า”รับรองว่า จะไม่ให้ผู้อื่นเช่าช่วงไปอีกทอดหนึ่ง หรือจะไม่มอบให้ผู้อื่นเข้าครอบครองห้องที่เช่าในระหว่างอายุสัญญาการเช่า

                                8.1  “ผู้เช่า”ได้แจ้งความประสงค์ที่จะมีสมาชิกเข้าพักอาศัยในห้องเช่านี้จำนวน.......คน

                                8.2  หาก “ผู้เช่า”มีความประสงค์จะพาบริวาร หรือญาติพี่น้องเข้าพักอาศัยเกินกว่าจำนวนที่อยู่พักอาศัยตามข้อ 8.1 หรือจะเปลี่ยนบุคคลอื่นเข้าพักอาศัยอาศัยแทนผู้ที่ได้แจ้งไว้แล้ว “ผู้เช่า”จะต้องขออนุญาตจาก “ผู้ให้เช่า”เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน จึงจะเข้าพักอาศัยได้

                ข้อ 9.  “ผู้เช่า”ต้องจัดการห้องที่ให้เช่ามิให้มีสิ่งโสโครก และมีกลิ่นเหม็น หรือกระทำการอึกทึกเสียงดังจนผู้อื่นได้รับความรำคาญ ปราศจากความปกติสุข หรือกระทำสิ่งใดจนเป็นที่น่าหวาดเสียวหรือจะเป็นอันตรายแก่ผู้พักอาศัยใกล้เคียง และห้ามใช้เตาถ่าน เตาก๊าซ ภายในห้องเช่าหรือตากเสื้อผ้าและทิ้งขยะนอกห้องเช่า

                ข้อ 10.  บรรดาทรัพย์สินที่ “ผู้เช่า”นำเข้ามาภายในห้องเช่า หรือรถมอเตอร์ไซด์ รถยนต์ที่ “ผู้เช่า”นำมาจอดไว้ หากเกิดความเสียหายสูญหาย หรือบุบสลายไปอย่างใดๆ “ผู้เช่า”จะต้องรับผิดชอบเองทั้งสิ้น “ผู้ให้เช่า”จะไม่รับผิดชอบในทรัพย์สินของ “ผู้เช่า”ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น

                ข้อ 11.  ถ้ามีสิ่งผิดกฎหมาย หรือมีการกระทำผิดกฎหมายเกิดขึ้นในบริเวณห้องเช่า ตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็น “ผู้เช่า”หรือบริวารของผู้เช่า หรือบุคคลอื่นที่ผู้เช่านำมา หรือพามา หรือก่อให้เกิดขึ้น “ผู้เช่า”จะต้องรับผิดชอบทุกประการ

                ข้อ 12.  เมื่อ “ผู้เช่า”ต้องการย้ายออกจากห้องที่เช่า หรือคืนห้องให้แก่ “ผู้ให้เช่า”จะต้องบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นถ้า “ผู้เช่า”ไม่ทำตามสัญญา “ผู้เช่า”ยินยอมให้ “ผู้ให้เช่า”หักเงินปะกันห้องเป็นค่าเสียหาย

                ข้อ 13.  ถ้าเกิดอัคคีภัยขึ้น สัญญานี้เป็นอันระงับสิ้นสุดลงทันที โดย “ผู้เช่า”ไม่มีสิทธิ์จะเรียกร้องค่าเสียหายจาก “ผู้ให้เช่า”ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

                ข้อ 14.  เพื่อเป็นประกันในการที่ “ผู้เช่า” จะปฏิบัติตามสัญญานี้ “ผู้เช่า” ได้วางเงินประกันห้องเช่าไว้กับ “ผู้ให้เช่า”ในวันทำสัญญานี้เป็นจำนวนเงิน..........................บาท (.....................................) เงินประกันที่วางไว้นี้จะคืนให้แก่ “ผู้เช่า”เมื่อสัญญาสิ้นสุดลง “ผู้เช่า”เช่าห้องจนครบเวลาตามอายุสัญญานี้ และ “ผู้เช่า” ได้ย้ายออกจากห้องที่เช่า โดยที่  “ผู้เช่า” มิได้ทำผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด หรือไม่มีหนี้สินค้างชำระแก่ “ผู้ให้เช่า”หรือไม่มีสิ่งของใดๆ ภายในห้องเช่าชำรุดเสียหาย หรือแตกหักบุบสลาย มิฉะนั้น “ผู้ให้เช่า”จะไม่คืนเงินประกันให้

                ในกรณีที่เงินประกันไม่มีพอต่อความเสียหายดังกล่าว เงินจำนวนส่วนที่ขาดนี้ “ผู้เช่า” ต้องรับผิดชอบชำระแก่ “ผู้ให้เช่า” จนเสร็จสิ้น ในกรณีที่ “ผู้เช่า” มีเงินสดไม่เพียงพอชำระส่วนที่ขาดนี้ “ผู้เช่า” ยอมมอบทรัพย์สินสิ่งหนึ่งสิ่งใด หรือหลายสิ่งไว้แก่ “ผู้ให้เช่า”ยึดถือไว้จนกว่า “ผู้เช่า” จะนำเงินส่วนที่ขาดนี้ทั้งหมดมาชำระให้แก่ “ผู้ให้เช่า”

                อนึ่ง เงินประกันที่วางไว้นี้ มิให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเงินค่าเช่าและ “ผู้เช่า” สัญญาว่าจะไม่นำเงินประกันมาหักชำระเป็นเงินค่าเช่า และ “ผู้เช่า” จะไม่ขออาศัยในสถานที่เช่าแทนการรับเงินประกันคืนจาก “ผู้ให้เช่า” ก่อนครบกำหนดสัญญาเช่า

                ข้อ 15.  “ผู้เช่า” ยอมตกลงว่าถ้าฝ่าย “ผู้เช่า” ประพฤติผิดสัญญาแม้แต่ข้อหนึ่งข้อใด ให้ถือว่าสัญญาเช่าฉบับนี้เป็นอันระงับไป และ “ผู้เช่า” ยินยอมขนย้ายออกจากห้องที่เช่าภายในเวลาที่ “ผู้ให้เช่า”กำหนด

                อนึ่ง ถ้า “ผู้เช่า” ทำสัญญาแจ้งออกแล้ว หากไม่สามารถขนย้ายสิ่งของออกจากห้องพักตามเวลาที่กำหนด “ผู้เช่า” ยินยอมให้ “ผู้ให้เช่า” ขนย้ายสิ่งของออกจากห้องพักโดยไม่ต้องขอความยินยอมจาก “ผู้เช่า” ก่อน และ “ผู้เช่า” ไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

 

 

                                                                                                                ลงชื่อ...............................................ผู้ให้เช่า

                                                                                                                       (..............................................)

                                                                                                                ลงชื่อ................................................ผู้เช่า

                                                                                                                        (..............................................)

                                                                                                                ลงชื่อ.................................................พยาน

                                                                                                                        (...............................................)          

                                                                                                                ลงชื่อ.................................................พยาน

                                                                                                                        (...............................................)