Home » อพาร์ทเมนท์ สำนักงาน พื้นที่เช่า » การศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนสร้างที่พักอาศัยประเภทให้เช่า

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
การศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนสร้างที่พักอาศัยประเภทให้เช่า

การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 6
8-9 พฤษภาคม 2551

การศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนสร้างที่พักอาศัยประเภทให้เช่า
A Feasibility Study of Rental Housing Investment

บทคัดย่อ

           การศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนสร้างที่พักอาศัยประเภทให้เช่า ในพื้นที่ที่มีความต้องการที่พักอาศัยสูง เนื่องจากเป็นแหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัย พื้นที่กรณีศึกษานี้คือ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ซึ่งจะเป็นการศึกษาเชิงเศรษฐศาสตร์ความเหมาะสมในการลงทุน ความเป็นไปได้ทางการตลาดและทางการเงิน โดยลักษณะที่พักอาศัยประเภทให้เช่าเป็นอาคาร 6 ชั้น 86 ยูนิต ซึ่งลักษณะของการลงทุนเป็นการลงทุน 3 ส่วนคือ ค่าที่ดิน ค่าก่อสร้าง รวมทั้งค่าค่าใช้จ่ายก่อนดำเนินการ และเครื่องใช้สำนักงาน โดยเงินทุนของผู้ลงทุนเองส่วนหนึ่งและการกู้เงินจากสถาบันการเงินอีกส่วนหนึ่ง สัดส่วนการลงทุน (Debt to Equity Ratio : D/E Ratio) คือ 10:1

           ขั้นตอนของการศึกษาวิจัยประกอบด้วย การศึกษาสภาพทั่วไปของที่อยู่อาศัยประเภทให้เช่าในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ศึกษาลักษณะและรูปแบบความต้องการที่พักอาศัยประเภทให้เช่าของประชากรในพื้นที่ตัวอย่างด้วยการใช้แบบสอบถาม และศึกษาความเป็นไปได้เชิงเศรษฐศาสตร์และความคุ้มค่าของโครงการ

           ผลการศึกษาความเป็นไปได้เชิงเศรษฐศาสตร์ของโครงการพบว่า ในทางการตลาดมีความต้องการที่พักอาศัยประเภทให้เช่าราคาเหมาะสมและสภาพดี และจากผลการศึกษาเชิงเศรษฐศาสตร์สรุปได้ว่า การลงทุนโครงการสร้างที่พักอาศัยให้เช่าในเขตพื้นที่ตัวอย่างมีความเหมาะสมในการลงทุน ที่จำนวนเงินลงทุนรวม 25,390,000 บาท อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 7.5 %ต่อปี ระยะเวลาการกู้ยืม 10 ปี ให้ค่าของทุนเท่ากับ 7.36% มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 282,847 บาท อัตราผลตอบแทนภายในของการลงทุน 7.68%ต่อปี ระยะเวลาคืนทุน 7.78 ปี หรือ 7 ปี 9 เดือน 11 วัน

 

ที่มา  http://www3.eng.psu.ac.th/pec/6/pec6/paper/IE/PEC6OR084.pdf