Home » อพาร์ทเมนท์ สำนักงาน พื้นที่เช่า » การศึกษาปัญหาและแนวทางการจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ กรณีศึกษา...อพาร์ทเมนต์

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
การศึกษาปัญหาและแนวทางการจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ กรณีศึกษา...อพาร์ทเมนต์

Title/ชื่อเรื่อง

การศึกษาปัญหาและแนวทางการจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ กรณีศึกษา กาญจนา อพาร์ทเมนต์ 

ผู้แต่ง

จิรนุช  ต้อยปาน

สขาวิชา

การบัญชี 
Coporate body มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2550. 

บทคัดย่อ

 

 

        การศึกษาปัญหาและแนวทางการจัดการเชิงกลยุทธ์ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ กรณีศึกษากาญจนา อพาร์ทเมนต์ เนื่องจากปัจจุบันกาญจนา อพาร์ทเมนต์กำลังประสบกับปัญหาผู้เช่าห้องพักลดลงวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่มีต่อผลการดำเนินงานและเพื่อนำเสนอกลยุทธ์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ ผลการศึกษาพบว่าการที่ กาญจนา อพาร์ทเมนต์ ประสบกับปัญหาผู้เช่าห้องพักมีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่องและเมื่อผู้เช่าย้ายออกกิจการก็ไม่สามารถหาผู้เช่ารายใหม่เข้ามาทดแทน เนื่องจากปัจจุบันธุรกิจดังกล่าวมีการแข่งขันค่อนข้างรุนแรงและแต่ละแห่งมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มีสภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เช่าได้มากกว่า ทำให้ผู้เช่าลดลง จึงทำให้เกิดผลกระทบด้านรายได้ และด้านเงินทุนหมุนเวียนกับกาญจนา อพาร์ทเมนต์

 

          ผู้ศึกษาได้กำหนดแนวทางแก้ไข โดยนำผลที่ได้จากการวิเคราะห์การหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT) การวิเคราะห์โดยใช้ผังก้างปลา และการวิเคราะห์การประเมินการลงทุนมากำหนดกลยุทธ์โดยใช้ส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) และการส่งเสริมการขาย (Promotion) มาทำการปรับปรุงห้องพัก ต่อจากนั้นจะใช้กลยุทธ์การจัดการลูกค้าสัมพันธ์เพื่อสร้างความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการบริการให้กับผู้เช่า ทำให้ผู้เช่ามีความรู้สึกถึงความใส่ใจในการให้บริการที่ดี และบอกต่อผู้เช่ารายอื่นให้มาใช้บริการ เป็นการสร้างรากฐานของการเติบโตธุรกิจอพาร์ทเมนต์ อย่างยั่งยืน

 

Key words กลยุทธ์, ธุรกิจ, อพาร์ทเมนต์

เลขทะเบียนหนังสือ

 

download เอกสาร

Thai :     pdf